Описания на длъжности

Програмист

Приложни програмисти

2514

Алтернативни наименования на длъжността

 • Експерт, проектиране и програмиране [НКПД 25126001]
 • Програмист, системи за управление на бизнеса [НКПД 25146003]
 • Програмист, софтуерни приложения [НКПД 25146001]
 • Разработчик, софтуер [НКПД 25126004]
 • Програмист, системи за управление на бази данни [НКПД 25146004]

Основни задачи

Разработва и внедрява информационни и комуникационни приложения. Пише програмни кодове спрямо технически задания и спецификации в съответствие със стандартите за качество; ревизира и/или подобрява съществуващи програми с цел повишаване операционната им ефективност или адаптирането им към нови изисквания; тества програмен код, отстранява софтуерни грешки; провежда пробни изпитвания на дадена програма и софтуерни приложения; събира и попълва/пише документация за разработване на дадена програма; идентифицира за възникнали технически проблеми и уведомява съответните лица. Поддържа програми/ компоненти/софтуерни приложения. При необходимост инструктира и подпомага потребителите как да използват правилно програмата/приложението.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Трудов договор за работа от дистанция  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен

Работно място

 • Офис
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Бакалавър. 40 кредита по ECTS:

  Бакалавър

   

Сертификати

 • Сертификация относно разработка на софтуер и приложения

  Microsoft Learning

  https://www.microsoft.com/learning/en-us/certification-overview.aspx

  IBM® (Professional Certification Program)

  http://www-03.ibm.com/certify/certs/index.shtml

  SAP®

  http://training.sap.com/v2/catalogue/by-course-level/overview

  ORACLE ®

  http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=632

  Ню Хърайзънс България

  http://www.newhorizons.com/localweb/default.aspx?LocaleID=1026&GroupID=304

 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Oracle Certified Associate/Professional/Master Java APEX Oracle PL/SQL Developer Certified Associate/Professional.

   

   

   

  http://www.bcs.org - The chartered institute for IT

   

  http://www.iap.org.uk/main/Institution of Analyst and Programmers

 • Сертификат за владеене на чужд език – ниво В.2 или C.1

  Лицензиран доставчик

 • Обучения за придобиване на различни сертификати - Oracle, Novell. VMWare, Microsoft, Junipell, HP
  https://www.netcomlearning.com/certifications/  

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава свойства на числата и операциите в числови множества, свойства на операциите и релациите, както и произтичащите от тях структури и концепции, отношенията в пространството, както и формата, големината и позицията на различни фигури, добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни и техните приложения.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Има познания за устройството и възможностите на компютърния хардуер и периферни устройства.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава задълбочено програмни езици, структури данни и алгоритми (вкл: PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT, jQuery, BOOTSTRAP, MySQL , C, C#, Oracle, AJAX, OOP, TDD, Photoshop и т.н.).

 • Познава основните принципи на инженерните науки и различни технологии. Познава методологии, принципи, техники, процедури за разработване и изграждане на дизайн както и за боравене с необходимото оборудване.

 • Познава области за предаване, разпространение, разпределяне, контрол и експлоатация на телекомуникационни системи.

 • Задълбочени познания относно системи, приложения и програмиране и информационни и комуникационни решения.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава стандарти и принципи за осигуряване сигурност на информацията.

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Проявява съобразителност при изпълнение на различни трудови задачи.

 • Разбира реакциите на хората, с които работи и причините за тях.

 • Идентифицира, приоритизира и разрешава сложни проблеми и извършва преглед на свързаната информация, за да оцени и разработи опции и за да предложи адекватни решения

 • Планира и организира дейността си.

Социални умения

 • Комуникира (писмено, устно) ясно и предоставя информация и идеи, така че да бъде разбран коректно от другите

 • Подмага колегите си при необходимост и участва активно при изпълнение на екипните задачи

 • Умее да разбира и се стреми да отговаря на изискванията на клиентите, проявява ориентация към клиента.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Работи с програмни езици, програмен код, структури данни и алгоритми. Владее повече от една софтуерна технология и език за програмиране. Разработва кодове и познава средите за разработка, както и системи за отчитане на бъгове.

 • Извършва идентифициране на рискове и заплахите за информацията и предоставя адекватни мерки за защита

 • Работи със среда за разработка, използва променливи и данни и изрази.

 • Извършва системен анализ, като определя как системата трябва да работи и как промяна в условията, операциите, оборудването или средата ще й повлияят.

 • Разработва самостоятелно елементи от софтуерни системи.

 • Чете и разбира техническа документация, схеми, графики и друга информация свързана с програмирането.

 • Умее да борави с английски език и/или с друг/и свързани с работата чужд/и език/ци, което да му позволява да разбира и използва в работата си техническа документация;

 • Пише „чист“ код за многократна употреба и умее да отстраняване на възникналите грешки;

Компетенции

Аналитично мислене

Преносима

Търси и проучва подходящите източници на информация, оценява комплексни данни обективно и критично; анализира цялата събрана информация, когато взема решения и дава препоръки. Активно търси и намира подходящи източници на допълнителна информация, като предварително установява нуждата от такива. В проучването на информация стига до необходимото ниво на детайл. Проучва данни и информация, извлича ключови фактори и прави изводи, прави логически връзки, използва индукция и дедукция, разбира връзка между причини и следствия, използва по подходящ начин знания, предишен опит и информация от различни източници. Преценява внимателно рисковете, предимствата, недостатъците и последствията от всяко алтернативно решение.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Постоянно учене и развитие

Преносима

Идентифицира и оползотворява възможности да се учи, като търси обратна връзка от колеги, информация и практически начини да се развива, да опознава добре собствените си силни страни и области за подобрение. Поддържа знанията и уменията, свързани с изпълнението на работните задължения, актуални, като проследява съвременните нормативни уредби и изисквания, периодично чете и следи новата информация в професионалната си област. Своевременно прилага новопридобити знания и умения в процеса на изпълнение на работата.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Осигуряване качество на софтуерната разработка

Специфична

Осигурява съответствието на разработката със съответните стандарти и политики за управление на промените като извършва необходимите анализи и контролни дейности. Периодично проверява отговаря ли работата му на изискванията и на зададените техническите показатели за качество. При необходимост нанася корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

 • Производство

Проектиране и разработка

Специфична

Извършва проектиране, оценка, въвеждане, тестване и модификация на софтуер, за да отговори на спецификациите по проекта. Прилага ефективно систематични методи за анализ и изгражда необходимите компоненти и интерфейси на системата. Проектира и разработва архитектурата на хардуера, потребителските интерфейси, софтуерните компоненти и софтуерни интерфейси в съответствие с изискванията на бизнес проекта. Уточнява кои са целевите потребители на разработката и съобразява продукта спрямо очакванията/изискванията им, като прилага различни инструменти за анализ и събиране на информация. Гарантира качеството на дизайна и кода като проектира и провежда хардуерни или софтуерни тестове. Участва при подготовката на инсталационен пакет за разработените програмни продукти според изискванията на проекта. Осигурява актуалността на разработената система като прави проучвания и проверка за правилното й функциониране и последващите софтуерни актуализации. Формулира предложение за дизайн, като се съобразява с предварително определените от клиента изисквания. Изгражда компонентна архитектура и вътрешно-модулна архитектура, съобразена с предварително определените от клиента изисквания. Дефинира критерии за валидиране на продукта от гледна точка на ползваемост, чрез прилагане на различни техники в експертната област.

Бизнес процеси

 • Производство

Разрешаване на проблеми със софтуерните разработки

Специфична

Разрешава ефективно проблеми и затруднения, като извършва системно наблюдение на процеса по време на жизнения цикъл на софтуерното решение, определя кои са критичните точки за грешка, намира причините за възникването им и предлага подходящи варианти за справяне с тях. Прогнозира потенциалните рискове и проблемни ситуации свързани с разработката, своевременно предприема изпреварващи и ефективни мерки за тяхното избягване, преодоляване или минимизиране. Оценява алтернативите и избира работещите и подходящи от гледна точка на целите и ресурсите решения при разрешаване на проблеми. Участва активно в работни групи за определяне на необходимото количество ресурс за дейности, свързани с поддръжка на приложенията, като балансира между разходи и риск. Комуникира открито проблемите с ръководителите и екипа, като осигурява необходим ресурс за посрещане на потребностите на клиентите в тази връзка.

Бизнес процеси

 • Производство

Системна интеграция

Специфична

Извършва инсталация и конфигуриране на хардуер и софтуер или системни компоненти, като следи за съответствието с изискванията за процесите, процедурите, бизнес изискванията и възможностите на приложението. Оценява точно продуктивността на системата. Управлява ефективно формалните дейности и процеси във връзка с интеграцията, като следва предварително формулираните планове. Участва активно при създаването на целия интеграционен цикъл. Оценява работата на системата преди, по време и след интеграцията. Наблюдава и отчита дейностите, проблемите и решенията по време на интеграция. Определя възможностите на интегрираното приложение дали е в съответствие с спецификацията. Действа систематично, за да установи възможностите на софтуера и хардуера.

Бизнес процеси

 • Производство

Тестване

Специфична

Конструира и прецизно изпълнява систематични процедури за изпитване за ИТ системите и разработените приложения. Участва в извършването на тестване на разработката/ревизираните компоненти/системи в съответствие изискванията по проект и се уверява, че работят спрямо зададените характеристики и очаквания. Участва при създаването и управлението на план за тестове като определя дейности, необходими за детайлното тестване на отделните компоненти на разработката. Участва в управлението и оценката на процеса на тестване като документира и анализира резултатите своевременно и в съответствие с установената практика в компанията. Подпомага екипа за тестване като дава предложения за тестове за ИКТ системите, както и приложения, които да гарантират съответствие с изискванията. Подпомага екипа за тестване като дава предложения за разработване на тестове на ИКТ системите и приложенията, за да гарантира съответствие с изискванията. Предлага извършване на промени, в случай че са необходими, като предварително установява нуждата от такива, чрез извършване на тестване, анализи и отчитане на резултатите от тях. Отчита резултатите, проблемите и тяхното решение от извършените тестове като се информира своевременно.

Бизнес процеси

 • Производство