Описания на длъжности

Оператор на металорежещи машини (стругар/фрезист)

Настройчици на машини и сродни на тях

7223

Алтернативни наименования на длъжността

Основни задачи

Извършва машинна обработка на конструкционни и метални материали от различни форми и размери на металорежещи машини по стандарт. Закрепва различни видове заготовки на машината, снема готовия детайл. Извежда машината в опорни точки и в изходно положение, нанася корекции при работа в серия за осигуряване на високо качество на детайлите. Борави с работни чертежи на детайли. Обслужва машината в ръчен и автоматичен режим на работа в серия; наблюдава и контролира режещите инструменти; бързо, точно и правилно реагира на сигналите за неизправност от страна на машината. Измерва с контролно-измервателни уреди и инструменти за установяване на съответствие между обработения детайл и техническата документация. Спазва изискванията по охрана на труда. Извършва ежедневна профилактика и техническо обслужване на машината. Проверява изправност на машините. Включва, изключва електрозахранването.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа/Втора степен професионална квалификация

   

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Първа/Втора степен професионална квалификация

   

Сертификати

 • 2-ра квалификационна група по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения

  СТС Инженеринг, гр. София, www.ctc-bg.com

  „РВП Консулт” ООД, http://www.rvpconsult.com

  “МДО КОНСУЛТ” ООД, http://www.mdoconsult.com

 • Сертификат за Оператор на цифрови машини
  Упълномощен доставчик на обучение в областта

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава техническа документация - чертежи на детайлии, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти.

 • Основи на теория на рязане на материалите. Конструкция и геометрия на режещите инструменти.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете металорежещи материали, свойствата (физическите, химическите, механичните и технологичните), качествата и начина на работа с черни метали, цветни метали и техните сплави, пластмаси, абразивни и всички други материали използване при обработване на метали.

 • Познава основните свойства (механични, физикохимични, технологични и др.), приложението и маркирането на конструкционните материали;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете ръчни инструменти и приспособления, тяхното предназначение и начините на работа с тях. 

 • Познава видовете, предназначението и начина на работа с металорежещите машини и приспособленията към тях.

 • Познава общото устройство и действие на видовете металорежещи машини, тяхното управление и техническо обслужване;

 • Познава видове апаратура за измерване и контрол и начинът й на употреба;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Запознат е с технологиите за изработване на основните групи детайли.
Познава технологията за изработване на детайли чрез рязане.

 • Познава дефектите, които могат да възникнат при операциите по обработка на материалите, причините, които ги генерират и как те да бъдат отстранени

 • Познава начини на обработка чрез разцепване, процес на стругуване, видове стругуване и т.н.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Специфични разпоредби на технически стандарти, норми и нормативи относно специалните процеси на обработка на метали и стругуване. Специфични документи за постигане на качество на струговите работи.

Умения

Познавателни умения

 • Прилага усвоените теоретични знания при изработване на детайли чрез рязане.

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Проявява съобразителност при изпълнение на различни трудови задачи.

 • Приспособява се към конкретните производствени условия.

 • Проявява точност и прецизност при изпълнение на поставените задачи.

Социални умения

 • Работи в екип. Демонстрира коректност, толерантност, помага и общува като създава ефективни взаимоотношения.

 • Участва активно при изпълнение на задачите под ръководството на прекия ръководител и търси помощ от него или членовете на екипа; Съдейства на членовете на екипа в производствения процес.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Умее да работи с различни материали за изработване на детайл;

 • Работи с основните машиностроителни, немашиностроителни и спомагателни материали.

 • Обработва различни по вид, форма и начин на получаване материали и заготовки.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изпълнява технологията за изработване на детайли чрез рязане и изработва годна машиностроителна продукция

 • Измерва и контролира точността и грапавостта на изработените повърхнини

 • Познава технологичната документация. Съставя несложен технологичен маршрут. Работи със справочна литература.

 • Подготвя операцията по стругуване в зависимост от спецификациите в информационния лист

 • Осъществява операции по стругуване на части в различни форми, в зависимост от конструктивните и функционалните характеристики, като ги привежда до определени размери, точност и завършеност на повърхността

 • Наблюдава параметрите на режима на рязане

 • Умее да идентифицира дефекти в използваните части или оборудване и демонстрира оперативност и ефективност, с които да отстрани или докладва дефектите

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Извършва профилактичен преглед на металорежещата машина. Открива и отстранява малки повреди и неизправности на машината.

 • Разчита работни чертежи на детайли и при необходимост изработва скица на детайл.

 • Подбира режещи и измервателни инструменти. Заточва режещи инструменти. Подбира технологична екипировка.

 • Настройва и подбира подходящ режим на работа на металорежещата машина.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Лична производителност

Преносима

Планира прецизно своята работа като разпределя задачите си по време и според сложността на изработката на заданието. Периодично проследява напредъка по задачите и постигнат ли е резултата по задание, като проверява количеството на вложените ресурси, спазването на предварително определени срокове и качеството на изработката. Приоритизира по важност задачите си, с цел изпълнение на поставените задачи в определените срокове и при необходимото качество. Постига очакваното ниво на качество на резултатите от изпълняваните задачи, като спазва технологията и заданието.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Производство
 • Транспорт, логистика и доставки

Контрол на изпълнението

Специфична

Контролира точността и грапавостта на обработваната повърхнина, като използва по предназначение съответната измервателна техника.  Оценява годността и качеството на изработените детайли, отчитайки предявените технически изисквания.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с металорежещи машини

Специфична

Коректно подбира спрямо спецификите на материала и изделието  металорежещи машини. Настройва правилно конвенционални металорежещи машини, като подбира подходящ режим на работа. Управлява точно металорежещата машина и работи с подемни устройства, като спазва експлоатационните изисквания. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи. Извършва прецизно профилактични прегледи на металорежещата машина. Своевременно открива и отстранява малки повреди и неизправности на машината.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с материали

Специфична

Избира подходящ материал за изработката на даден детайл, като ефективно прилага познанията си за свойствата и спецификите на материалите. Прилага различни техники за обработка на материалите според вида, състава и свойствата им. Обработва метални детайли като избира най-подходящия и ефективен начин според очаквания резултат. Избира подходящите смазващи и охлаждащи течности и спазва всички обозначения на материалите съгласно стандартите за качество в областта. 

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с технологична документация

Специфична

Следва стриктно технологията за изработване на несложен метал чрез рязане, като разчита правилно технологичната документация. Ефективно разчита работни чертежи на детайли, като при необходимост изработва и скица на детайл. Своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията.

Бизнес процеси

 • Производство

Рязане на машиностроителна продукция

Специфична

Изработва годна машиностроителна продукция чрез рязане, използвайки различни материали, инструменти и машини. Изпълнява ръчно и машинно основни видове машиностроителни операции, като ефективно реже, стругова, фрезова, свредлова, разкроява, стърже и дълба, с цел получаване на равнинни, ротационни и профилни повърхнини, като спазва изискванията за качество и здравословна работа. Спазва стриктно технологията за изработване на детайли чрез рязане.

Бизнес процеси

 • Производство