Велико Търново

Общо представяне

Основен икономически сектор в областта е сектор услуги, следван от индустрията и аграрния сектор.

Област Велико Търново притежава множество силни страни, които способстват икономическия и социалния растеж. На първо място това са нейното географско положение и богати природни и културно-исторически ресурси. Областта се намира на важен транспортен коридор, който осигурява връзки с други страни от Европа, Дунавския регион и Балканския полуостров. Богатите почви, наличието на водни ресурси и липса на големи замърсители, са подходящи за развитие на ефективно земеделие и съответно свързаните с това отрасли от преработващата промишленост. Богатото културно-историческо наследство, уникалните природни забележителности, множеството минерални и лечебни извори, са предпоставка за развитие на познавателен, рекреационен и алтернативен туризъм. Добър показател в областта е разнообразието на икономическите сектори и наличието на множество малки и средни предприятия. Областта е със сравнително висок индекс на човешкото развитие според индикаторите за образование, здравеопазване и икономика.

Като слаби страни в областта следва да се посочат някои негативни икономически тенденции като намаляването на инвестициите, което е особено осезаемо в преработващата промишленост, кризата в машиностроителния отрасъл, намалелия обем на животновъдна продукция, силно ограничените площи, заети с трайно насаждения и зеленчукопроизводство, непълноценното използване на туристическите ресурси. Наблюдават се и някои негативни демографски тенденции като обезлюдяване на някои общини в областта.

Възможностите, които стоят пред областта, са по посока развитие на туризма, реализация на различни инфраструктурни проекти, по-ефективно използване на възможностите, които предоставя излазът на р. Дунав, стимулиране и повишаване на трансграничното сътрудничество, както и стимулиране на предприемачеството и иновациите.

Заплахите, които могат да бъдат идентифицирани, са по отношение на продължаващите неблагоприятни демографски тенденции, водещи до възможен срив на пазара на труда, негативно влияние на световната икономическа криза върху икономиката на областта, продължаващи негативни тенденции, свързани с изменение на климата.

Демографска и социална характеристика на населението

Населени места и численост на населението

Възрастова и образователна структура на населението

Миграция на населението

Доходи и разходи на домакинствата

Тенденции в развитието на местната икономика

Макроикономически показатели

Макроикономически показатели

Показател Мярка 2011 2012 2013 2014 2015
Брутен вътрешен продукт (БВП) млн. лв. 1 840 1 890 1 969 1 954 2 042
БВП на човек  от населението лв. 7 145 7 415 7 802 7 832 8 288
Брутна добавена стойност (БДС) млн. лв. 1 609 1 636 1 696 1 696 1 765
Дял БДС по икономически сектори:            
Аграрен % 7.7 8.3 9.1 8.3 8.3
Индустрия % 25.3 28.2 28.0 27.5 29.4
Услуги % 67.0 63.5 62.8 64.1 62.3

 

Предприятия

Показатели за нефинансовите предприятия

Показател мярка 2011 2012 2013 2014 2015
Брой предприятия брой 10 017 10 102 10 078 10 158 10 383
с до 9 заети лица  % 91.1 91.3 91.5 91.6 91.6
с 10-49 заети лица % 7.2 7.0 6.8 6.7 6.7
с 50-249 заети лица % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
с повече от 250 заети лица % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Брой заети брой 58 511 57 015 57 054 57 059 57 804
Дълготрайни материални активи млн. лв. 1 630 1 792 1 838 1 916 2 056
Разходи за придобиване на ДМА млн. лв. 390 378 398 384 501
Придобити ДМА млн. лв. 375 423 354 369 520
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12.  млн. евро 73 84 90 108 122
Оборот млн. лв. 3 974 4 185 4 422 4 122 4 554
Нетни приходи от продажби млн. лв. 3 918 4 106 4 352 4 062 4 490
Рентабилност на продажбите % 5.3 5.5 5.7 6.0 7.0
Произведена продукция млн. лв. 2 520 2 667 2 763 2 743 3 035
Добавена стойност по факторни разходи млн. лв. 794 807 858 927 1 011

Водещи икономически сектори

Водещи икономически сектори

Сектор Предприятия, брой Наети, хиляди Общо приходи, млн. лв. Сума на активите, млн. лв. Финансов резултат, млн. лв.
Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети 3 563 15.67 1 754.3 927.6 51.3
Преработваща промишленост 874 19.75 1 360.0 1 330.4 94.5
Селско, горско и рибно стопанство 442 3.87 524.8 724.7 21.9
Строителство 392 3.63 229.0 258.4 32.3
Хотелиерство и ресторантьорство 736 3.80 75.0 94.8 4.2
Транспорт, складиране и пощи 484 3.38 236.0 150.0 16.4

Стратегически приоритети в развитието на местната икономика

Стратегическата програма за развитие на област Велико Търново в периода 2012 -2020 г. поставя основни стратегически цели и насоки, които да определят бъдещите политики и дейности в областта с цел постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.

Визия: Област Велико Търново е емблематичен за България и динамично развиващ се дунавски регион, в рамките на който се осъществяват разнообразни и взаимно допълващи се индустриални, транспортно-логистични, земеделски, туристически, културни и образователни дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на живота за жителите на областта.

В стратегията за развитие на областта са изведени 4 стратегически цели свързани с:

  • постигане на икономически растеж с по-високи темпове от средните за страната
  • постигане на социална сигурност, равнопоставениост и перспективност;
  • предоставяне на съвременни инфраструктурни и висококачествени комунални услуги, опазване на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда;
  • постигане на добро планиране, управление и сътрудничество;

Приоритетни оси във връзка с изпълнението на стратегията са инвестиции за растеж и заетост, устойчив туризъм, наука, образование и иновации, инфраструктура, околна среда, управление и услуги в помощ на населението и бизнеса.

Пазар на труда

Работна сила

Безработни лица

Обявени свободни и заети работни места