Каталог на компетенции

Качество и безопасност на храните

Специфична

Описание

Следва определените контролни критични точки на всички етaпи от производствения процес, с цел предотвратяване или редуциране до приемливи нива на определена опасност. Наблюдава и контролира контролните критични точки, като характеризира основните елементи на системите за контрол на качеството и безопасността на храните. Предприема коригиращи действия, когато наблюдението показва, че определена критична точка не е под контрол. Редовно вписва текущите показатели за контрол на качеството, безопасността и хигиената в съответната техничекса документация.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква