Описания на длъжности

Техник, корабостроене и кораборемонт

Машинни техници

3115

Алтернативни наименования на длъжността

 • Техник-механик, корабостроене [НКПД 31153014]
 • Монтажник, корабни греди и рамки [НКПД 72142006]
 • Техник-механик, плаващо техническо средство [НКПД 31153011]
 • Корпусник, корабостроене и кораборемонт [НКПД 72142004]
 • Тенекеджия, корабен [НКПД 72131006]
 • Шлосер, корабен [НКПД 72221005]

Основни задачи

Участва в изработването на детайли, звена, плоски и обемни секции за сглобяване на корпусни изделия. Проверява точността и качеството на изработваните изделия. Извършва ремонт, демонтаж и монтаж на корпусни елементи, възли и конструкции. Изработва корпусни детайли от обзавеждането. Носи отговорност за качественото и срочно изпълнение на технологичните операции. В своята работа корабостроителният техник използва материали, специализирани инструменти, машини и съоръжения за изработване на детайли, звена, секции и блокове за монтаж и демонтаж, за заваряване, за измерване на точността на изделията. За изпълнение на част от дейностите той ползва технологични инструкции, правилници, наредби, скици и работни чертежи.

Условия на труд 

Категория труд

 • Втора

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • На открито
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Трета степен професионална квалификация

   (Средно образование)

Сертификати

 • Свидетелство за правоспособност по заваряване съгласно „Евро норма” 287-1/2002 г. и наредба №7 на МОН/2004 г

  ЦПО

  http://remoterm.com/ucheben-centar.html

 • Сертификат за владеене на английски език – ниво B1 или B2.

  Лицензиран доставчик

 • Сертификат за електрическо и автономно заваряване.
  Fundatia Scoala Portuara Constanta

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основните закони на техническата механика;

 • Познава основите на електротехниката и електрониката;

 • Познава основните машини, елементи, детайли и възли на плавателното средство.
 • Познава елементите на корпусните конструкции;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава основните материали и инструменти използвани в кораборемонта и корабостроенето, тяхното предназначени,свойства и изискванията за работа с тях.

 • Разпознава условни означения на корабостроителните материали;

 • Познава изискванията и начините за първична обработка на корабостроителните материал и допустимите отклонения.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава машините, съоръженията и инструментите за извършване на операциите по монтаж, демонтаж и ремонт на корабните корпус, детайли и елементи.  

 • Познава видовете инструменти и начините на работа с тях при монтаж и ремонт на корабостроителни изделия;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава технологичната последователност на операциите по монтажа, демонтажа и ремонта на детайли по обшивката и корабния корпус.

 • Познава технологичната последователност при монтаж и демонтаж на корпусни елементи в кораборемонта;

 • Познава технологичните операции и последователност при изработване на възли и секция;

 • Познава начина на свързване на елементите на корпусните конструкции според нормативните и технологичните изискванията (вкл. на Българския корабен регистър БКР).

 • Познава технологичната последователност при монтаж на корпусни елементи в кораборемонта,

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Разпознава техническа конструктивна и технологична документация – правилници, инструкции, каталози, схеми, скици; Познава условните и графични означения, техническите спецификации и номенклатурата на означенията  в корабостроителните чертежи.

 • Запознат е с основната и специфична терминология, използвана в техническата документация, спецификации и схеми, вкл. на английски език.

 • Познава нормативните изисквания за извършване на необходимите проверки;

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава задълженията си като член на корабен екипаж съгласно изискванията на STCW, Конвенцията за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море от1974 г. SOLAS

 • Познава приетите норми и практики за безопасност в ситуации на напускане на кораба, оказване на неотложна помощ и оцеляване, както и международно договореният набор от процедури за безопасност, типове оборудване и комуникационни протоколи използвани за повишаване на безопасността и улесняване спасяването на кораби, лодки и въздухоплавателни средства.

 • Познава стандарти и компетенции по качество, вкл: ISO 9001:2008

  Познава стандарти за проектиране на плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене, Съюзни публикации на НАТО по осигуряване на качеството AQAPs,  AQAP 2120 - Корабостроене, кораборемонт и преустройство на кораби с търговско и специално презназначение с DWT до 100 000t. Производство, монтаж, ремонт и безразрушаващ контрол на тръбопроводи, метални и корабни корпусни конструкции. Ремонт и монтаж на корабни машини и системи с общо и специално предназначение, BRS Approval – Ремонт на корпусни конструкции и механизми на кораби и плаващи съоръжения, БДС 10598:1981 - Кораби метални. Методи, норми и правила за изпитване на непроницаемост и херметичност, RMRS Approval - Преустройство, модернизация и ремонт на обекти с техническо наблюдение (кораби, корпусни конструкции, механизми, корабно оборудване и др.); Поддръжка и ремонт на електрическо и автоматизационно оборудване, БДС 14360:1977 - Корабни експлоатационни документи.

  Познава типова номенклатура на документите за новопостроени кораби, БДС 14931:1979 - Кораби. Основни означения при проектирането, БДС 2.811:1983 - Единна система за конструкторска документация. Основни изисквания към изпълнението на чертежи в корабостроенето, БДС EN 12473:2014 - Общи принципи за катодна защита в морска вода, БДС EN 13195-1:2006 - Алуминий и алуминиеви сплави. Деформирани и лети продукти за морска употреба (корабостроене, морски и крайбрежни условия). Изисквания, БДС ISO 128-25:2005 - Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Линии в чертежи за корабостроенето, СД ISO/TR 13298:2011 - Кораби и морска технология.

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Проявява съобразителност при изпълнение на различни трудови задачи.

 • Приспособява се към конкретните производствени условия.

 • Проявява точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи.

Социални умения

 • Работи в екип. Демонстрира коректност, толерантност, помага и общува с колегите

 • Участва активно при изпълнение на задачите; Съдейства на колегите си в производствения процес.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и заготовки.

 • Подбира правилните материали и работи безопасно с тях при изпълнение на основните шлосерски, ремонтни и монтажни операции;

 • Грижи се за доброто състояние на материалите и суровините. Изправя, почиства, боядисва, изсушава и консервира корабостроителните материали;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Оценява годността на различните корабни машини, елементи, детайли и възли;

 • Извършва монтажно – демонтажни и ремонтни операции с основните корабни машини, елементи, детайли и възли;

 • Свързва елементите на корпусните конструкции според изискванията;

 • Изработва възли и секции при спазване на нормативните изисквания и извършва необходимите проверки;

 • Извършва ремонт, монтаж, демонтаж и контрол при спазване изискванията на системата за допуски и прибавки при монтаж и демонтаж

 • Работи с различна техническа документация и спецификации свързана с корабните системи и инсталации; Разчита и прилага схеми, чертежи и шаблони;

 • Оценява качеството на проверяваните елементи и дейности. Открива дефекти и участва при необходимост в отстраняването им.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Избира и работи с универсални и специфични инструменти за монтаж, демонтаж и ремонт на корабостроителни изделия. 

 • Използва различни повдигателни съоръжения, заваръчни, режещи, шлифовъчни и др. машини необходими в работата му.

 • Грижи се за безопасността и правилната експлоатация на инструментите, машините и съоръженията.

 • Умее да работи със специализиран софтуер

Компетенции

Внимание към детайла

Преносима

Изпълнява поставените задачи с необходимото ниво на детайл и прецизност, целенасочено сe фокусира върху най-малките и съществени подробности на конкретната работна задача, като запазва представата за цялостния й обхват и ключовите й аспекти.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Лична производителност

Преносима

Планира прецизно своята работа като разпределя задачите си по време и според сложността на изработката на заданието. Периодично проследява напредъка по задачите и постигнат ли е резултата по задание, като проверява количеството на вложените ресурси, спазването на предварително определени срокове и качеството на изработката. Приоритизира по важност задачите си, с цел изпълнение на поставените задачи в определените срокове и при необходимото качество. Постига очакваното ниво на качество на резултатите от изпълняваните задачи, като спазва технологията и заданието.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Контрол на качеството в корабостроенето и кораборемонта

Специфична

Периодично извършва контрол на извършената работа, като проверява точността и качеството на монтажа на корпуса и детайлите съобразно технологичните изисквания, изискванията на контролните органи и стандарти за качество. Избира и прилага подходящия метод за изпитания и оценка. Точно и прецизно нанася необходимите корекции в съответствие с изискванията дори и в напрегнати ситуации и при кратки крайни срокове.

Бизнес процеси

 • Производство

Монтаж на корабен корпус

Специфична

Подготвя конструкциите за монтаж в полуобемни и обемни секции и за стапелен монтаж, като избира работни инструменти и преглежда техническата документация. Спазва технологичната последователност при монтажа, като контролира и проверява точността и качеството на извършения монтаж, съобразно изискванията. Участва в довършителни работи по монтаж на корабния корпус, като изработва корпусни детайли от обзавеждането, монтира детайли и спазва технологичната последователност. Участва при извършване на изпитвания, съобразно изискванията. Проверява точността и качеството при монтажа, съобразно изискванията на контролните органи.

Бизнес процеси

 • Производство

Поддръжка на корабен корпус

Специфична

Извършва периодични прегледи на корпуса и неговите елементи като спазва установените за това процедури и следва техническите и експлоатационни изисквания. Извършва необходимите замервания и тестове като своевременно идентифицира повреди по корпуса и обшивката на кораба. Заменя или ремонтира детайли според изискванията в техническата документация като се стреми да поддържа пълна експлоатационна изправност и да предотврати възникването на повреди и аварии.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа по корпусни детайли и елементи

Специфична

Изрязва детайли за корпусни изделия, като следва всички стъпки и изисквания, зададени в техническата документация. Изработва детайли за сглобяване на корпусни изделия, като подготвя ръбовете за заваряване, прилага различни видове заваръчни шевове и спазва технологичната последователност. Комплектова детайли по различни признаци. Извършва сглобяване на възлите и изделията в технологична последователност. Извършва необходимите измервания и проверки на изработеното изделие и съответствието му с технологичните изисквания и стандарти за качество. Маркира детайлите и ги комплектова съгласно конструктивните чертежи и схеми.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с корабостроителни и кораборемонтни материали

Специфична

Подготвя материали за изработване на корабостроителни и кораборемонтни детайли, като разпознава и разчита условни означения на корабостроителните материали и прилага познанията си за свойствата на материалите. Прилага различни техники за обработка на материалите според вида им, състава и свойствата. Спазва стриктно технологичната последователност при изправяне, почистване, боядисване, изсушаване и консервиране на корабостроителни материали. Обработва материалите, като избира най-подходящия и ефективен начин и машина/инструмент според очаквания резултат. Спазва всички обозначения на материалите съгласно стандартите за качество в областта, както и допустимите отклонения при първична обработка. Стриктно спазва изискванията за безопасност при работа с материалите. Заявява необходимите материали и консумативи своевременно.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с технологична корабостроителна и кораборемонтна документация

Специфична

Изготвя коректно и използва правилно технологичната документация и спецификации свързана с корпусни конструкции, корабостроене и кораборемонт. Прецизно разчертава нови схеми и чертежи, като спазва правилата за използване на видовете линии. Ефективно използва работни чертежи, като маркира необходимите детайли, съобразно технологичната документация и работните  процедури.

Бизнес процеси

 • Производство