Каталог на компетенции

Трудова и технологична дисциплина

Преносима

Описание

Самостоятелно контролира и направлява личностното си поведение и отношение в съответствие с установените норми, служебна йерархия, ред, работни процедури, правила и изисквания. Изпълнява добросъвестно и с чувство за отговорност служебните си задължения. Следва стриктно технологичните правила и дадените писмени и устни инструкции. Отчита и докладва коректно изпълнението на поставените задачи и служебни отговорности.

Бизнес процеси

  • Административно обслужване
  • Маркетинг
  • Сервизно обслужване
  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква