Описания на длъжности

Камериер

Компаньони и камериери

5162

Алтернативни наименования на длъжността

 • Камериер/камериерка, хотел [НКПД 51621003]
 • Камериер/камериерка [НКПД 51621001]

Основни задачи

Зарежда камериерската количка с почистващи препарати, чисто бельо, рекламни материали и след получаване на сведение за статуса на стаите ги хигиенизира. Почиства хотелски стаи (апартаменти), санитарни възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори. Извършва проверка на състоянието на незаети стаи, апартаменти или студия. Повторно почиства след делови срещи или коктейли. Документира почистващите процедури. - Рационално използва и поддържа определения инвентар (спално бельо, почистващи материали и др.). Организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване. Прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след напускане на хотелската стая.Ефективно общува с останалите отдели в хотела с цел доброто предоставяне на хотелски услуги (технически отдел, склад, перално помещение и др.). Участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Лицензиран доставчик

 • Курс по първа помощ
  CRUCEA ROSIE BACAU, www.crucea-rosie.ro
 • Курс по хигиена
  ELLA PROSAN SRL, DAS EUXIN SRL, VICODOR SRL

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава видовете екстремни ситуации и начините за адекватна реакция

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете препарати и начина за работа с тях

 • Познава асортимента на продукти в мини бара

 • Знае сроковете и начините на съхранение на почистващите материали и оборудване

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете почистващи машини и начина за работа с тях

 • Познава принципите на работа с аварийни съобщителни средства

Знания относно технологични процеси и операции

 • Знае реда за обработка на стая, апартамент, санитарен възел, антре и общи площи

 • Знае реда за предаване на дрехите на госта за пране и химическо чистене

 • Знае процедурите за подмяна на повредено или скъсано бельо

 • Познава основните процеси при подреждане и почистване на конферентни зали, стълбища, асансьори, фоайета

 • Познава основните процеси при седмичното основно почистване на хотелска стая (апартамент)

 • Познава технологичните процеси при почистването на хотела

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава процедурите за безопасност и хигиена при почистване на хотелски стаи и санитарни възли

 •  

  Знае реда за евакуация на гостите

 • Знае правилата за съхранение на леснозапалими и горими течности за почистване

 • Познава необходимите документи, правилата и стандартите за изписване на консумативи

 • Познава отчетните документи, правилата и инструкциите за предаване на спално бельо и кърпи в пералното стопанство

 • Познава основните процеси при повторно зареждане и почистване на стая

 • Познава стандартите за обслужване в хотела

Умения

Познавателни умения

 • Води елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Демонстрира бързина и сръчност при изпълнението на задачите и устойчивост при физическо натоварване

Социални умения

 • Активно слуша събеседника си като обръща внимание на неговите вербални и невербални послания, и демонстрира интерес и разбиране

 • Демонстрира вежливо поведение и се съобразява с културните, социалните и религиозните различия когато общува с клиентите на хотела

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Съхранява почистващите препарати според инструкциите

 • Подрежда камериерската количка според правилата и стандартите

 • Извършва своевремнно зареждане и води отчетност на минибара в хотелската стая (апартамента)

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Прилага правилна последователна обработка на стая, санитарен възел, антре, апартамент и общи площи, съобразена със санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството

 • Попълва точно и коректно отчетните документи при предаване на хотелско бельо в перално стопанство

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи ефективно с почистващи машини и препарати

 •  

  Използва правилно противопожарни уреди, алармени и предупредителни системи при необходимост

Компетенции

Внимание към детайла

Преносима

Изпълнява поставените задачи с необходимото ниво на детайл и прецизност, целенасочено сe фокусира върху най-малките и съществени подробности на конкретната работна задача, като запазва представата за цялостния й обхват и ключовите й аспекти.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Почтеност

Преносима

Изпълнява ангажиментите си като зачита поверителността, спазва конфиденциалност и демонстрира етичност. Спечелва доверието на другите като поема отговорност за собствените си действия и казва истината, признава грешките си, въпреки възможните негативни последици.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Прилагане на стандарти за здраве и безопасност при работа

Преносима

Демонстрира работни навици, насочени към спазването на правилата за здраве и безопасност като спазва противопожарните мерки, санитаро-хигиенните норми и правилата за безопасна работа на работното място.  Проявява нагласа за опазване на околната среда и използване на лични предпазни средства.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Грижа за машините и инвентара

Специфична

Поддържа в изрядно състояние машините (прахосмукачка, подочистачка, машина за почистване на килими и т.н.), с които работи като спазва стриктно указанията  за тяхната употреба и поддръжка.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Обработка на хотелска стая

Специфична

Хигиенизира хотелската стая като почиства прах, пепелници и кошчета, твърди и меки подови настилки и оправя леглата според хотелския стандарт. Грижи се за оборудването в стаята като проверява за липси и повреди, както и за наличните и резервните възглавници и одеяла. Хигиенизира санитарния възел като почиства и подсушава мивка, вана и тоалетна, повърхности, плочки и огледала.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа с документи

Специфична

Борави ефективно с документи - изписва нужните консумативи като правилно попълва необходимите за това документи, както и отчетните документи за предаване на спално бельо и кърпи в перално стопанство.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа с почистващи машини

Специфична

Използва ефективно специализирани машини за ежедневно и основни почистване като съобразява употребата им с различните повърхности. Спазва правилата за здраве и безопасност при работа като стриктно следва инструкциите за работа с почистващите машини.

Бизнес процеси

 • Настаняване

Работа с почистващи препарати

Специфична

Използва професионални препарати за ежедневно и основно почистване като съобразява прилагането им с вида на повърхностите. Спазва правилата за здраве и безопасност при работа като стриктно следва инструкциите за работа с почистващите препарати.

Бизнес процеси

 • Настаняване