Описания на длъжности

Настройчик на металообработващи машини с цифрово управление

Настройчици на машини и сродни на тях

7223

Алтернативни наименования на длъжността

 • Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление [НКПД 72233004]
 • Настройчик, шлайфмашини [НКПД 72233011]
 • Машинен оператор, металообработващи машини [НКПД 72232019]
 • Шлайфист [НКПД 72232042]
 • Настройчик, металообработващи машини [НКПД 72233003]
 • Настройчик, фрезмашини [НКПД 72233009]
 • Боргвергист [НКПД 72232016]
 • Фрезист [НКПД 72232041]
 • Настройчик, режещи металообработващи машини [НКПД 72233008]
 • Стругар [НКПД 72231015]
 • Машинен оператор, металорежещи машини [НКПД 72232020]

Основни задачи

Извършва дейности по настройка (програмиране) и управление на металообработващи машини с цифрово управление. Комплектова и монтира приспособленията и инструментите върху машината. Зарежда инструменталния комплект с режещи инструменти. Управлява машината в ръчен и автоматичен режим. Въвежда програмата за изработка на съответното изделие и настройва режещите инструменти. Контролира, следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо настройване. Установява, закрепва, центрова и обработва различни по сложност и конфигурация детайли от различни материали. Поставя на машините необходимият материал. Следи за качеството на процеса. Контролира размерите с контролно-измервателни уреди и инструменти. Изпълнява зададения от технолога технологичен режим за изработка на детайлите. При установяване на дефекти, допуснати в процеса на производство уведомява незабавно прекия си ръководител и ги отстранява в определените срокове. Изработва (пробен) детайл. Съставя и/или коригира програма за изработване на нови детайли. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината. Следи за нивото и температурата на маслото в машината, при съответно несъответствие уведомява незабавно прекия си ръководител. Работи в оптимални режими на разход на основни и спомагателни материали. Следи и отговаря за правилно съхранение на инструментите. Спазва инструкциите за производство, инструкциите по безопасност и здраве при работа и по противопожарна охрана, изискванията за опазване на околната среда.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение  
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • 2-ра квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения

  СТС Инженеринг, гр. София, www.ctc-bg.com

  „РВП Консулт” ООД, http://www.rvpconsult.com

  “МДО КОНСУЛТ” ООД, http://www.mdoconsult.com

 • Машинен оператор с цифрово управление
  Fundatia Scoala Portuara, Profesional New Consult

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава техническа документация - чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти.

 • Основи на теория на обработка на материалите.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете метали, свойствата (физическите, химическите, механичните и технологичните), качествата и начина на работа с черни метали, цветни метали и техните сплави, пластмаси, абразивни и всички други материали използване при обработване на метали.

 • Познава основните свойства (механични, физикохимични, технологични и др.), приложението и маркирането на конструкционните материали;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете ръчни инструменти и приспособления, тяхното предназначение и начините на работа с тях. 

 • Познава видовете, предназначението и начина на работа с металообработващи машини и приспособленията към тях.

 • Познава общото устройство и действие на видовете металорежещи машини, тяхното управление и техническо обслужване; Конструкцията и геометрия на металообработващи инструменти.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните понятия и технологията на програмирането на металообработващи машини с цифрово управление;

 • Познава основните методи за програмиране на металообработващи машини с цифрово управление;

 • Познава основите принципи и начина на изготвянето на управляващата програма;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Проявява съобразителност при изпълнение на различни трудови задачи.

 • Приспособява се към конкретните производствени условия.

 • Проявява точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи.

Социални умения

 • Работи в екип. Демонстрира коректност, толерантност, помага и общува с колегите;

 • Участва активно при изпълнение на задачите в предприятието; Съдейства на членовете на екипа в производствения процес.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Работи с основните машиностроителни, немашиностроителни и спомагателни материали.

 • Обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и заготовки.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Настройва и програмира различни металообработващи машини с цифрово управление спрямо технологията;

 • Комплектова и монтира приспособленията и инструментите върху машината. Зарежда инструменталния комплект с режещи инструменти.

 • Управлява машината в ръчен и автоматичен режим.

 • Избира програмите за изработка на изделията;

 • Въвежда програмата за изработка на съответното изделие и настройва режещите инструменти;

 • Прилага основните методи за програмиране на металообработващи машини с цифрово управление

 • Спазва етапите на програмирането при различните методи за настройка на машините;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Извършва профилактичен преглед на металорежещата машина. Открива и отстранява малки повреди и неизправности на машината.

 • Разчита и използва работни чертежи на детайли.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Лична производителност

Преносима

Планира прецизно своята работа като разпределя задачите си по време и според сложността на изработката на заданието. Периодично проследява напредъка по задачите и постигнат ли е резултата по задание, като проверява количеството на вложените ресурси, спазването на предварително определени срокове и качеството на изработката. Приоритизира по важност задачите си, с цел изпълнение на поставените задачи в определените срокове и при необходимото качество. Постига очакваното ниво на качество на резултатите от изпълняваните задачи, като спазва технологията и заданието.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Качествен контрол на машината

Специфична

Постоянно контролира и следи състоянието на режещите инструменти, подменя или заточва с последващо настройване. Контролира размерите с контролно-измервателни уреди и инструменти, осигуряващи точност на измерването според инструкциите.  Осигурява качество на работа като изпълнява стриктно зададения от технолога технологичен режим за изработка на детайлите. При установяване на дефекти, допуснати в процеса на производство уведомява незабавно прекия си ръководител и, когато е приложимо, участва в обработката и отстраняването им в определените срокове.

Бизнес процеси

 • Производство

Настройка на металообработващи машини с цифрово управление

Специфична

Настройва (програмира) различни металообработващи машини с цифрово управление в съответствие с изискванията и съобразно заданието. Подбира подходящата програма за обработка на детайла като взема предвид спецификата на изделието. Ефективно оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с цифрово управление – обработващите центри и струговите машини. Комплектова и монтира прецизно приспособленията и  инструментите върху машината. Зарежда внимателно инструменталния комплект с режещи инструменти. Въвежда точно програмата за изработка на съответното изделие и настройва коректно режещите инструменти. При необходимост съставя и/или коригира програма за изработване на нови детайли.

Бизнес процеси

 • Производство

Предотвратяване на повреди

Специфична

Извършва периодични прегледи на оборудването, чрез спазване на  предписанията за експлоатация на всяка машина. Локализира точно причините за възможни повреди и аварии, като извършва регулярни прегледи на оборудването. Предотвратява възможни повреди и аварии, като преценява дали е необходим ремонт или замяна на детайли, определени като такива, които носят риск от повреда.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с технологична и техническа документация

Специфична

Разчита правилно и използва различни видове технологична и конструктивна документация за детайлите, които трябва да обработва. Ефективно прави преглед на работни чертежи, като при необходимост изработва и скица на детайл. Своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията.

Бизнес процеси

 • Производство

Управление на металообработващи машини с цифрово управление

Специфична

Ефективно управлява в ръчен и автоматичен режим металообработващи машини с цифрово управление, като използва различни команди, фиксирани и многопроходни цикли и подпрограми. Работи свободно с пултове за управление на различни поколения системи за цифрово управление. Прецизно закрепва, центрова и обработва различни по сложност и конфигурация детайли от различни материали според технологията. Внимателно поставя на машините необходимият материал. Работи в оптимални режими на разход на основни и спомагателни материали съгласно технологичната документация. Изработва (пробен) детайл, съгласно изискванията и предписанията на технологичната документация. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на машините, с които работи. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината, като проследява нивото и температурата на маслото в машината.

Бизнес процеси

 • Производство