Каталог на компетенции

Съхраняване на хранителни продукти

Специфична

Описание

Съхранява според изискванията суровините в охлаждаеми или неохлаждаеми складови помещения при определени условия и режими, които осигуряват запазване на трайността на консумация и преработка.

Бизнес процеси

  • Хранене

Длъжности, в които компетенцията се изисква