Описания на длъжности

Чистач/Хигиенист

Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения

9112

Алтернативни наименования на длъжността

 • Чистач/ Хигиенист [НКПД 91120004]

Основни задачи

Изпълнява задачи, свързани с почистването и поддръжката на общите части и мебели на хотела (фоайе, рецепция, общи санитарни помещения и др.). Поддържа интериора чист и подреден като икономично разходва материалите, необходими за поддръжка на хигиената. Почиства твърди подови настилки със специализирани пособия /професионални комбинирани колички и принадлежности към тях/и съответни препарати – ръчно или машинно. Обработва с професионални прахосмукачки меките подови настилки и тапицираните мебели. Забърсва със специализирани кърпи и препарати мебелировката и оборудването. Почиства, дезинфекцира и ароматизира санитарните помещения, периодично ги обслужва през деня, зарежда ги с тоалетни консумативи и хигиенни материали. Забърсва със специализиран препарат стъклените повърхности, врати, витрини и др. При използване на почистващи препарати, машини и съоръжения спазва установените стандарти на работа. Събира и пренася отпадъците до контейнерите за съхранение. Почиства кухненските помещения и помага в работата на кухненския персонал, включително мие съдове и чаши.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Друго

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 2:

  Ниво 2

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Основно образование

Сертификати

 • Обучение/инструктаж по безопасност и здраве при работа
  Лицензиран доставчик

Знания

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Притежава познания относно препаратите за почистване – видове, дозировка, приложение

 • Знае правилата за работа с различните препарати за почистване и дезинфекция

 • Познава различните повърхности, подлежащи на почистване и препаратите, с които могат да се третират

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете почистващи машини,  инструкциите и изискванията за работа с тях

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните технологични процеси при ежедневно и основно почистване

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава нормативните изисквания за здравословни  и безопасни условия на труд

 • Знае изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място

 • Познава правилника за вътрешния трудов ред в хотела

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Демонстрира сръчност , усърдност и издръжливост на физическо натоварване при изпълнението на задачите

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Съхранява почистващите препарати според инструкциите

 • Подрежда професионалната комбинирана количка според правилата и стандартите

 • Забърсва със специализирани кърпи и препарати различните повърхности и оборудване, като съобразява кои са най-подходящи за всеки конкретен случай и икономично разходва материалите, необходими за поддръжка на хигиената

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи ефективно с почистващи машини като спазва инструкциите на производителя

 • Използва правилно противопожарни уреди, алармени и предупредителни системи при необходимост

Компетенции

Внимание към детайла

Преносима

Изпълнява поставените задачи с необходимото ниво на детайл и прецизност, целенасочено сe фокусира върху най-малките и съществени подробности на конкретната работна задача, като запазва представата за цялостния й обхват и ключовите й аспекти.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Прилагане на стандарти за здраве и безопасност при работа

Преносима

Демонстрира работни навици, насочени към спазването на правилата за здраве и безопасност като спазва противопожарните мерки, санитаро-хигиенните норми и правилата за безопасна работа на работното място.  Проявява нагласа за опазване на околната среда и използване на лични предпазни средства.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Работа в екип

Преносима

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Продажби
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Грижа за машините и инвентара

Специфична

Поддържа в изрядно състояние машините (прахосмукачка, подочистачка, машина за почистване на килими и т.н.), с които работи като спазва стриктно указанията  за тяхната употреба и поддръжка.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Поддръжка на меки повърхности

Специфична

Прилага подходящ начин за обработка на меки повърхности (мокети, килими, мека мебел и др.) като го съобразява със спецификата на повърхността - структура, замърсяване, покритие, износване. При почистване обръща специално внимание на проблемните зони като внимателно отстранява замърсяванията.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Поддръжка на твърди повърхности

Специфична

Прилага подходящ начин за обработка на теракот, гранитогрес, ламинат, паркет, ПВЦ настилки, балатум, мрамор, варовик, мозайка и пр. като го съобразява със спецификата на твърдата настилка – структура, замърсяване, покритие, износване. Следва стриктно инструкциите за употреба на препаратите и машините. При почистването обръща специално внимание на проблемните зони – ъгли, стълбище, ходови линии, первази, колони и пр. Осигурява безопасността на гостите и колегите си като поставя табела "мокър под" с цел предупреждение и предпазване от евентуално подхлъзване след почистване.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа с почистващи машини

Специфична

Използва ефективно специализирани машини за ежедневно и основни почистване като съобразява употребата им с различните повърхности. Спазва правилата за здраве и безопасност при работа като стриктно следва инструкциите за работа с почистващите машини.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа с почистващи препарати

Специфична

Използва професионални препарати за ежедневно и основно почистване като съобразява прилагането им с вида на повърхностите. Спазва правилата за здраве и безопасност при работа като стриктно следва инструкциите за работа с почистващите препарати.

Бизнес процеси

 • Настаняване