Описания на длъжности

Палубен офицер/Корабоводител

Корабни палубни офицери и пилоти

3152

Алтернативни наименования на длъжността

 • Помощник-капитан [НКПД 31524007]
 • Щурман [НКПД 31524017]
 • Старши помощник-капитан [НКПД 31524014]
 • Вахтен помощник-капитан [НКПД 31524010]
 • Корабоводител [НКПД 31524020]

Основни задачи

Изпълнява задълженията си на член на ръководния състав на корабния екипаж съгласно изискванията на корабната компания, нормативните актове и международните конвенции, договори и регламенти в областта на корабоплаването. Старшият помощник-капитан отговаря за реда и дисциплината на кораба, както и за правилната организация и носене на дежурно-вахтената служба. В административно отношение на старшия помощник-капитан е подчинен целият екипаж на кораба. Старшият помощник-капитан съставя товарния план на кораба, като обръща особено внимание на подреждането и разпределението на товарите в съответствие с техните качества при осигуряване на достатъчна устойчивост, здравина и диферент на кораба. Той ръководи приемането и предаването на товарите и багажите. Осигурява правилното им приемане, подреждане, сепариране, превозване, разтоварване и предаване. Отговаря за съставянето и съхраняването на документите за товара и багажите. Старшият помощник-капитан ръководи аварийно-спасителните и противопожарните групи при ситуации на аварии и бедствия. Палубните офицери (корабоводител, щурман, вахтен помощник-капитан)  изпълняват задълженията си на членове на корабния екипаж съгласно изискванията на корабната компания при планиране и извършване навигацията на кораба. Ръководят действията на бакова и кърмова команда при маневра на кораба. Извършват корабоводенето в различни по навигационно и хидрометеорологично отношение райони и осигуряват безопасността на плаването. Експлоатират техническите средства за корабоводене, навигационните системи и комплекси. Приемат и предават съобщения с помощта  УКВ радиостанциите и чрез светлинните средства. Осъществяват дежурства на мостика, използват прибори за визуално наблюдение и ехолоти, поддържат карти, литература и помагала. Прогнозират, анализират и решава проблеми, свързани с безопасната експлоатация на кораба. Използват (разчитат) показания от жиро и магнитни компаси. Прилагат Международните правила за предпазване на съдовете от сблъскване. Определят безопасен маршрут за плаване в зависимост от хидрометеорологичната обстановка и особеностите на района. Определят маневрените характеристики на кораба. Експлоатират корабните и палубните устройства. Участват в обработването, подреждането и съхраняването на товари по време на товаро-разтоварни дейности и преход на кораба. Участват в поддържането на кораба в мореходно състояние. Спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Изготвят товарни и митнически документи. Оперират с аварийно-спасителното и противопожарното имущество съгласно процедурите по време на тренировъчни обучения и реална ситуация и изпълняват задълженията си по поддръжката им. Спазват и наблюдава изпълнението на технологичните и нормативните изисквания от подчинените им лица за опазване на човешкия живот по море и на околната среда и докладват за допуснати нарушения.

Условия на труд 

Категория труд

 • Първа:  екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища
 • Втора:   екипажи на кораби от морския и речния флот, без включените по-горе, и тези от крайбрежния флот

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно (в рамките на законоустановената продължителност)  

Режим на работа

 • На смени (вкл. празнични и почивни дни)

Работно място

 • Друго

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 4:

  Ниво 4

 • ЕКР 6:

  Ниво 6

 • ЕКР 7:

  Ниво 7

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Трета степен на професионална квалификация (средно образование)

 • Бакалавър. 40 кредита по ECTS:

  Бакалавър

 • Магистър. Магистър след „професионален бакалавър по..” от същото професионално направление (120 кредита по ECTS). Магистър след бакалавър по същата специалност (120 кредита по ECTS).:

  Магистър

Сертификати

 • Сертификат за правоспособност (изискван плавателен стаж, успешно положен изпит)

  Изпълнителна агенция „Морска администрация“

 • Сертификати, съгласно STCW и Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в РБ във всички корабоплавателни компании: техника за лично оцеляване; противопожарна безопасност и борба с пожари; оказване на долекарска помощ; лична безопасност и общ

  Упълномощена организация, съгласно нормативната уредба

 • Сертификат за владеене на английски език – ниво C.1 или C 2.

  Лицензиран доставчик

 • Сертификати, съгласно STCW и Запоред No. 1252 от 13 Август 2014 на Министерството на транспорта за одобрение на минималното ниво на обучение на румънски моряци и за системата за признаване на удостоверения за компетентност и удостоверения за професионална
  Упълномощена организация, съгласно нормативната уредба

Знания

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава и обяснява влиянието на товарите върху мореходността и устойчивостта на кораба.

 • Познава изискванията към наличието и обезпечаването на задължително необходимите, при осъществяване на плавателния процес, комплектовки на резервни части, приспособления, инструменти, материали, консумативи, средства за сигнализация, лични предпазни средства, аварийно-спасително и противопожарно имущество, медицински и санитарни принадлежности.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава конструктивните елементи и механизми на кораба. Познава експлоатационните характеристики на кораба,  устройството и изискванията за експлоатация на корабното оборудване и техника. Познава характеристиките и принципите на действие на системите и механизмите, обезпечаващи работата на корабните двигатели с вътрешно горене (КДВГ) и корабния пропулсивен комплекс, на корабните рулеви устройства, системите и комплексите за корабоводене, на палубните механизми и устройства.

 • Познава характеристиките на средствата за ограничаване нахлуването на задбордна вода в корпуса на кораба и за водоотливане.

 • Познава предназначението и особеностите на използваните технически средства и системи, навигационни прибори и указателни пособия в корабоплаването, в т.ч. сателитни и компютърни системи, електронни графики, автоматични системи за идентификация на местоположението, радионавигационни системи, жиро и магнитни компаси, секстанти, системи за визуално наблюдение, ехолоти, навигационни карти и издания (лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупреждения и информация за пътя на движение на корабитеи др.), системи за сигнализация (фарове, шамадури).

 • Познава предназначението и характеристиките на личните и колективни спасителни средства.

 • Познава особеностите на корабните радиотехнически средства за свръзка, системите за вътрешно корабна връзка и аварийна сигнализация, системите за визуална сигнализация.

 • Познава принципите на функциониране на радиолокатора и автоматизираната радиолокационна система за предпазване от сблъскване (ARPA).

 • Познава общото устройство и принципа на действие на товароподемни механизми, товарозахватни устройства и инвентар.

 • Познава пособията и средствата за ограничаване вредното въздействие при замърсяване.

 • Познава характеристиките на различните метеорологични системи за определяне състоянието на времето.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава и разбира своята роля в общата работа на екипажа.

 • Познава процесите в планиране и провеждане на корабоплаване, осигуряване на сигурност на плавателния съд и гладко протичане на бордовите дейности.

 • Познава методите за оценка на състоянието на работещите радарни, сателитни и компютърни системи на плавателен съд. Скоростта на монитора, текущата позиция, посоката и метеорологичните условия при изпълнение на задълженията за наблюдение.

 • Познава методите за настройване на системите за управление на кораба в оптимален режим; Познава системите за управление на кормилото и експлоатационните процедури за преминаване от ръчно на автоматично управление и обратно.

 • Познава отговорностите, изискванията, технологичните операции и рисковете при носене на безопасна ходова навигационна вахта.

 • Познава техниките в определянето на местоположението на кораба и чертаенето на плавателни маршрути.

 • Познава процесите и операциите в маневрирането на кораба. Разбира въздействието на дедуейт, газене, диферент, скорост и свободното пространство под кила, циркулация и инерция. Разбира влиянието на вятъра и течението върху управлението на кораба. Разбира рисковете и влиянието на просядането и плитчините. Познава маневрите при спасяване на човек зад борда. Познава процедурите при заставане на котва и връзване на кораба. Познава техниките за осигуряване безопасност на плаването чрез изменение на курса и скоростта на кораба.

 • Познава особеностите на влиянието на устойчивост, газене и напрежения в корпуса в съответствие с критериите на IMO (Международна морска организация); Познава методите за поддържане водонепроницаемостта на кораба, знае и разбира основните действия, които трябва да се предприемат в случай на частична загуба на плавателност в неповредено състояние.

 • Познава методите за упражняване на надзор върху товарене, разполагане и разтоварване на корабния товар.

 • Познава в степен на практическо приложение основните изисквания и процеси за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и околната среда.

 • Познава рисковите ситуации в корабоплаването и методите за тяхното предвиждане и преодоляване.

 • Познава процедурите, методите и подходите за решаване на проблеми, свързани с предотвратяване и овладяване на критични и аварийни ситуации.

 • Познава изискванията към комплектоването, съхраняването и поддържането на корабната документация в хартиен и електронен формат.

 • Познава принципите в управлението на хора и работа в морски екип.

 • Познава факторите и методите за превенция на напрежение, умора, стрес, тревожност и възникване на паника.

 • Познава правилата, техниките и последователността в действията за контрол, предодвратяване и борба с пожар на борда на кораба.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава изискванията и нормите на Кодекс на търговското корабоплаване, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на РБ, Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в РБ, Наредба 6 за компетентност на морските лица, Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване.

 • Познава задълженията си, като член на корабен екипаж съгласно изискванията на STCW, Конвенцията за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море от1974 г. SOLAS, Международните правила за предпазване на съдовете от сблъскване (МППСС-72). Международен кодекс за управление на безопасността (ISM); 

 • Познава и разграничава структурната йерархия в корабоплаването и правомощията на длъжностните лица. Познава Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

 • Познава Ръководството на ИМО за търговски кораб по търсене и спасяване (MERSAR); Познава видовете сигнали за оповестяване на аварийна ситуация на кораба.

 • Познава изискванията и процедурите при обработка, съхранение и превоз на водни товари и такива застрашаващи околната среда в съответствие с международните правила и кодекси за безопасна практика (IMDGC) и съгласно изискванията на MARPOL и ISO за безопасност на околната среда.

 • Познава хидрологията и морфологията на Европейските вътрешни водни пътища (ЕВВП) и правния режим за корабоплаване по река Дунав и ЕВВП.

 • Познава нормативните изисквания и условията по договори свързани със застраховането на плавателните съдове, товарите, екипажа и пътниците.

 • Познава вътрешнофирмените заповеди, графици и разпоредби на корабната компания, свързани с изпълнението и отчета на превозите, корабните заповеди, инструкции, планове при евакуация, технологични правила и др.

 • Познава изискванията и правилата за безопасност и опазване на здравето при труд, противопажарна безопасност и опазване на околната среда.

 • Познава приетите норми и практики при за безопасност в ситуации на напускане на кораба, оказване на неотложна помощ и оцеляване, както и международно договорения набор от процедури за безопасност, типове оборудване и комуникационни протоколи, използвани за повишаване на безопасността и улесняване на спасяването на кораби, лодки и въздухоплавателни средства.

Умения

Познавателни умения

 • Осъществява комуникация на морски английски език писмено и говоримо; Използва карти и други навигационни издания на английски език; разбира  метеорологична информация и съобщения за безопасността на кораба, предадени на английски език; Ползва стандартния морски фразеологичен речник на Международната морска организация (ИМО).

 • Избира най-подходящия метод при преобладаващите обстоятелства и условия за определяне на местоположението на кораба с помощта на земни и брегови ориентири и навигационни средства.

 • Разпознава сигналите за аварийни ситуации и ги докладва на висшестоящите по ранг.

 • Определя вида и сложността на аварийната ситуация.

 • Осъществява радиовръзка с корабни и брегови радиостанции.

 • Разчита навигационни карти и издания (лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупреждения и информация за пътя на движение на корабите).

 • Използва информация, получена от ехолотите.

 • Анализира и използва метереологична информация за осигуряване на безопасно плаване.

 • Разпознава своевременно препятствия, плаващи и други обекти, сигнали и съответните направления към тях в градуси и четвърти.

 • Получава и предава информация посредством визуална и звукова сигнализация.

 • Разпознава нормални, дефектни и повредени части на кораба (товарни пространства, люкови закрития, товарни танкове ).

 • Работи с компютър, ползва интернет, осъществява електронна комуникация и работи с документи в електронен формат.

Социални умения

 • Работи в екип с останалите членове на екипажа. Осъществява надзор върху изпълнението на задълженията, участва в обучението, подпомага и насърчава изискваното  поведение и благоприятното психологическото състояние на ръководените от него членове на екипажа. Справя се успешно в ситуации на конфликт и групово напрежение.

 • Проявява толерантност към националните и културни особености на членовете на екипажа.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Предлага икономически ефективни решения.

 • Полага грижи за товарите по време на рейс и товаро-разтоварни дейности.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Поддържа работното си място в изрядно и безопасно състояние.

 • Прилага правилата за безопасност при работа на височина.

 • Изпълнява задълженията си при аварийни ситуации съгласно установените процедури.

 • При ситуации на напускане на кораба и оцеляване, извършва действия, адекватни на преобладаващите обстоятелства, съобразени с приетите норми и практики на безопасност.

 • При необходимост, оказва неотложна долекарска помощ.Изяснява възможните причини, характера и степента на тежест на травмите или заболяванията на пострадалите, прилага дистанционна медицинска консултация, получена чрез радиоконтакт с медицински лица, предприема действия за намаляването на непосредствената опастност за живота на засегнатите.

 • Изпълнява нарежданията на капитана и задълженията си при спасяване на хора по море, оказване на помощ на бедстващ кораб и при аварии в пристанище.

 • Спазва процедурите за управление на операциите на кораба и изпълнение на функционалните си задължения, като член на екипаж в съответствие с международните конвенции и норми.

 • Участва в планирането и провеждането на корабоплаването, изпълнявайки прецизно и отговорно задълженията си свързани с оперирането с техническите средства за корабоводене, навигацията и безопасността на кораба.

 • Поддържа корпуса, устройствата, механизмите и системите в съответствие с приложимите международни и национални изисквания.

 • Приема, предава и напуска вахта в съответствие с приетата практика на корабната компания и процедурите предвидени в STCW; Води постоянно и надлежно наблюдение; Поддържа зададения курс в допустими граници, отчитайки района на корабоплаване и преобладаващото състояние на морето.

 • Осигурява безопасността на плаването, чрез оптимално използване на радио-навигационното оборудване.

 • Предприема необходимите действия за обезпечаване на безопасното и успешно маневриране на кораба.

 • Осигурява и поддържа водонепроницаемостта на кораба в съответствие с добрата морска практика.

 • Изпълнява товарните операции в съответствие с товарния план, правилата за безопастност и с инструкциите за експлоатационно обзавеждане и ограниченията на кораба за подреждане на товари.

 • Спазва правилата за съхранение и превоз на опасни и вредни товари в съответствие с международните норми и кодекси за безопасна практика (IMDGS).

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка.

 • Използва правилно и по предназначение спасителни и дежурни лодки, плотове, салове, спускащи устройства и приспособления, снабдяване и радиообзавеждане.

 • Поддържа и използва правилно, съгласно корабните инструкции, аварийно-спасителното и противопожарно имущество.

 • Използва необходимите съоръжения в случаи на замърсяване.

 • Използва системите за управление на кормилото, правилно прилага експлоатационните процедури, преминава от ръчно на автоматично управление и обратно.

 • Настройва системите за управление за работа в оптимален режим.

 • Използва ефективно радиолокатора и системата ARPA.

Компетенции

Аналитично мислене

Преносима

Търси и проучва подходящите източници на информация, оценява комплексни данни обективно и критично; анализира цялата събрана информация, когато взема решения и дава препоръки. Активно търси и намира подходящи източници на допълнителна информация, като предварително установява нуждата от такива. В проучването на информация стига до необходимото ниво на детайл. Проучва данни и информация, извлича ключови фактори и прави изводи, прави логически връзки, използва индукция и дедукция, разбира връзка между причини и следствия, използва по подходящ начин знания, предишен опит и информация от различни източници. Преценява внимателно рисковете, предимствата, недостатъците и последствията от всяко алтернативно решение.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Наблюдателност

Преносима

Целенасочено, активно, задълбочено, устойчиво (без да се разсейва) съсредоточава вниманието си върху различни обекти от реалността. Запазва концентрация за продължителен период от време върху отделни обекти и безпроблемно превключва и фокусира вниманието си от един обект на друг. Бързо разпознава и отличава типа обекти, техни отделни признаци, характеристики и детайли. Способен е да изпълнява поставената задача надеждно и ефективно, като отделя внимание и съобразява всички аспекти, независимо колко детайлни са те.  Поддържа бдителност, проявява съобразителност, бързина и адекватна реакция при промени и отклонения в параметрите на наблюдаваната среда, сигнали, показания на индикатори, уреди и пр. Способен е да открива различия, дефекти, повреди и грешки.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Действия при аварии, пожари, бедствия и спасителни операции

Специфична

Разпознава аварийните сигнали и действа бързо и прецизно съгласно установените процедури. Поддържа в изправност и използва ефективно аварийно-спасително и противопожарно имущество. При ситуации на напускане на кораба и оцеляване, извършва действия, адекватни на преобладаващите обстоятелства, съобразени с приетите норми и практики на безопасност. Изпълнява нарежданията на капитана и задълженията си при спасяване на хора по море, оказване на помощ на бедстващ кораб и при аварии в пристанище в съответствие с международните конвенции и норми. При необходимост, оказва неотложна долекарска помощ и предприема ефективни и отговорни действия за намаляването на непосредствената опастност за живота на засегнатите.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Използване на устройства за навигация и корабоводене

Специфична

Осигурява безопасността на плаването, чрез системно тестване и оптимално използване на радио-навигационното оборудване. Използва ефективно технически средства и системи, навигационни прибори и указателни пособия в корабоплаването, в т.ч. сателитни и компютърни системи, електронни графики, автоматични системи за идентификация на местоположението, радионавигационни системи, жиро и магнитни компаси, секстанти, системи за визуално наблюдение, ехолоти, навигационни карти и издания (лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупрежде-ния и информация за пътя на движение на корабите и др.), системи за сигнализация (фарове, шамадури). Избира най-подходящия метод при преобладаващите обстоятелства и условия за определяне на местоположението на кораба с помощта на земни и брегови ориентири и навигационни средства. Участва активно  в планирането и провеждането на корабоплаването, изпълнявайки прецизно и отговорно задълженията си свързани с оперирането с техническите средства за корабоводене, навигацията и безопасността на кораба. Спазва основните изисквания и процеси за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и околната среда.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Носене на безопасна ходова навигационна вахта

Специфична

Приема, предава и напуска вахта отговорно и в съответствие с приетата практика на корабната компания и процедурите предвидени в STCW. Води постоянно и надлежно наблюдение. Разпознава своевременно препятствия, плаващи и други обекти, сигнали и съответните направления към тях в градуси и четвърти. Поддържа зададения курс в допустими граници, отчитайки района на корабоплаване и преобладаващото състояние на морето. Предприема необходимите действия за обезпечаване на безопасното и успешно маневриране на кораба.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Поддръжка на кораба в мореходно състояние

Специфична

Спазва основните изисквания и процеси за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и околната среда. Поддържа корпуса, устройствата, механизмите и системите в съответствие с приложимите международни и национални изисквания. Осигурява и поддържа водонепроницаемостта на кораба в съответствие с добрата морска практика.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа в екип във водния транспорт

Специфична

Работи в сътрудничество с другите членове на корабния екипаж, поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на поставените общи цели.  Изпълнява добросъвестно специфичните си задължения и отговорности, като допринася със своите професионални умения, способности и индивидуалност за единството, моралната зрялост, позитивната атмосфера, безопасността и ефективността на екипажа. Участва активно и отговорно в обучението и тренировките за безопасни действия при аварийни ситуации и непредвидени обстоятелства.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа с товари във водния транспорт

Специфична

Изпълнява компетентно и прецизно товарните операции в съответствие с товарния план, правилата за безопастност и с инструкциите за експлоатационно обзавеждане и ограниченията на кораба за подреждане на товари. Полага системни грижи за опазване на товарите по време на рейс и товаро-разтоварни дейности.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти в корабоплаването

Специфична

Осигурява ефективно и стриктно прилагане на изискванията в международната и националната нормативна уредба на корабоплаването. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба, в международните и вътрешни стандарти и изисквания към работните процеси.  Изпълнява стриктно специфичните си професионални роли и задължения, като член на корабен екипаж, спазвайки международните норми, националното законодателство, правилата, процедурите и изискванията на корабната компания.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт