България

Пребиваване и търсене на работа в друга страна, член на ЕС

Изисква ли се от граждани на ЕС, които искат да започнат работа в България разрешение за работа и удостоверение А1?

Не е необходимо да имат разрешение за работа, както и удостоверение А1 (приложимото осигурително законодателство). Преди сключването на трудов договор лицето трябва да има адрес на пребиваване в страната (договор за наем, нотариален акт, декларация-съгласие от собственик) и служебен номер на чужденец от НАП по адрес на пребиваване.

Какви са условията за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване в България?

Издава се от Дирекция "Миграция" - МВР, ако лицето законно е пребивавало непрекъснато в продължение на 5 години или ако е:

  • работило е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник, навършило е пенсионна възраст и е пребивавал непрекъснато повече от 3 години;
  • работник, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато повече от 2 години;
  • работник, чиято неработоспособност е резултат от трудова злополука или от професионална болест;
  • работник, който в продължение на 3 години непрекъснато е пребивавал и работил в България и работи в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в България и се връща поне веднъж седмично в нея.

 

Как се осигуряват командировани работници в България?

При краткосрочно командироване (до 3 месеца) се прилага законодателството на изпращащата страна и заплатата и командировъчните пари на работника се изчисляват съгласно законодателството й. За този вид командировка не е необходимо издаването на Удостоверение А1.

Може ли да се приложи системата за автоматично признаване в България, ако медицинска сестра с общ профил е придобила квалификацията си преди датата на присъединяване на държава й към ЕС?

Ако удостоверението за професионална квалификация свидетелства за завършено обучение, започнато преди датата на присъединяване на държавата към ЕС и това обучение не съответства на минималните квалификационни изисквания, може да се възползва от автоматичното признаване, ако е в състояние да докаже, че ефективно и законосъобразно е упражнявала професията на медицинска сестра в продължение поне на 3 последователни години през 5те години, които предхождат издаването на удостоверението.

Трудово законодателство в България

Признава ли се времето на работа по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за трудов стаж?

Не се признава за трудов стаж. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. Той може да се сключва само в основна икономическа дейност „Растениевъдство“. Предметът на трудовия договор е ограничен само за дейности, свързани с обработка на насажденията и прибиране на реколта. Работодателят изплаща трудовото възнаграждение лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

От какви трудови задължения е освободена бременната жена?

Работодателят не може да й възлага работа, която излага на опасност или застрашава не само нейната сигурност и здраве, а и на детето. Да не полага нощен и извънреден труд. При командироване на бременна жена, работничка/служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, или майка на дете до 3-годишна възраст се иска писмено съгласие.

Може ли да се обжалва уволнението на работниците?

Производството по трудови дела е безплатно за работниците. Трудовите спорове се разглеждат от съдилищата по реда на ГПК.

Трудовите спорове между работници, чужди граждани, и работодатели - чуждестранни лица или смесени предприятия със седалище в България, когато работата се извършва в страната, са подсъдни на съда според седалището на работодателя.

Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите в Република България работници са подсъдни на съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си, когато:

  • работодател, регистриран по законодателството на друга държава – членка на ЕС, ЕИП или Швейцария командирова работник в България;
  • предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по законодателството на друга държава - членка ЕС, ЕИП или Швейцария, изпраща работник на работа в предприятие ползвател в България.

Какъв е размерът на заплащане за труд, положен по време на официалните празници в България?

Когато работникът/служителят полага труд в ден на официален празник, който за него е почивен ден, както за всички останали работници, но е бил извикан на работа, този труд е извънреден. На него му се полага увеличено заплащане удвоено два пъти т.е. четирикратният размер на дневното трудово възнаграждение:

  • веднъж, защото полага извънреден труд, за което на него му се дължи увеличено заплащане със 100 на сто на трудово възнаграждение;
  • втори път, защото полага извънреден труд през деня на официален празник, когато се дължи удвоено възнаграждение. Това възнаграждение му се дължи, независимо дали полаганият труд е извънреден, или не.