Описания на длъжности

Сезонен работник в земеделието

Работници в растениевъдни стопанства

9211

Алтернативни наименования на длъжността

 • Берач, плодове и зеленчуци [НКПД 92110002]
 • Сезонен работник, земеделието [НКПД 92110006]
 • Работник, полевъден [НКПД 92110004]
 • Жътвар [НКПД 92110003]

Основни задачи

Осъществява непосредствено производствена дейност, свързана с отглеждането на полски култури /зърнени, технически, бобови и фуражни/. Спазва технологията на отглеждане, съобразно биологията на растенията. Извършва дейността си като съобразява изискванията към почвите, водния и температурен режим, болести и неприятели по отделните видове и сортове полски култури. Изпълнява отделните агротехнически мероприятия – основна и предсеитбена обработка на почвата, основно торене, срокове и гъстота на засяване, грижи по време на вегетация, поливане, подхранване с тор, борба с болести и неприятели, прибиране на реколтата и заготовка на продукцията за реализация. Изпълнява дейности по прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Условия на труд 

Категория труд

 •  Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно  
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен  
 • На смени

Работно място

 • На открито

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 1:

  Ниво 1

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа квалификационна степен

   

Сертификати

 • Удостоверение (сертификат) за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.

  https://zbut.bg/Обучение-на-орган-по-безопасност-и-здраве-index2179.html

 • Удостоверение за преминато обучение „Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор“

  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите http://uard.bg/bg/pages/view/77

Знания

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Различава състава и свойствата на почвата, видовете торове, вредители и методи на борба с тях; видовете селскостопански култури и технологии на отглеждане.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Знае видовете и начините на употреба на инструментите, използвани в земеделието.

 • Запознат е с начините на работа с машините и инвентара необходими за изпълнението на длъжността, която заема.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Запознат е с предсеитбена обработка на почвата, основно торене, срокове и гъстота на засяване, грижи по време на вегетация, поливане, подхранване с тор, борба с болести и неприятели, прибиране на реколтата и заготовка на продукцията за реализация.

 • Познава различните видове и начини на сеитба;

 • Знае начините на засаждането на дървета, храсти, рози и живи плетове и поддържането им. Запознат е с особеностите при отглеждането и поддрръжката на едногодишни, двугодишни и многогодишни цветя и грижите за тях.

Умения

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Обработва различните видове почви според състава и свойствата им и подбира подходящите торове и препарати за борба с вредителите.

 • Работи с различните видове селскостопански култури според техните свойства и специфики при отглеждането.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Умее да пресява, пренася, товари, разтоварва и превозва различни материали свързани с работата.

 • Наблюдава за настъпването на основни фенологични промени на растенията в състоянието на семепроизводните посеви – цъфтеж, заметляване, и ги регистрира в отчетните документи.

 • Участва в извършването на отделните мероприятия при създаване и поддържане на насаждения и посеви. Извършва правилно дейности, свързани с отглеждане на културите, прибиране, подготовка и съхранение на получената продукция. Изпълнява дейности по прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Използва по предназначение различни земеделски инструменти – аератори, валяци, косачки, плодоберачки, садила, свредели, сеялки, фрези, уреди за плевене и др.

 • Поддържа и съхранява инструментите на работа, които използва. Проверява  състоянието  и  действието  на  инструментите  и съоръженията.

Компетенции

Изпълнителност

Преносима

Изпълнява точно задачите си с необходимото ниво на качество и прецизност, като спазва стриктно поставените изисквания и указания (технически параметри; технологична последователност на задачите) и времевите срокове. Работи последователно на всеки етап от реализиране на поставените му задачи.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Транспорт, логистика и доставки
 • Производство на селскостопанска продукция

Постигане на резултати

Преносима

Постига желаните резултати като предприема необходимите действия и демонстрира отговорност при изпълнението на поставените цели за качество и количество на извършваната работа.   

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Транспорт, логистика и доставки
 • Производство на селскостопанска продукция

Грижа за зеленчуковите култури

Специфична

Полага грижи за зеленчуковите култури като извършва последователно, качествено и прецизно необходимите агротехнически мероприятия по отглеждането им – торене, напояване, прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Бизнес процеси

 • Производство на селскостопанска продукция

Грижа за зърнените култури

Специфична

Извършва последователно и качествено всички необходими агротехнически мероприятия – засаждане, торене, напояване, окопаване, прибиране на продукцията и др, като спазва стриктно технологията на отглеждане, съобразно спецификата на съответните зърнените растения. Подпомага механизираното изпълняване на дейности по прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Бизнес процеси

 • Производство
 • Производство на селскостопанска продукция

Грижа за плодовите култури

Специфична

Полага грижи за плодовите култури като извършва последователно, качествено и прецизно необходимите агротехнически мероприятия по отглеждането им – торене, напояване, прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Бизнес процеси

 • Производство на селскостопанска продукция

Грижа за почвените условия при зърнените култури

Специфична

Създава оптимални условия за осигуряването на плодородието на почвата и постоянното количествено и качествено повишение на добива  като извършва правилно  редуване на културите в сеитбообръщение. Грижливо обработва почвата за осигуряване на максимален добив на зърно, като спазва изискванията, свързани с биологичните особености на тези култури, прилаганата агротехника при отглеждането им, почвено-климатичните условия, равнището на плодородието на почвата  и осигуреността на растенията с влага и хранителни вещества.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с препарати и обгазители

Специфична

Осигурява ефективна растителна защита на полските култури, като правилно подбира препаратите за растителна защита (фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди) и обгазителите на култивационните и складовите помещения, и ги използва по предназначение според изискванията.

Бизнес процеси

 • Производство на селскостопанска продукция

Работа със земеделски машини и инструменти

Специфична

Използва по предназначение различни земеделски машини и инструменти (напр. аератори, валяци, косачки, плодоберачки, садила, свредели, сеялки, фрези, уреди за плевене и др.), като стриктно спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Бизнес процеси

 • Производство на селскостопанска продукция

Работа със семена и посадъчен материал

Специфична

Грижливо и старателно работи със семена и посадъчен материал като засява семената, засажда разсада, работи точно с необходимото количество от материала, което трябва да се използва.

Бизнес процеси

 • Производство на селскостопанска продукция