Описания на длъжности

Работник, отглеждащ зърнени култури

Полевъди и зеленчукопроизводители

6111

Алтернативни наименования на длъжността

 • Работник, отглеждащ зърнени култури [НКПД 61111018]

Основни задачи

Осъществява дейности, свързани с технологичното отглеждане на  различни сортове зърнени култури – пшеница, ечемик, царевица, овес и др. Извършва дейности по основна и предсеитбена обработка на почвата, торене, засяване, грижи по време на вегетация, поливане, подхранване с тор, борба с болести и вредители, прибиране на реколтата, заготовка на продукцията за реализация, като при изпълнението им се съобразява с изискванията към различните видове почва, водния и температурен режим, болести и вредители по зърнените култури. При работата си извършва ръчен труд и използва различни селскостопански машини и инструменти. Изпълнява задълженията си в сътрудничество с други по-висококвалифицирани колеги, като подпомага тяхната дейност.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно  
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен  
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение  
 • На открито

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация

Сертификати

 • Удостоверение (сертификат) за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.

  https://zbut.bg/Обучение-на-орган-по-безопасност-и-здраве-index2179.html

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава различните сортове зърнени култури, техните морфологични признаци, както и особеностите при отглеждането им.

 • Наясно е с различните вредители и болести по зърнените култури, както и с начините за борба с тях.

 • Познава особеностите на почвата, върху която се насаждат зърнени култури, както и видовете водни източници за напояване.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава различните видове препарати за растителна защита и тяхното действие върху растенията, почвата и човешкия организъм.

 • Познава различните видове торове, които се използват за подхранване на зърнените култури. Познава нормите за торене и дозите за пръскане и стриктно спазва сроковете за тяхното извършване.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава основните видове селскостопански машини и инструменти, които се използват в процеса на отглеждане на зърнени култури. Знае тяхното приложение и особености.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава цялостната технология на отглеждане на зърнени култури, включително сеитба, отглеждане, торене, беридба и други, като е наясно с и необходимостта от използване на различни селскостопански инструменти и машини за тази цел.

 • Познава сроковете/периодите за извършване на сеитба на културите и всички останали дйности по отглеждане на зърнени култури (събиране на реколта и т.н.).

 • Запознат е с начините за подготовка на площите за последваща засаждане на зърнени култури.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава изискванията за работа в култивационни и складови помещения - осветление, влажност, циркулация на въздуха и проветряване в зависимост от специфичните изисквания на зърнените култури

 • Познава изискванията за работа с отровни препарати

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Наясно е с основните принципи на общуване с хора и работа в екип.

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Умее да спазва изискуемите срокове и да постига очакваното качество на извършване на трудовите задачи;

Социални умения

 • Умее да работи в екип и си сътрудничи с колегите си за изпълнението на трудовите задачи.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Извършва торене на зърнените култури, използвайки различни видове торови материали.

 • Използва различни видове препарати за борба с вредители и болести по зърнените култури.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Извършва основните мероприятия по подготовката на площта за създаване на зърнените култури – почистване, запасяващо торене, подравняване, разчертаване и подготовка на местата за засаждане.

 • Работи по цялостния процес на отглеждане на зърнени култури: сеитба, отглеждане, окопаване, торене, беридба и други.

 • Участва в изграждане на подпорна конструкция и в подготовката на инсталациите за напояване. Участва в напояването, като съблюдава сроковете и размера на поливните норми

 • Извършва прибиране на продукцията и я подготвя за съхраняване.

 • Следи за поддържането на правилен микроклимат в склада, записва в дневника наблюдаваните показатели – температура, влажност, здравно състояние и др.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Работи с основни селскостопански инструменти и машини за обработка на почва и отглеждане на зърнени култури.

Компетенции

Ефикасност

Преносима

Изпълнява работните си задачи по ефикасен начин, като влага оптимални ресурси и усилия за постигане на предварително формулираната цел. Активно търси и оползотворява възможности за оптимизация на процесите на работа. Ефективно планира работата си според приоритетите. Точно прогнозира необходимите ресурси за реализиране на дадена работна задача, като предварително събира информация и я анализира.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Издръжливост при физическо натоварване

Преносима

Проявява висока степен на издръжливост при работа под физическо напрежение и различни трудови условия – работа на открито, работа на височина, работа с опасни материали и др. Извършва тежка физическа работа за продължителен период от време като запазва работоспособност, концентрация и мотивация. Поддържа високо качество на изработения продукт при продължително физическо натоварване. Правилно балансира времето на труд и почивка като успява да възстанови физическите си сили и запази висока степен на работоспособност.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Грижа за зърнените култури

Специфична

Извършва последователно и качествено всички необходими агротехнически мероприятия – засаждане, торене, напояване, окопаване, прибиране на продукцията и др, като спазва стриктно технологията на отглеждане, съобразно спецификата на съответните зърнените растения. Подпомага механизираното изпълняване на дейности по прибиране и сортиране на готовата продукция в зависимост от спецификата й по вид и сорт.

Бизнес процеси

 • Производство
 • Производство на селскостопанска продукция

Грижа за почвените условия при зърнените култури

Специфична

Създава оптимални условия за осигуряването на плодородието на почвата и постоянното количествено и качествено повишение на добива  като извършва правилно  редуване на културите в сеитбообръщение. Грижливо обработва почвата за осигуряване на максимален добив на зърно, като спазва изискванията, свързани с биологичните особености на тези култури, прилаганата агротехника при отглеждането им, почвено-климатичните условия, равнището на плодородието на почвата  и осигуреността на растенията с влага и хранителни вещества.

Бизнес процеси

 • Производство

Грижа за продукцията

Специфична

Извършва дейности по прибиране и съхранение на продукцията на зърнените култури, които се отглеждат, като спазва технологичната последователност. Следи за спазването на сроковете за тези дейности с цел запазване на качеството на продукцията.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с торове, препарати и подобрители

Специфична

Използва ефективно различни видове торове и препарати, служещи за подхранване или борба с вредители и болести по зърнените култури, като следва изрично предписания за безопасна работа с тях. Задължително носи предпазно облекло и други предпазни средства, докато борави с тях с цел лична безопасност. Своевременно съобщава на по-висшестоящ колега в случай на инцидент, застрашаващ продукцията, почвата, напоителните системи или хората.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа със селскостопански машини и инструменти

Специфична

Използва правилно и по предназначение основните  селскостопански инструменти и машини с цел ефективно и своевременно изпълнение на процесите по отглеждане на зърнени култури. Поддържа и почиства машините своевременно, спрямо експлоатационните изисквания. По време на работа с тях внимава за собствената си безопасност и тази на околните.

Бизнес процеси

 • Производство