Каталог на компетенции

Грижа за почвените условия при зърнените култури

Специфична

Описание

Създава оптимални условия за осигуряването на плодородието на почвата и постоянното количествено и качествено повишение на добива  като извършва правилно  редуване на културите в сеитбообръщение. Грижливо обработва почвата за осигуряване на максимален добив на зърно, като спазва изискванията, свързани с биологичните особености на тези култури, прилаганата агротехника при отглеждането им, почвено-климатичните условия, равнището на плодородието на почвата  и осигуреността на растенията с влага и хранителни вещества.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква