Каталог на компетенции

Аналитично мислене

Преносима

Описание

Търси и проучва подходящите източници на информация, оценява комплексни данни обективно и критично; анализира цялата събрана информация, когато взема решения и дава препоръки. Активно търси и намира подходящи източници на допълнителна информация, като предварително установява нуждата от такива. В проучването на информация стига до необходимото ниво на детайл. Проучва данни и информация, извлича ключови фактори и прави изводи, прави логически връзки, използва индукция и дедукция, разбира връзка между причини и следствия, използва по подходящ начин знания, предишен опит и информация от различни източници. Преценява внимателно рисковете, предимствата, недостатъците и последствията от всяко алтернативно решение.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква