Каталог на компетенции

Прилагане на стандарти за здраве и безопасност при работа

Преносима

Описание

Демонстрира работни навици, насочени към спазването на правилата за здраве и безопасност като спазва противопожарните мерки, санитаро-хигиенните норми и правилата за безопасна работа на работното място.  Проявява нагласа за опазване на околната среда и използване на лични предпазни средства.

Бизнес процеси

  • Маркетинг и продажби
  • Настаняване
  • Предоставяне на допълнителни услуги
  • Туроператорска дейност
  • Управленски процеси
  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква