За проекта

Основни дейности по проект "Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния"

Разработване на компетентностни каталози за ключови икономически сектори с потенциал за трудова мобилност с описание на основни знания, умения, компетенции, изисквани от работодателите

Разработване на електронни инструменти за оценка на компетенции и електронни обучения

Oбучения на HR специалисти за подобряване на уменията за подбор на работна сила от другата страна на границата

Информиране относно възможностите за заетост в трансграничния район България - Румъния

Новини

Анализи

Свободни работни места по сектори Q1'2017

България       Румъния
494
Селско, горско и рибно стопанство
746
3 218
Преработваща промишленост
14 966
319
Строителство
2 867
1 512
Транспорт, складиране и пощи
2 629
4 543
Хотелиерство и ресторантьорство
1 108

Икономическа карта

Свържете се с нас