Русе

Общо представяне

Ключови икономически сектори в областта са услугите и индустрията, които създават по-голямата част от БДС. Въпреки че областта има значителен потенциал за развитие на селското стопанство, като основен икономически сектор се явяват услугите.

Сред силните страни на област Русе, изтъкнати в областната стратегия за развитие на региона, се открояват неговото ключово местоположение на два европейски транспортни коридора, връзката изградена с Румъния чрез моста на р. Дунав и позволяваща бърз достъп и обмен както със съседната ни страна, така и с други европейски страни от дунавския регион. Сред благоприятните условия, които подпомагат развитието на икономиката, се открояват възможностите за развитие на земеделието и селското стопанство, възможностите за развитие на туризъм и потенциал за развитие на индустрията. Областта разполага с отлични климатични условия, както за развитие на туризъм, така и за развитие на селското стопанство. Областта е със сравнително добър образователно-квалификационен статус на населението и висок потенциал за квалификация и преквалификация поради изградената система от образователни институции.

Сред слабите страни се открояват най-силно неблагоприятните демографски тенденции, изразяващи се в застаряване на населението, отрицателен естествен прираст, висока смъртност на населението и риск от обезлюдяване на малките населени места. Въпреки че областта като цяло с висок дял на градското население, общата тенденция е към намаляване на населението, поради миграция и отрицателен прираст. Съществуват големи диспропорции във възрастовата структура и намаляване на икономически активното население. Наблюдава се продължаващо разминаване между предлаганата и търсената квалификация на пазара на труда, както и недостатъчно взаимодействие между образователните структури и бизнеса в областта. Недостатъчно се оползотворяват природните и културно-исторически дадености с оглед развитието на туризма.

Възможностите за развитие най-вече са по отношение на транспортната и пътна инфраструктура чрез максимално използване на потенциала, свързан с ключовото географско положение на областта. Възможности за трансграничен трансфер на добри практики и иновации във всички сфери на социално-икономическото развитие, както и неограничено движение на хора, стоки, услуги и капитали като резултат от присъединяването към Шенгенското пространство и еврозоната. Всичко това ще даде възможности за развитие на индустрията в района и увеличаване притока на преки чуждестранни инвестиции. Една от възможностите, които стоят пред областта, е предстоящото кандидатстване за европейска столица на културата 2019 г.

Заплахите са по отношение на продължаващите неблагоприятни демографски тенденции – отлив на млади хора, повишаване на миграцията най-вече на млади и високообразовани кадри, обезлюдяване на населени места и продължаващото снижаване на икономическите им функции, както и възможните неблагоприятни последици за областта, свързани с построяването на Дунав мост 2 при Видин – Калафат.

Демографска и социална характеристика на населението

Населени места и численост на населението

Възрастова и образователна структура на населението

Миграция на населението

Доходи и разходи на домакинствата

Тенденции в развитието на местната икономика

Макроикономически показатели

Макроикономически показатели

Показател Мярка 2011 2012 2013 2014 2015
Брутен вътрешен продукт (БВП) млн. лв. 1 923 2 008 2 062 2 217 2 247
БВП на човек  от населението лв. 8 198 8 629 8 939 9 694 9 912
Брутна добавена стойност (БДС) млн. лв. 1 682 1 737 1 776 1 925 1 942
Дял БДС по икономически сектори:            
Аграрен % 8.4 7.9 8.1 7.6 6.7
Индустрия % 33.3 35.0 35.4 34.9 35.5
Услуги % 58.4 57.1 56.5 57.5 57.8

 

Предприятия

Показатели за нефинансовите предприятия

Показател мярка 2011 2012 2013 2014 2015
Брой предприятия брой 10 830 10 883 10 911 11 082 11 313
с до 9 заети лица  % 90.8 91.0 91.2 91.6 91.7
с 10-49 заети лица % 7.3 7.2 7.0 6.6 6.7
с 50-249 заети лица % 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4
с повече от 250 заети лица % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Брой заети брой 64 724 63 763 63 965 64 034 64 074
Дълготрайни материални активи млн. лв. 2 219 2 271 2 416 2 485 2 494
Разходи за придобиване на ДМА млн. лв. 386 422 440 466 500
Придобити ДМА млн. лв. 350 396 441 427 457
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12.  млн. евро 335 347 373 386 337
Нетни приходи от продажби млн. лв. 5 235 5 693 6 137 6 401 6 909
Рентабилност на продажбите % 3.6 4.3 5.7 6.1 7.3
Оборот млн. лв. 5 360 5 765 6 239 6 488 7 034
Произведена продукция млн. лв. 3 116 3 288 3 613 3 971 4 346
Добавена стойност по факторни разходи млн. лв. 1 030 1 054 1 175 1 285 1 429

Водещи икономически сектори

Водещи икономически сектори

Сектор Предприятия, брой Наети, хиляди Общо приходи, млн. лв. Сума на активите, млн. лв. Финансов резултат, млн. лв.
Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети 3 539 13.26 2 341.4 1 204.6 75.0
Преработваща промишленост 1 093 25.68 2 179.3 1 848.2 133.2
Транспорт, складиране и пощи 684 5.89 529.5 473.3 39.5
Селско, горско и рибно стопанство 352 3.12 396.2 527.3 45.8
Строителство 381 3.22 173.4 251.3 14.8
Хотелиерство и ресторантьорство 598 3.27 60.2 75.8 -0.4

Стратегически приоритети в развитието на местната икономика

Визията на област Русе, залегнала в стратегията за развитие 2014-2020 г., е област с национално значение, представляваща интегрална част от Дунавското пространство с добре развита икономика и инфраструктура, съпоставима с европейските стандарти за качество на живот, съхранено природно и културно наследство, открояваща се като значителен фактор в национално, транснационално, междурегионално, трансгранично и европейско сътрудничество, обединяваща по най-ефективен начин потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж.

Основната стратегическа цел на областта е:

Интензивно и устойчиво икономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия за постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни. Утвърждаване на област Русе като приоритетен център за България в Дунавския регион и движеща сила в Северен централен район на междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество.

Четирите основни стратегически цели, изведени от Новата стратегическа рамка за периода 2017- 2020 г., са насочени към:

  • икономическо сближаване във вътрешнорегионален, национален и европейски план чрез развитие на собствения потенциал на област Русе и използването на европейски механизми;
  • социално сближаване чрез преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
  • териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта, подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество;
  • опазване на околната среда и енергийна ефективност;

За постигането на стратегическите цели, част от изведените приоритети включват подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие на икономика, основана на знанието, иновациите и новите технологии; насърчаване развитието на аграрния сектор в областта и диверсификацията на икономическите дейности в по-малките населени места с наличен потенциал за това, чрез въвеждане на алтернативни производства и услуги; опазване и развитие потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство в областта за насърчаване и укрепване на туристическия сектор в нея; развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта, разширяване на междурегионалното, трансграничното и транснационалното сътрудничество. Особено внимание се обръща на изграждането на устойчив и развит пазар на труда, който ще допринесе за приобщаващ и устойчив растеж на човешкия капитал, чрез подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на спорта.

Пазар на труда

Работна сила

Безработни лица

Обявени свободни и заети работни места