За проекта

Основни дейности по проект "Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния"

Разработване на компетентностни каталози за ключови икономически сектори с потенциал за трудова мобилност с описание на основни знания, умения, компетенции, изисквани от работодателите

Разработване на електронни инструменти за оценка на компетенции и електронни обучения

Oбучения на HR специалисти за подобряване на уменията за подбор на работна сила от другата страна на границата

Информиране относно възможностите за заетост в трансграничния район България - Румъния

Новини

Анализи

Свободни работни места по сектори Q3'2018

България       Румъния
355
Селско, горско и рибно стопанство
660
3 259
Преработваща промишленост
18 193
755
Строителство
2 775
1 597
Транспорт, складиране и пощи
4 747
774
Хотелиерство и ресторантьорство
1 016

Икономическа карта

Свържете се с нас