Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния

Прочетено: 15647

Стопанска камара - Велико Търново стартира проект Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния за насърчаване на трудовата мобилност между България и Румъния.

Цел на проекта е да се насърчи мобилността на труда в ключови икономически сектори в областта на трансграничното сътрудничество чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Целеви групи

 • Активното население в трансграничната зона България-Румъния - приблизително 2125 600 души;
 • Неактивно население и безработни лица в трансграничната зона България-Румъния - приблизително 400 000 лица;
 • Частни компании - не по-малко от 500

Партньори

Дейности

 • Идентфициране на ключови икономи­чески сектори с потенциал за трудова мобилност в трансграничния район;
 • Разработване на компетентностни каталози на избраните предприятия с описание на основни знания, умения, компетенции, изисквани от работода­телите;
 • Разработване на електронни инстру­менти за оценка на компетенции;
 • Провеждане на изследване сред поне 300 представители на целевата група относно възможностите за заетост;
 • Разработване и провеждане на електронни обучения за поне 300 представители на целевата група;
 • Провеждане на обучения за HR специа­листи от България и Румъния с цел подобряване на уменията им за подбор на работна сила от другата страна на границата;
 • Кампания по повишаване на осведоме­ността относно възможностите за зае­тост в трансграничния район България - Румъния;
 • Разработване и поддържане на обща база-данни с полезна информация за работещите лица и работодателите от двете страни на границата.

Очаквани резултати

 • Създадени условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда в трансграничния регион;
 • Създадени условия за устойчиви работни места, за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост;
 • Насърчена трудова мобилност.

Проектът е финансиран по програма INTERREG на обща стойност 593 492,79 €, от които европейско финансиране в размер на 504 468,87 € и трябва да приключи през пролетта на 2019 г.