Описания на длъжности

Работник, кухня

Кухненски помощници

9412

Алтернативни наименования на длъжността

 • Мияч, съдове (ръчно) [НКПД 94120001]
 • Работник, кухня [НКПД 94120003]
 • Помощник, кухня (без домашен) [НКПД 94120002]

Основни задачи

Участва при приемането на хранителни продукти. Оказва съдействие при съхранението на хранителни продукти и полуфабрикати, като спазва санитарно-хигиенните изисквания за работа в заведенията за хранене и развлечения (ЗХР). Извършва предварителна обработка на хранителни продукти и подготвя полуфабрикати в съответствие с предварително поставените задачи. Изпълнява рутинни дейности при приготвяне и реализация на кулинарни изделия. Подрежда и почиства производствени и складови помещения, машини, апарати, съдове и инвентар, като спазва санитарно-хигиенните изисквания и предварителните указания. Спазва стриктно санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Основно образование/ Първа степен на професионална квалификация

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Лицензиран доставчик

 • Сертификат за завършен курс по хигиена
  DAS EUXIN SRL, www.daseuxin.ro

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава  санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството и туристическата индустрия, свързани с безопасност на храни и напитки, съгласно действащите инструкции НАССР

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Притежава познания относно класификацията на хранителните продукти и напитки

 • Познава основните групи кулинарни изделия, видове, технология на приготвяне, изисквания за съхранение

 • Познава асортимента на предлаганите кулинарни изделия

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава правилата за експлоатация на технологичното обзавеждане в кухнята и изискванията за безопасна работа

 • Познава предназначението и правилата за използване, измиване и съхранение на кухненски инвентар, трапезни съдове и прибори

 • Познава правилата за работа със сервизи, прибори, чаши, сервитьорски табли и колички, бельо и инвентар в заведенията за хранене и развлечения

Знания относно технологични процеси и операции

 • Знае основните изисквания при топлинната обработка на хранителните продукти

 • Познава технологичните изисквания при предварителната обработка на хранителните продукти

 • Познава технологията на производство на полуфабрикати и кулинарна продукция

   

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за ефективна и безопасна работа с машините, съоръженията и инсталациите

 • Познава нормативните изисквания за здравословни  и безопасни условия на труд

 • Знае условията и сроковете за съхранение на хранителните продукти съгласно действащите санитарно-хигиенни норми

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Изпълнява сръчно и прецизно поставените задачи като правилно разпределя времето за изпълнението им.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Извършва предварителна подготовка на хранителни продукти от животински и растителен произход

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Спазва изискванията за разделност и поточност при предварителна обработка на хранителни продукти

 • Приготвя полуфабрикати с ниска степен на трудност като спазва технологичните изисквания

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Проверява количеството при доставка на хранителни продукти, като ефективно използва измервателни уреди

 • Използва и поддържа охлаждаеми и неохлаждаеми складови площи

 • Измива и дезинфекцира с различни средства при спазване на инструкциите

 • Ефективно използва технологичното оборудване при спазване на технико-експлоатационните указания и правилата за безопасна работа

Компетенции

Отговорност

Преносима

Поема лична отговорност за резултатите от собствената си работа и се ангажира съвестно за извършване на поставените задачи. Търси причините и в себе си, когато резултатите не са задоволителни, а не само във външни фактори.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Прилагане на стандарти за здраве и безопасност при работа

Преносима

Демонстрира работни навици, насочени към спазването на правилата за здраве и безопасност като спазва противопожарните мерки, санитаро-хигиенните норми и правилата за безопасна работа на работното място.  Проявява нагласа за опазване на околната среда и използване на лични предпазни средства.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Работа в екип

Преносима

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Продажби
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Поддържане на хигиена в кухнята

Специфична

Подрежда и почиства кухненските и складовите помещения, машини, апарати, съдове и инвентар, като спазва санитарно-хигиенните изисквания и предварителните указания.

Бизнес процеси

 • Хранене

Предварителна обработка на продукти от животински произход

Специфична

Осъществява предварителна обработка на месо, субпродукти, птици и риба, като ги подлага на различни технологични операции, в резултат на които се получават кулинарни полуфабрикати, подготвени за окончателна обработка.

Бизнес процеси

 • Хранене

Предварителна обработка на продукти от растителен произход

Специфична

Приготвя полуфабрикати от пресни зеленчуци като чрез сортиране внимателно отделя изгнилите и покълнали зеленчуци, а останалите разделя по размери, степен на узряване и цвят;  измива зелунчуците като премахва остатъците от почва, почиства – ръчно или машинно, като отстранява нехранителните частици и нарязва на ралични форми. Дозира, опакова и съхранява полуфабрикатите.

Бизнес процеси

 • Хранене

Работа с кухненски инвентар

Специфична

Използва по предназначение кухненските съдове и прибори, инструментите за ръчно и машинно почистване и нарязване, трапезните съдове, приспособленията за дозиране и оформяне на кулинарни изделия.

Бизнес процеси

 • Хранене

Съхраняване на хранителни продукти

Специфична

Съхранява според изискванията суровините в охлаждаеми или неохлаждаеми складови помещения при определени условия и режими, които осигуряват запазване на трайността на консумация и преработка.

Бизнес процеси

 • Хранене