Е-обученията са достъпни след оторизация

За да използвате е-обученията, е необходимо да бъдете регистрирани в информационния портал.

За да достъпите до профила си, можете да използвате своите потребителско име и парола като изберете иконата горе вдясно.


Умения за работа в екип в мултикултурна среда

Обучението е предназначено за безработни и търсещи работа лица, които искат да се възползват от възможностите за трудова мобилност и работа в Румъния, както и за всеки, който иска да развие и усъвършенства своите умения за работа в екип в мултикултурна среда.

В края на електронното обучение Вие ще притежавате знания, умения и компетенции за поддържане на конструктивни взаимоотношения, ефективно взаимодействие с оглед постигане на общите цели и успешна работа в екип в мултикултурна среда.

Съдържанието на обучението е представено в 6 основни модула:

  1. Екип и работна група
  2. Принципи на екипната работа
  3. Как да разбираме хората в работна среда
  4. Междуличностни отношения и комуникации в екипа
  5. Конфликтите и различията в екипа
  6. Методи за решаване на проблеми и вземане на екипни решения