Rousse

Prezentare generală

Sectoarele economice cheie în județ sunt în domeniul serviciilor şi industriei, care creează cea mai mare parte din VAB. Deşi zona are un potenţial considerabil pentru dezvoltarea agriculturii, ca sector economic principal se ivesc serviciile.

Printre punctele avantajoase ale județului Ruse, evidenţiate în strategia județeană de dezvoltare a regiunii se deosebește locația cheie pentru cele două coridoare de transport europene, relaţia existentă cu România print podul de peste Dunărea ce permite accesul rapid și schimb cât cu ţara vecină, atât şi cu alte ţări europene din regiunea Dunării. Printre condițiile favorabile care ajută dezvoltarea economiei, iasă în evidenţă oportunităţile de dezvoltare a agriculturii şi a economiei rurale, oportunităţile pentru dezvoltarea turismului şi potenţialul de dezvoltare a industriei. Județul are la dispoziții condiții excelente climaterice pentru dezvoltarea cu cât a turismului, cu atât și a agriculturii. Județul are o stare relativ bună educativo-calitativă a populaţiei şi potenţiall ridicat de calificare şi recalificare datorita sistemului sine dezvoltat de instituţii de învăţământ.

Printre punctele dezavantajoase stă mai degrabă tendințele demografice nefavorabile, exprimându-se la îmbătrânirea populaţiei, creşterea naturală negativă a populației, mortalitatea ridicată şi riscul de depopulare a satelor și oraşelor mici. Cu toate că județul în general are grupă mare de populația urbană, tendinţa generală este de a se reduce populaţia din cauza migraţiei şi creşterea negativă. Există disproporții mari în structura pe vârste și reducerea populaţia economic activă. Se observă un decalaj continuat între calificarea propusă și cerută pe piaţa forţei de muncă, precum şi interacțiune insuficientă între structurile educative şi întreprinderile din județ. Punctele culturo-istorice și naturale nu se utilizează în mod adecvat pentru dezvoltarea turismului.

Oportunitățile de dezvoltare sunt în mare parte în ceea ce privește infrastructura rutieră și de transport prin utilizarea la maxim a potenţialului legat de situația geografică cheie a județului. Există oportunităţi pentru transfer transfrontalier de practici buni și inovaţii în toate domeniile de dezvoltare socio-economică, precum și mișcarea nelimitată de persoane, bunurilor, serviciilor şi capital ca urmare a aderării la spaţiul Schengen și zona euro. Toate acestea vor oferi posibilități de dezvoltare a industriei în județ şi vor creşte fluxul de investiţii străine directe. Una din oportunităţile cu care se confruntă județul este aplicaţia iminentă în concursul pentru capitala europeană a culturii în 2019.

Ameninţările sunt cu privire la tendinţele demografice negative în curs de desfășurare -exodul de tineri, sporirea migrației mai ales a cadrelor tinere și foarte educate, depopularea localităților şi declinul continuu al funcțiilor lor economice, precum și efecte nefavorabile posibile pentru județ legate de construcția Podului Dunării 2 la Vidin-Calafat.

Caracteristici demografice și sociale ale populației

Localităţi şi ponderea populaţiei

Structura populaţiei pe vârste şi nivel de educaţie

Migrația populației

Veniturile si consumul gospodăriilor

Tendințe în dezvoltarea economiei locale

Indicatori macroeconomici

Întreprinderi

Sectoare economice de frunte

Priorități strategice în dezvoltarea economiei locale

Viziunea județului Ruse ce face parte din strategia de dezvoltare 2014-2020, este o zonă cu importanţă naţională, care constituie o parte integrantă din zona dunăreană cu economia și infrastructura bine dezvoltate, comparabile cu standardele europene de calitatea vieţii, patrimoniul natural și cultural conservat, deosebindu-se ca factor semnificativ la colaborarea națională, transnațională, interregională, transfrontalieră și europeană, reunind în cel mai eficient mod potenţialul resurselor locale pentru creştere durabilă, inteligentă.

Obiectivul strategic principal al județului este:

Dezvoltare teritorială și socială, intensivă și economică durabilă, ce crează conditiile de realizarea unui nivel de trai comparabil cu cel din țările europene dezvoltate. Consolidarea județului Ruse ca un centru cu prioritate pentru Bulgaria în regiunea Dunării şi o forţă motrice în zona centrală nordică la cooperarea interregională, transnațională și transfrontalieră.

Cele patru obiective strategice principale derivate din Noul cadru strategic pentru perioada 2017-2020, sunt orientate spre:

  • coeziune economică la nivel interregional, naţional şi european prin dezvoltarea potenţialului propriu al județului Ruse şi utilizarea instrumentelor europene;
  • coeziune socială prin depăşirea diferenţele interregionale și intra-regionale în domeniul social, limitarea riscului de excluziune socială și crearea unor condiţii pentru dezvoltare şi punere în aplicare a capitalului uman;
  • coeziune teritorială prin dezvoltarea echilibrată, integrate şi durabilă a infrastructurii de transport și comunicații din județ; îmbunătățirea mediului urban și intensificarea cooperării interregionale, transfrontaliere şi transnaţionale;
  • protecţia mediului şi eficienţa energetică;

Realizare obiectivelor strategice, parte din priorităţile derivate, include suportul pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, inovare şi a noilor tehnologii; promovarea dezvoltării sectorului agricol din județ şi diversificarea activităţilor economice în localitățile mai mici cu potenţialul disponibil pentru aceaste obiective, prin introducerea unor proceduri și servicii alternative; conservarea şi dezvoltarea potenţialului punctelor naturale și al patrimoniului culturo-istoric în județ pentru promovare şi consolidare a sectorului de turism în el; dezvoltarea infrastructurii de transport şi de comunicare în zonă, extinderea cooperării transfrontaliere, interregionale şi transnaţionale. O atenție deosebită se acordă la construirea unei piețe de muncă sustenabile și  dezvoltate, care va contribui la creşterea durabilă a capitalului uman, prin îmbunătăţirea accesului la educaţie, sănătate, servicii sociale şi culturale şi dezvoltarea sportului.

Piața muncii

Forța de muncă

Șomeri

Posturi vacante şi ocupate anunţate