Каталог на компетенции

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти в корабоплаването

Специфична

Описание

Осигурява ефективно и стриктно прилагане на изискванията в международната и националната нормативна уредба на корабоплаването. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба, в международните и вътрешни стандарти и изисквания към работните процеси.  Изпълнява стриктно специфичните си професионални роли и задължения, като член на корабен екипаж, спазвайки международните норми, националното законодателство, правилата, процедурите и изискванията на корабната компания.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква