Полезни връзки

Име

Телефон

Web-страница

Телефон за спешни случаи

112

 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

00359 800 88 001

https://www.mlsp.government.bg/

Агенция по заетостта (АЗ)

 

EURES

00359 2 980 87 19

https://www.az.government.bg/

 

 

http://eures.bg/

 

Главна инспекция по труда

00359 700 17 670

http://www.gli.government.bg/

Комисията за защита от дискриминация

00359 2 807 30 30

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

Държавна агенция за закрила на детето

116 111

https://sacp.government.bg/

 

Комисията за защита на потребителите

00359 700 111 22

https://www.kzp.bg/

 

Комисия за защита на личните данни

00359 2 91 53 518

https://www.cpdp.bg/

 

Националната агенция за приходите (НАП)

00359 700 18 700

http://www.nap.bg/

Национален осигурителен институт (НОИ)

00359 2 926 10 10

http://www.nssi.bg/

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

00359 800 14 800

https://www.nhif.bg/

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

00359 2 962 04 39

00359 2 962 04 41

https://www.mvr.bg/gdpbzn

Пътна помощ СБА

146

00359 2 91 146

http://www.uab.org/services-view/patna-pomosht/