Икономическа карта

Секторният анализ на пазара на труда и потенциала за мобилност на работната сила в трансграничния регион България – Румъния е уникален за България. До този момент подобен документ не е разработван. Анализът съчетава в логична взаимосвързаност и интерпретира в общ контекст различни фактори и характеристики на пазара на труда, състоянието на предприятията и работната сила, жизненото равнище, тенденциите в икономическото развитие на региона, потребностите и нагласите на работодателите. При неговото изготвяне са използвани над 120 източника на информация, обобщени и анализирани са множество статистически данни, стратегически документи на държавни ведомства, областни управи и органи на местната власт, публикации и аналитични материали по темата. Използвани са и резултатите от специално проведените за целта представителни проучвания на мнението на работодателите и експертите по пазара на труда в трансграничния регион. Анализът е сериозна основа, както за по-нататъшното развитие на дейностите по проекта, така и за вземането на решения и разработването на мерки от отговорните институции, свързани с насърчаването на трудовата мобилност. Целият анализ, както и отделни данни от него, ще бъдат публикувани и достъпни за целевите групи в информационния портал на проекта – jobmobility.info.

 

Основните изводи, произтичащи от анализа, са следните:

 • Цялостното демографското състояние в трансграничния регион е неблагоприятно и с тенденции към влошаване. Кризисните демографски тенденции се отразяват пряко на пазара на труда и икономическото развитие на региона, като носят заплаха, най-вече заради намаляването на работната сила, застаряващото население, отлива на млади хора, повишаване на миграцията най-вече на млади и високообразовани кадри, обезлюдяване на населени места и продължаващото снижаване на икономическата активност.
 • Областите в трансграничния регион имат подходящи природни ресурси и се отличават с богата и разнообразна природа, плодородни почви и благоприятни климатични условия. Всичко това способства за развитие на селското стопанство и земеделието, което се явява и структуроопределяща икономическа дейност за областите Силистра и Русе. Богатството на природните ресурси, развитото земеделие, благоприятното географско разположение, транспортните връзки с международно значение са предпоставки за развитие на преработващата промишленост, транспорта, туризма и строителството, които са приоритетни направления в региона. Около 70% от анкетираните предприятия посочват, че бизнесът им няма промени или се разраства. Тази тенденция се сблъсква с демографската криза и изострящият се дефицит от квалифицирани кадри на пазара на труда.
 • Местния пазар на труда се характеризира с понижаване на безработицата и повишаване на заетостта. Ключовият проблем е дисбалансът между търсене и предлагане на работна сила. Всеки втори работодател има значителни затруднения с осигуряването на работна сила, а всеки трети твърди, че това е най-сериозната пречка за по-нататъшното разрастване на бизнеса. Почти 50% от обявените свободни работни места в службите по заетостта, остават незаети. Този проблем се усложнява и с преобладаващият цикличен (сезонен) характер на работата в секторите туризъм, селско стопанство и преработваща промишленост. Най-остър е дефицитът на квалифицирани работници, техници и специалисти със средно образование и помощен персонал. Въпреки този проблем, приемът в професионалните гимназии в региона продължава да намалява. Мрежата от професионални гимназии не отговаря на характера и потребностите от кадри за местната икономика.
 • Наемането на трансгранична мобилна работна сила, като възможност да се решат проблемите на пазара на труда се подценява от половината работодатели в региона. Предпочитат се традиционните подходи, като взаимодействие със службите по заетостта, фирмено обучение и развитие и предоставяне на конкретно възнаграждение. Работниците и специалистите от трети страни (Молдова, Украйна, Беларус) са по-предпочитани от тези в страните от ЕС. Около 85% от работодателите нямат предишен опит в набирането и назначаването на чуждестранни работници. Независимо от това, почти всеки втори работодател (45%), изразява готовност за наемане на чуждестранна мобилна работна сила от трансграничния регион България – Румъния. Преобладаваща част от предприятията предпочитат наемането на трансгранична мобилна работна сила да бъде под формата на постоянен трудов договор с промяна на местожителството. Част от работодателите в секторите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Строителство“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, биха използвали и срочни трудови договори, без промяна на местожителството.
 • Най-висока готовност, за наемане на трансгранична мобилна работна сила, проявяват работодателите от област Велико Търново – 55%, следвани от работодателите в Русе – 41%, а най-ниска – работодателите в Силистра - 26%. Най- висок интерес към наемането на работна сила от Румъния, проявяват работодателите от секторите „Преработваща промишленост“ (41%), „Транспорт, складиране и пощи“ (25%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (18%). В секторите „Строителство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“, интересът на предприятията е по-нисък;
 • Върху нагласите на работодателите за ползване на чуждестранна работна сила, влияят най-вече следните бариери и затруднения: „липса на информация за търсещите работа от Румъния“; „проблеми в адаптацията, езиковите и мултикултурните бариери в общуването“; „проблеми с нормативната уредба“; „трудности от социално-битово естество (жилище, транспорт, медицинско обслужване, застраховане, осигуряване)“; „трудности свързани с различията в заплащането на труда“.
 • На основата на извършения анализ и проучване са идентифицирани пет икономически сектора с потенциал за трудова мобилност - Селско, горско и рибно стопанство, Преработваща промишленост, Строителство, Транспорт складиране и пощи, Хотелиерство и ресторантьорство) и около 1000 предприятия от региона с потенциал за трудова мобилност. Идентифицирани са общо 131 позиции (професии, длъжности) с потенциал за трудова мобилност.

Основни препоръки, свързани с резултатите от анализа:

 • Засилване на вниманието на областната администрация и общинските съвети към трансграничната трудова мобилност. Разработване и изпълнение на мерки за по-широко информиране и насърчаване на трудовата мобилност, като възможност за преодоляване на безработицата и дефицита кадри на пазара на труда.
 • Разширяване на сътрудничеството между българските и румънските служби по заетостта.
 • Облекчаване на нормативните изисквания и административните процедури при наемане на трансгранична мобилна работна сила.
 • Допълване на сектор „Преработваща промишленост“ в Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, утвърден със заповед № РД – 01-47/ 17.01.2017 на Министъра на труда и социалната политика.