Каталог на компетенции

Лична производителност

Преносима

Описание

Планира прецизно своята работа като разпределя задачите си по време и според сложността на изработката на заданието. Периодично проследява напредъка по задачите и постигнат ли е резултата по задание, като проверява количеството на вложените ресурси, спазването на предварително определени срокове и качеството на изработката. Приоритизира по важност задачите си, с цел изпълнение на поставените задачи в определените срокове и при необходимото качество. Постига очакваното ниво на качество на резултатите от изпълняваните задачи, като спазва технологията и заданието.

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг и продажби
  • Производство
  • Транспорт, логистика и доставки