Описания на длъжности

Корабен механик/техник

Корабни механици и техници

3151

Алтернативни наименования на длъжността

 • Втори механик, кораб [НКПД 31513002]
 • Механик, плаващо техническо средство [НКПД 31513009]
 • Главен механик на кораб/катер/влекач [НКПД 31513001]
 • Четвърти механик, кораб [НКПД 31513004]
 • Трети механик, кораб [НКПД 31513003]
 • Вахтен механик [НКПД 31514014]

Основни задачи

Изпълнява задълженията си на член на корабния екипаж съгласно изискванията на корабната компания, нормативните актове и международните конвенции, договорите и регламентите в областта на корабоплаването. Контролира и участва в експлоатация, поддържане и ремонт на механично, електрическо и електронно оборудване на кораба. Извършва технически преглед, поддръжка и ремонт на апаратура и оборудване на кораба за осигуряване на тяхното съответствие със спецификации и разпоредби. Оперира с двигатели за задвижване на дизелови и газотурбинни двигатели, включително свързаните с тях машини, като спомагателни котли, спомагателни двигатели, инсинератори, въздушни компресори, пречистватели на масла и горива. Поръчва гориво и други запаси на стоки за всекидневна употреба в процеса на поддържане на машинните отделения. Води машинни дневници за извършени операции и друга служебна документация. Участва в носене на ходова вахта по време на експлоатация в съответствие с Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на морски лица STSW. Използва контролно-измервателни уреди и отчита параметрите на корабните машини и механизми. Попълва машинни дневници и друга служебна документация. Ползва специализирана апаратура и стендове, специализирани инструменти и приспособления за монтаж, демонтаж и заваряване. За изпълнение на част от дейностите, ползва инструкции, правилници, наредби, скици и работни чертежи.

Условия на труд 

Категория труд

 • Първа: екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища
 • Втора: екипажи на кораби от морския и речния флот, без включените по-горе, и тези от крайбрежния флот

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно (в рамките на законоустановената продължителност)  

Режим на работа

 • На смени (вкл. празнични и почивни дни)

Работно място

 • Друго

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 4:

  Ниво 4

 • ЕКР 6:

  Ниво 6

 • ЕКР 7:

  Ниво 7

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Трета степен на професионална квалификация (Средно образование)

 • Бакалавър. 40 кредита по ECTS:

  Бакалавър

 • Магистър. Магистър след „професионален бакалавър по..” от същото професионално направление (120 кредита по ECTS). Магистър след бакалавър по същата специалност (120 кредита по ECTS).:

  Магистър

Сертификати

 • Свидетелство за правоспособност в морското корабоплаване за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби

  Изпълнителна агенция „Морска администрация“

 • Сертификати, съгласно STCW и Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в РБ във всички корабоплавателни компании: техника за лично оцеляване; противопожарна безопасност и борба с пожари; оказване на долекарска помощ; лична безопасност и общ

  Упълномощена организация, съгласно нормативната уредба

 • Сертификат за придобита правоспособност по заваряване

  Лицензиран доставчик

 • Сертификат за владеене на английски език – ниво C.1 или C 2.

  Лицензиран доставчик

 • Сертификати, съгласно STCW и Запоред No. 1252 от 13 Август 2014 на Министерството на транспорта за одобрение на минималното ниво на обучение на румънски моряци и за системата за признаване на удостоверения за компетентност и удостоверения за професионална
  Упълномощена организация, съгласно нормативната уредба

Знания

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава особеностите и качествата на корабното гориво.

 • Познава нормите и изискванията за бункероване – доставяне на горива на кораба за собствена употреба. Познава нормите за осигуряване на достатъчно количество гориво за продължителността на пътуването.

 • Познава изискванията към качеството на детайлите и елементите на машинните системи.

 • Познава инструкциите за наличието и обезпечаването на необходимите за експлоатационните и ремонтни дейности материали, суровини и компоненти.

 • Познава специфичната необходимост от средства и материали в зависимост от вида на ремонта.

 • Познава изискванията за провеждане на рутинни тестове на смазочни масла в инженерните системи и системи за разделяне на водата.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава предназначението, видовете и устройството на измервателните уреди и инструменти.

 • Познава и описва елементите на критичното оборудване, гарантиращо сигурност на кораба в критични ситуации.

 • Познава устройството, принципа на действие и експлоатация на корабните двигатели с вътрешно горене, корабните парни котли и турбини, корабните системи и устройства, основните елементи на корабния корпус и тяхното предназначение.

 • Познава и сравнява основни параметри на корабните двигатели с вътрешно горене.

 • Познава устройството и принципа на действие на корабните електрически системи.

 • Познава и разбира устройството и принците  на функциониране на корабната инсталация за пречистване на отпадни води.

 • Познава устройството и изискванията към поддръжката на бордовата система за водно охлаждане.

 • Познава основните пособия и инструменти при изпълнение на шлосерски, ремонтни и монтажни операции, както и изискванията за безопасна работа с тях.

 • Познава предназначението и характеристиките на личните и колективните спасителни средства.

 • Познава устройството на спомагателните механизми и системи (помпи, сепаратори, вентилатори, климатична и хранително – провизионна).

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава и разбира своята роля в общата работа на екипажа.

 • Познава процедурите и изискванията за опазване на човешкия живот по море.

 • Познава и разбира приложението на различни методи за пожарогасене, видове и класове пожарогасителна техника.

 • Познава методите и технологичните изисквания при извършване на начална диагностика на

  корабни машини и механизми.

 • Познава методите за наблюдение, анализ и документиране параметрите на работещите корабни механизми.

 • Познава технологичните изисквания и правила при експлоатацията на корабните системи и оборудване.

 • Познава технологичните изисквания и правила при обслужване на корабните електрически системи.

 • Познава и описва особеностите на видовете ремонти.

 • Познава технологичната последователност при разглобяване на възли, механизми или системи.

 • Познава и описва методите за дефектация и тяхната технологична последователност.

 • Познава технологичните изисквания към работата на оперативната пречиствателна станция на кораба, изискванията за поддръжка на системата и за спазване на регулаторните мандати за изхвърляне на отпадъците  в морето.

 • Познава принципите в управлението на хора и работа в морски екип.

 • Познава факторите и методите за превенция на напрежение, умора, стрес, тревожност и възникване на паника.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава изискванията и нормите на Кодекс на търговското корабоплаване, Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на РБ, Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в РБ, Наредба 6 за компетентност на морските лица, Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване.

 • Познава задълженията си като член на корабен екипаж съгласно изискванията на STCW, Конвенцията за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море от1974 г. SOLAS, Международните правила за предпазване на съдовете от сблъскване (МППСС-72); Международен кодекс за управление на безопасността (ISM); 

 • Познава и разграничава структурната йерархия в корабоплаването и правомощията на длъжностните лица. Познава Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. Познава Наредба 6 за компетентност на морските лица в РБ.

 • Познава нормативните изисквания и условията по договори свързани със застраховането на плавателните съдове, товарите, екипажа и пътниците.

 • Познава вътрешнофирмените заповеди, графици и разпоредби на корабната компания свързани с изпълнението и отчета на превозите, корабните заповеди, инструкции, планове при евакуация, технологични правила и др.

 • Познава изискванията и правилата за безопастност и опазване на здравето при труд, противопажарна безопастност и опазване на околната среда.

 • Познава нормативните изисквания и стандартите при експлоатация и поддържане на корабните силови системи.

 • Познава приетите норми и практики за безопастност в ситуации на напускане на кораба, оказване на неотложна помощ и оцеляване, както и международно договореният набор от процедури за безопасност, типове оборудване и комуникационни протоколи използвани за повишаване на безопасността и улесняване спасяването на кораби, лодки и въздухоплавателни средства.

Умения

Познавателни умения

 • Осъществява комуникация на морски английски език, писмено и говоримо; Интерпретира информацията, получена на английски по всякакъв канал (съобщения, консултации, техническа и справочна литература, показания на прибори, чертежи, графики, интернет); Ползва стандартния морски фразеологичен речник на Международната морска организация (ИМО).

 • Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип,  умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет на извършената работа.

 • Наблюдава, изчислява, сравнява и анализира работни параметри на механизмите.

 • Открива повреди, анализира и прогнозира причини за поява на дефекти.

   

 • Определя вида и сложността на възникнала аварийна ситуация.

 • Разчита технически чертежи, указания за експлоатация, графики, таблици, справочна информация.

 • Прецизно води записи за извършените дейности.

 • Работи с компютър, ползва интернет, осъществява електронна комуникация и ползва  документи в електронен формат.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Осъществява ефективно бункероване.

 • Системно провежда  рутинни тестове на смазочни масла в инженерните системи и системи за разделяне на водата.

 • Предлага икономически ефективни решения при работа с материали, суровини и заготовки.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Спазва изискванията за организация на работното място.

 • Спазва процедурите и изискванията за опазване на човешкия живот по море.

 • Прилага правилата за здраве и безопасност при работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

 • Изпълнява задълженията си при аварийни ситуации, съгласно установените процедури.

 • При ситуации на напускане на кораба и оцеляване, извършва действия, адекватни на преобладаващите обстоятелства и съобразени с приетите норми и практики на безопасност.

 • При необходимост, оказва неотложна долекарска помощ, предприема действия за намаляване на непосредствената опастност за живота на засегнатите.

 • Изпълнява нарежданията на капитана и задълженията си при спасяване на хора по море, оказване на помощ на бедстващ кораб и при аварии в пристанище.

 • Извършва прецизна начална диагностика на корабни машини и механизми, документира и анализира показанията на контролно-измервателните прибори в машинен дневник или на

  електронен носител.

 • Оперира прецизно с дизелови и газотурбинни двигатели, включително свързаните с тях машини, като спомагателни котли, спомагателни двигатели, инсинератори, въздушни компресори, пречистватели на масла и горива.

 • Наблюдава и документира параметрите на работещите корабни механизми; Следи работните параметри на механизмите по време на ходова вахта и дежурство на пристанище; Контролира, регулира и докладва при настъпили изменени в работните параметри.

 • Обслужва корабните електрически системи (пуска, въвежда в режим, измерва, спира).

 • Участва в извършването на планови или аварийни ремонти, извършва дифектация, спазва технологичната последователност при разглобяване на възли и детайли, документира извършените ремонтни дейности.

 • Осъществява надзор и обслужване на корабната пречиствателна станция на отпадни води в съответствие с международните норми и стандарти за добра морска практика.

 • Контролира и обслужва функционирането на бордовата система за водно охлаждане.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Извършва измерване на величини и параметри с контролно-измервателни инструменти и уреди.

 • Извършва измервания с електрически измервателни прибори.

 • Калиброва контролно-измервателни прибори.

 • Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка.

 • Използва правилно и по предназначение спасителни и дежурни лодки, плотове, салове, спускащи устройства и приспособления, аварийно оборудване  и радиообзавеждане.

 • Поддържа и използва правилно, съгласно корабните инструкции, аварийно-спасително и противопожарно имущество.

 • Използва необходимите съоръжения в случаи на замърсяване.

Компетенции

Внимание към детайла

Преносима

Изпълнява поставените задачи с необходимото ниво на детайл и прецизност, целенасочено сe фокусира върху най-малките и съществени подробности на конкретната работна задача, като запазва представата за цялостния й обхват и ключовите й аспекти.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Ефикасност

Преносима

Изпълнява работните си задачи по ефикасен начин, като влага оптимални ресурси и усилия за постигане на предварително формулираната цел. Активно търси и оползотворява възможности за оптимизация на процесите на работа. Ефективно планира работата си според приоритетите. Точно прогнозира необходимите ресурси за реализиране на дадена работна задача, като предварително събира информация и я анализира.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Диагностика на корабни механизми и системи

Специфична

Прилага правилната технологична последователност и изисквания при осъществяването на предварителна диагностика на корабните механизми и системи. Избира подходящи измервателни и контролни инструменти и приспособления, калиброва ги,  прецизно измерва съответните величини и параметри, като ги анализира и документира.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Извършване на планови или аварийни ремонти

Специфична

Спазва технологичната последователност и изисквания за качество при извършване на планови или аварийни ремонти. Анализира причините за появата на дефекти. Прецизно подбира необходимите средства и материали в зависимост от вида на ремонта. Документира точно извършените ремонтни дейности.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Наблюдение на параметрите на работещите корабни механизми

Специфична

Извършва обичайните задачи по поддръжка на всички системи на корабните двигатели; осъществява мониторинг на двигателите, за да се гарантира, че те функционират в рамките на стандартните параметри. Внимателно следи и анализира  работните параметри на механизмите по време на ходова вахта и дежурство на пристанище. Контролира, адекватно регулира и докладва при промяна на работните параметри. Документира показанията на индикаторите и предприетите действия при отклонение.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Обслужване на корабни електрически системи

Специфична

Управлява (пуска, въвежда в режим, измерва спира) и поддържа електрическите компоненти на корабите и електрическата разпределителна система в съответствие с експлоатационните характеристики. Бързо разпознава и отсранява повреди и неизправности, като идентифицира точно товарната верига, в която са възникнали.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти в корабоплаването

Специфична

Осигурява ефективно и стриктно прилагане на изискванията в международната и националната нормативна уредба на корабоплаването. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба, в международните и вътрешни стандарти и изисквания към работните процеси.  Изпълнява стриктно специфичните си професионални роли и задължения, като член на корабен екипаж, спазвайки международните норми, националното законодателство, правилата, процедурите и изискванията на корабната компания.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Управление на корабни двигатели и системи

Специфична

В съответствие с експлоатационните изисквания и установените правила и процедури, управлява хода на главните двигатели (пара, газ или дизелово гориво), хладилни системи и всякакви други съоръжения в двигателната система на кораба. Спазвайки технологичните правила и международните  стандарти за изпълнение на ходова вахта, пуска в действие, въвежда в режим, експлоатира и спира корабните системи и оборудване.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт