Е-обученията са достъпни след оторизация

За да използвате е-обученията, е необходимо да бъдете регистрирани в информационния портал.

За да достъпите до профила си, можете да използвате своите потребителско име и парола като изберете иконата горе вдясно.


Начална компютърна грамотност

Обучението е предназначено за всички, които биха искали да придобият базови компютърни умения, както и да усъвършенстват уменията си за използване на операционата система Windows и основните програми за текстообработка, търсене на информация в интернет, управление на електрониите съобщения и средствата за комуникация в реално време.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за:

работа с ресурсите в компютърната система като устройства, програми, файлове и папки, в средата на операционната система Windows, текстообработване с цел създаване, оформяне и отпечатване на текстови документи, включващи таблични и графични обекти, търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща и средствата за комуникация в реално време.

Съдържанието на обучението е представено в 7 теми:

 1. Използване на компютърни системи
 2. Запознаване с MS Windows
 3. Работа със стандартни приложения
 4. Оформление на документи с MS Word
 5. Съхраняване и споделяне на информация
 6. Използване на интернет и средства за комуникация
 7. Защита от вируси и нежелана електронна поща

Румънски език за начинаещи

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за прилагане на основните граматични правила в румънския език, четене, писане и възпроизвеждане на думи или цели изрази на румънски език.

Обучаемите ще имат възможност да усвоят терминология, свързана със свободното време и посещаването на интересни туристически райони и обекти в Румъния, покупки, общуване в институции, при лекаря, в банката или в хотела.

Съдържанието на обучението е представено в 15 основни модула:

 1. Азбуката и правилата за четене
 2. Запознанство и установяване на контакт
 3. Ориентиране и осведомяване
 4. Транспорт и пътуване
 5. Общуване в работата
 6. Финансови разходи
 7. Изказване на желание и молба
 8. Авария и злополука
 9. При лекаря
 10. Общуване в институции. В банката
 11. Дати. Часовник
 12. В магазина
 13. В ресторанта
 14. В хотела
 15. Свободно време

Умения за работа в екип в мултикултурна среда

Обучението е предназначено за безработни и търсещи работа лица, които искат да се възползват от възможностите за трудова мобилност и работа в Румъния, както и за всеки, който иска да развие и усъвършенства своите умения за работа в екип в мултикултурна среда.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за поддържане на конструктивни взаимоотношения, ефективно взаимодействие с оглед постигане на общите цели и успешна работа в екип в мултикултурна среда.

Съдържанието на обучението е представено в 6 основни модула:

 1. Екип и работна група
 2. Принципи на екипната работа
 3. Как да разбираме хората в работна среда
 4. Междуличностни отношения и комуникации в екипа
 5. Конфликтите и различията в екипа
 6. Методи за решаване на проблеми и вземане на екипни решения

Умения за справяне със стрес и напрежение на работното място

Обучението е предназначено за всеки, който иска да развие и усъвършенства своите умения за справяне със стрес и напрежение на работното място и при промяна на средата, работа в мултикултурна среда.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за същността и симптомите на стреса, факторите, които го предизвикват, стадиите на стрес, реакциите в състояние на стрес и последствията за организма и психиката. Кои са основните стресори и какви са проблемите, които водят до стрес на работното място. Полезни техники и умения за самосъхраняване, самоконтрол, за превенция, овладяване и справяне със стреса в работата. Стреса при работа в мултикултурна среда.

Съдържанието на обучението е представено в 6 основни модула:

 1. Същност на стреса
 2. Стадии в развитието на стреса
 3. Последствия от стреса за човешкия организъм
 4. Техники за овладяване и управление на стресa
 5. Фокусирано върху проблемите справяне със стресa
 6. Фокусирано върху емоциите справяне със стреса