Описания на длъжности

Моряк

Палубни моряци и сродни на тях

8350

Алтернативни наименования на длъжността

 • Старши моряк [НКПД 83502010]
 • Моряк [НКПД 83502006]

Основни задачи

Изпълнява задълженията си на член на корабния екипаж съгласно изискванията на корабната компания, нормативните актове и международните конвенции, договори и регламенти в областта на корабоплаването. Дава вахта в открито море при влизане и излизане от пристанища. Следи от мостика или носа на кораба за опасности, възникващи в близост до плавателния съд. Измерва дълбочината на водата. Управлява плавателното средство от корабния мостик в съответствие с дадени инструкции. Управлява съоръжения за акостиране. В случай на опасност, използва оборудването за спешни случаи под ръководството на помощник-капитана. Извършва общи спомагателни и ремонтни дейности. Снабдява кораба с такелаж и платна, ремонтира и складира морски въжета и корабни принадлежности. Поддръжа, асистира и работи с корабни съоръжения, товарно оборудване, такелаж, спасителни и противопожарни инсталации. Чисти палуби и трюмове, премахва ръждата по палубата и стените на кораба и ги боядисва. Извършва и други дейности по поддръжка според изискванията. Подрежда и обработва товари с товарни механизми.

Условия на труд 

Категория труд

 • Първа: екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища
 • Втора: екипажи на кораби от морския и речния флот, без включените по-горе, и тези от крайбрежния флот

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно (в рамките на законоустановената продължителност)  

Режим на работа

 • На смени (вкл. празнични и почивни дни)

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (средно образование)

   

Сертификати

 • Сертификат за правоспособност (изискван плавателен стаж, успешно положен изпит)

  Изпълнителна агенция „Морска администрация“

 • Сертификати, съгласно STCW и Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в РБ във всички корабоплавателни компании: техника за лично оцеляване; противопожарна безопасност и борба с пожари; оказване на долекарска помощ; лична безопасност и общ

  Упълномощена организация, съгласно нормативната уредба

 • Сертификат за владеене на английски език – ниво В 2 или C 1.

  Лицензиран доставчик

 • Сертификати, съгласно STCW и Запоред No. 1252 от 13 Август 2014 на Министерството на транспорта за одобрение на минималното ниво на обучение на румънски моряци и за системата за признаване на удостоверения за компетентност и удостоверения за професионална
  Упълномощена организация, съгласно нормативната уредба

Знания

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава и обяснява влиянието на товарите върху мореходността и устойчивостта на кораба.

 • Разпознава различните видове корабни грундове, бои и лакове, описва тяхното предназначение и качествени характеристики.

 • Разпознава различните видове препарати, смазочни материали и консумативи за почистване и премахване на ръжда.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава  видовете кормилни устройства според задвижващия и предавателния механизъм, тяхното предназначение и изисквания за експлоатация. Описва елементите на обикновеното кормило, видовете задвижващи и предавателни механизми.

 • Познава принципа на действие, елементите и експлоатационните изисквания към влекалното устройство на кораба.

 • Познава предназначението, елементите и експлоатационните изисквания към котвеното устройство. Описва видовете котвени устройства - според броя на котвите, вида на котвите и

  според задвижването.

 • Описва предназначението, елементите и принципите на действие на вързалното устройство, видовете корабни въжета и тяхното предназначение.

 • Познава и описва същността, блоковата схема, принципите на действие, предимствата и недостатъците на индукционен и хидроакустичен лаг.

 • Познава същността, устройството, принципа на електрозахранване на жиросферата. Познава предназначението и комплектовката на жирокомпас.

 • Познава предназначението на устройството „Ехолот“; Описва принципа на работа на видовете индикатори на ехолот.

 • Познава видовете лодъчни устройства на кораба. Описва видовете индувидуални и колективни спасителни средства. Описва изискванията и стандартите в снабдяването и комплектовката на индувидуални и колективни спасителни средства.

 • Познава предназначението и принципите на работа с баластната система на кораба.

 • Притежава общи познания за конструктивните елементи и механизми на кораба.

 • Познава предназначението и особеностите на използваните технически средства и системи, навигационни прибори и указателни пособия в корабоплаването.

 • Познава особеностите на корабните радиотехнически средства, системите за вътрешно корабна връзка и аварийна сигнализация, системите за визуална сигнализация.

 • Познава общото устройство и принципите  на действие на товароподемни механизми, товарозахватни устройства и инвентар.

 • Познава пособията и средствата за ограничаване вредното въздействие при замърсяване.

 • Познава видовете противопожарни средства и съоръжения на кораба  и инструкциите за тяхната експлоатация.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава и разбира своята роля в общата работа на екипажа.

 • Притежава базови познания за същността на процеси в планиране и провеждане на корабоплаване, осигуряване на сигурност на плавателния съд и гладко протичане на бордови дейности.

 • Познава, в степен на практическо приложение, основни изисквания и процеси за осигуряване на безопасно корабоплаване, опазване на човешкия живот и околната среда.

 • Познава правилата, техниките и последователността в действията за контрол, предодвратяване и борба с пожар на борда на кораба.

 • Познава отговорностите, изискванията, технологичните операции и рисковете при носене на безопасна ходова навигационна вахта.

 • Обяснява същността на понятията за истински и видим хоризонт, земен магнетизъм, корабно магнитно поле, магнитно склонение, девиация на магнитния компас.

 • Притежава базови знания за картографски проекции и мащаби на картите, за Меркаторска проекция,  локсодромия и ортодромия, за морски карти и тяхната класификация, за предназначение на каталога за морските карти.

 • Притежава основни познания за определяне мястото на кораба чрез едновременни линии на мястото, както и за методи за определяне мястото на кораба по визуални способи (по два пеленга, по три пеленга, по крюйс пеленг, по разстояния).

 • Познава способите за графично изчисляване пътя на кораба. Притежава основни познания за същността на понятията циркулация на кораба, дрейф на кораба, морски течения и прокладка в пътя на кораба.

 • Познава технологията на работа и мерките за безопасност при работа с жирокомпас. Разбира и обяснява понятията за истински и компасни курсове, истински и компасни пеленги, курсов ъгъл, жирокомпасни курсове и пеленги.

 • Познава назначението и техниките на работа с корабния магнитен компас.

 • Познава технологията на работа с кормилното устройство (ръчен и автоматичен режим).

 • Познава методите за определяне скоростта на кораба. Разбира и описва понятията маневреност, маневрена скорост, ходкост. Познава процесите и операциите в маневрирането на кораба.

 • Познава операциите при работа с влекално устройство.

 • Познава операциите и технологичната последователност при работа с котвено устройство.

 • Познава технологията и изискванията при работа с вързално устройство и различни видове корабни въжета.

 • Познава технологията и изискванията за безопасност при товарене, разполагане и разтоварване на корабния товар.

 • Познава факторите и методите за превенция на напрежение, умора, стрес, тревожност и възникване на паника.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава изискванията и нормите на Кодекс на търговското корабоплаване, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на РБ, Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в РБ, Наредба 6 за компетентност на морските лица, Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване.

 • Познава задълженията си, като член на корабен екипаж съгласно изискванията на STCW, Конвенцията за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море от1974 г. SOLAS, Международните правила за предпазване на съдовете от сблъскване (МППСС-72).

 • Познава и разграничава структурната йерархия в корабоплаването и правомощията на длъжностните лица. Познава Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

 • Познава Ръководството на ИМО за търговски кораб по търсене и спасяване (MERSAR); Познава видовете сигнали за оповестяване на аварийна ситуация на кораба.

 • Познава изискванията и процедурите при обработка, съхранение и превоз на водни товари и такива застрашаващи околната среда в съответствие с международните правила и кодекси за безопасна практика (IMDGC) и съгласно изискванията на MARPOL и ISO за безопасност на околната среда.

 • Познава хидрологията и морфологията на Европейските вътрешни водни пътища (ЕВВП) и правния режим за корабоплаване по река Дунав и ЕВВП.

 • Познава нормативните изисквания и условията по договори относно  застраховане на плавателни съдове, товари, екипаж и пътници.

 • Познава вътрешнофирмените заповеди, графици и разпоредби на корабната компания свързани с изпълнението и отчета на превозите, както и корабните заповеди, инструкции, планове при евакуация, технологични правила и др.

 • Познава изискванията и правилата за безопастност и опазване на здравето при работа, противопажарна безопастност и опазване на околната среда.

 • Познава приетите норми и практики за безопасност в ситуации на напускане на кораба, оказване на неотложна помощ и оцеляване, както и международно договорения набор от процедури за безопасност, типове оборудване и комуникационни протоколи, използвани за повишаване на безопасността и улесняване спасяването на кораби, лодки и въздухоплавателни средства.

Умения

Познавателни умения

 • Осъществява комуникация на морски английски език писмено и говоримо. Използва карти и други навигационни издания на английски език. Разбира  метеорологична информация и съобщения за безопасността на кораба, предадени на английски език. Ползва стандартния морски фразеологичен речник на Международната морска организация (ИМО).

 • Разчита показания на прибори, чертежи, графики, таблици, навигационни карти,  специализирани справочници и издания (лоции, таблици за приливи, известия до мореплавателите, радионавигационни предупреждения и информация за пътя на движение на корабите).

 • Анализира и използва метереологична информация за осигуряване на безопасно плаване.

 • Избира най-подходящия метод, при преобладаващите обстоятелства и условия, за определяне на местоположението на кораба. Ползва земни и брегови ориентири и навигационни средства.

 • Разпознава сигналите за аварийни ситуации и ги докладва на висшестоящите по ранг.

 • Получава и предава информация посредством визуална сигнализация.

 • Осъществява радиовръзка с корабни и брегови радиостанции.

 • Своевременно разпознава препятствия на пътя на кораба, плаващи и други обекти, сигнали и съответните направления към тях в градуси и четвърти.

 • Работи с компютър, ползва интернет, осъществява електронна комуникация и ползва документи в електронен формат.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Използва по предназначение, работи оптимално, пестеливо и в съответствие с експлоатационните характеристики различни видове корабни грундове, бои и лакове.

 • Използва по предназначение, работи оптимално, пестеливо и в съответствие с експлоатационните характеристики различни видове препарати, смазочни материали и консумативи за почистване и премахване на ръжда.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка.

 • Поддържа и използва правилно, съгласно корабните инструкции, аварийно-спасителното и противопожарно имущество.

 • Използва, съгласно инструкциите, техническите съоръжения за манипулиране с корабния товар.

 • Поддържа работното си място в изрядно и безопасно състояние.

 • Прилага правилата за безопасност при работа на височина и правилата за безопасност и здраве при работа, противопожарна защита и опазване на околната среда.

 • Изпълнява задълженията си при аварийни ситуации в съответствие с установените процедури.

 • При ситуации на напускане на кораба и оцеляване, извършва действия, адекватни на преобладаващите обстоятелства, съобразени с приетите норми и практики на безопасност.

 • При необходимост, оказва неотложна долекарска помощ и предприема действия за намаляване непосредствената опасност за живота на засегнатите.

 • Изпълнява нарежданията на капитана и задълженията си при спасяване на хора по море, оказване на помощ на бедстващ кораб и при аварии в пристанище.

 • Спазва процедурите за извършване на операциите на кораба и изпълнява функционалните си задължения като член на екипаж в съответствие с изискванията на  международните конвенции и норми.

 • Приема, предава и напуска вахта в съответствие с приетата практика на корабната компания и процедурите предвидени в STCW.  Води постоянно и надлежно наблюдение. Поддържа зададения курс в допустими граници, отчитайки района на корабоплаване и преобладаващото състояние на морето.

 • Спазва стандартните процедури при акустиране на плавателния съд. Поддържа надеждна комуникацията между кораба и брега.

 • Асистира в закотвянето на кораба до пристанището според международните норми и изисквания, свързани с вида на плавателното средство.

 • Почиства и измива палубата на кораба изрядно и в съответствие с корабните инструкции и дадени указания.

 • Открива и премахва ръжда по кораба със съответните надежди средства, боядисва  плавателните съдове, елементи от корпуса и съоръжения  за отстраняване на окислителния процес.

 • Следва писмените и технологични указания, като изпълнява процедурите стъпка по стъпка.Стриктно изпълнява дадените устни инструкции и нареждания, като се стреми да разбере и изясни какво точно се иска от него.

 • Изпълнява товарните операции в съответствие с товарния план, правилата за безопасност и  инструкциите за експлоатационно обзавеждане, както и с ограниченията на кораба за подреждане на товари.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи с кормилното устройство в съответствие с корабни инструкции, експлоатационни изисквания и принципи за добра морска практика. Безопасно направлява кораба в док и го закотвя.

 • Използва правилно и по предназначение прибори и средства за навигация и комуникация, като осигурява безопасно навигиране на кораба във и извън пристанището. Поддържа ефективна комуникация и взаимодействие с капитана и екипажа на кораба, с екипажите на други кораби и с пристанищния  контролен център.

 • Използва помощни технически средства и навигационни прибори при наблюдение и следене за предупредителни сигнали и знаци за безопасна навигация  (фарове и шамандури). Тълкува информацията от навигационните средства, съобщавава я и действа според указанията на капитана.

 • Обслужва влекалното устройство в съответствие с технологичните изисквания и инструкциите за безопастност.

 • Обслужва котвеното устройство и съоръженията за акостиране, подпомага операциите  за закрепване и маневриране на котвата в съответствие с технологичните изисквания и инструкциите за безопасност.

 • Използва ехолот за измерване на дълбочината в съответствие с технологичните инструкции. В крайбрежията  и  пристанищата  използва  традиционни техники  за измерване на дълбочината на водата. Изчислява, тълкува резултатите и ги съобщава на ръководството на кораба.

 • Обслужва вързалното устройство в съответствие с технологичните изисквания и инструкциите за безопасност; Извършва прецизно операциите с въже, за да защити (завърже) и съответно развърже кораба преди заминаване или при пристигане в пристанището.

 • Манипулира правилно баластната система на кораба, поддържа празни и заредени баластни резервоари в съответствие с дадените инструкции и правила.

 • Стриктно подготвя палубното оборуднане в съответсвие с изискванията и нормите за безопасно плаване. Проверява за безопасност и обработка широк асортимент от палубни съоръжения, включително водонепроницаеми морски врати, люкове, лебедки, помпи, колчета, фереджета, портални лайсни, закачалки, въртящи се капаци, котви и болтове. Организира разположението на оборудването на указаните  места и спазва изискванията за обезпечаване на съответното количество оборудване и неговата достъпност и наличност на борда на кораба.

 • Преди заминаване, подготвя спасителните  лодки на кораба и осигурява тяхната пълна функционалност при извънредна ситуация, като  спазва регулаторните инструкции.

Компетенции

Издръжливост при физическо натоварване

Преносима

Проявява висока степен на издръжливост при работа под физическо напрежение и различни трудови условия – работа на открито, работа на височина, работа с опасни материали и др. Извършва тежка физическа работа за продължителен период от време като запазва работоспособност, концентрация и мотивация. Поддържа високо качество на изработения продукт при продължително физическо натоварване. Правилно балансира времето на труд и почивка като успява да възстанови физическите си сили и запази висока степен на работоспособност.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Трудова и технологична дисциплина

Преносима

Самостоятелно контролира и направлява личностното си поведение и отношение в съответствие с установените норми, служебна йерархия, ред, работни процедури, правила и изисквания. Изпълнява добросъвестно и с чувство за отговорност служебните си задължения. Следва стриктно технологичните правила и дадените писмени и устни инструкции. Отчита и докладва коректно изпълнението на поставените задачи и служебни отговорности.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Изпълнение на вахтена служба

Специфична

Приема, предава и напуска вахта отговорно и в съответствие с приетата практика на корабната компания и процедурите предвидени в STCW. Води постоянно и надлежно наблюдение. Разпознава своевременно препятствия, плаващи и други обекти, сигнали и съответните направления към тях в градуси и четвърти. Поддържа зададения курс в допустими граници, отчитайки района на корабоплаване и преобладаващото състояние на морето. Измерва прецизно водната дълбочина. Предприема необходимите действия за обезпечаване на безопасното и успешно маневриране и акостиране на кораба.Спазва стандартните процедури за комуникация.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Подготвяне на палубно оборудвани

Специфична

Стриктно подготвя палубното оборуднане в съответсвие с изискванията и нормите за безопасно плаване. Проверява, обезопасява и обработка широк асортимент от палубни съоръжения, включително водонепроницаеми морски врати, люкове, лебедки, помпи, колчета, фереджета, портални лайсни, закачалки, въртящи се капаци, котви, котви и болтове. Организира разположението на оборудването на указаните места и спазва изискванията за обезпечаване на тяхното количество, достъпност и наличност на борда на кораба. Подготвя спасителните  лодки на кораба преди заминаване, осигурява тяхната пълна функционалност в случай на извънредна ситуация, спазва регулаторните инструкции за спасителните лодки на кораба

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Почистване на кораба

Специфична

Почиства и измива палубата на кораба изрядно и в съответствие с корабните инструкции и дадените му указания. Премахва  излишната сол и вода, за да се избегне окисляване. Почиства корабните помещения, като използва подходящи почистващи материали в съответствие с екологичните разпоредби. Своевременно открива и премахва ръжда по кораба със съответните надежди средства, боядисва  прецицно елементи от корпуса и съоръжения на кораба  с цел надеждно отстраняване на окислителния процес.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа в екип във водния транспорт

Специфична

Работи в сътрудничество с другите членове на корабния екипаж, поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на поставените общи цели.  Изпълнява добросъвестно специфичните си задължения и отговорности, като допринася със своите професионални умения, способности и индивидуалност за единството, моралната зрялост, позитивната атмосфера, безопасността и ефективността на екипажа. Участва активно и отговорно в обучението и тренировките за безопасни действия при аварийни ситуации и непредвидени обстоятелства.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа с корабни съоръжения

Специфична

Прецизно изпълнява операции и коректно асистира при работа с корабни технически съоръжения, като котвено, влекално, вързално, лодъчно устройство, баластна система на кораба, товароподемна техника и др. Спазва стриктно технологичните инструкции и правилата за безопасност.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти в корабоплаването

Специфична

Осигурява ефективно и стриктно прилагане на изискванията в международната и националната нормативна уредба на корабоплаването. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба, в международните и вътрешни стандарти и изисквания към работните процеси.  Изпълнява стриктно специфичните си професионални роли и задължения, като член на корабен екипаж, спазвайки международните норми, националното законодателство, правилата, процедурите и изискванията на корабната компания.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт