Описания на длъжности

Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия

Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия

7512

Алтернативни наименования на длъжността

 • Работник, ръчно производство на сладкарски изделия [НКПД 75121019]
 • Производител, ръчно на хляб [НКПД 75121012]
 • Пекар [НКПД 75122010]
 • Работник, сладкарско производство [НКПД 75121021]

Основни задачи

Изработва ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия, съгласно технологичната инструкция на всяко изделие. Приема, окачествява и съхранява суровини и полуфабрикати. Поддържа оптимален складов ресурс, следи срока на трайност на суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния режим на изделието. Замесва хлебни и сладкарски теста и изработва полуфабрикати (кремове, сиропи, глазури, гарнировки, елементи за украса и др.). Дели, окръглява, разточва, формира хлебни теста и оформя сладкарски полуфабрикати. Задава подходящи параметри - температура, влажност, времетраене и др. на съоръженията за ферментация и термична обработка и зарежда ферментационните камери и съоръжения за термична обработка. Следи процесите и определя готовността на полуфабриката или продукта. Подготвя и комбинира различни сладкарски полуфабрикати в основата на сладкарското изделие. Оформя външния вид на продукта. Окачествява органолептично и физико-химично готовата продукция. Опакова, етикетира, съхранява и експедира готовите изделия.Почиства машините и работните пространства по време на работа и след смяната. Спазва задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и пожарна безопасност. Проверява спазени ли са изискванията за качество.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Лицензиран доставчик

 • Курс за майстор сладкар

  Сладкарски цех Сладко изкушение, гр. Варна, жк. Изгрев бл. 508; Тел : 0899 80 90 14; http://sladkoizkushenie.com;

 • Сертификат за професионална квалификация за Сладкар-пекар, Код NC: 7412.2.1 Сертификат за професионална квалификация за Пекар, Сладкар и Хлебар, Код NC: 7412.2.2
  Сертификат признат от Министерството на труда и Министерството на образованието, придружен от описателно приложение, което удостоверява придобитите компетенции, издадено от упълномощен център за професионално обучение (Център за професионално обучение и регионално развитие, mun. Constanta, bld. Mamaia, nr. 237A);  
 • Периодично обучение (на 3 години) за придобиване на Основни хигиенни понятия
  Упълномощен доставчик на обучение в областта (S.C. VICODOR S.R.L., mun. Constanta, str. Bucuresti nr. 8);
 • Моделиране на захарна паста и декорация на торти, флорални декорации, фондан и др.

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава основните показатели на средата при производството на хлебни и сладкарски изделия - температура, влажност, налягане, време и техните допустими параметри.

 • Познава и различава органолептичните и физико-химични показатели на суровините;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава състава, свойствата и начина на работа с различните видове теста – пандишпаново, индианово, бишкотено, ронливо-маслено, бъркано-маслено, многолистно- маслено, парено, медено, леко и тежко белтъчно тесто;

 • Познава качествените изисквания, на които трябва да отговаря всяка суровина, полуфабрикат или готова продукция използвани в хлебното и сладкарско производство;

 • Познава състава, свойствата и начина на работа с различни видове кремове, сиропи, полуфабрикати за художествена украса, сочни и сухи сладкарски изделия;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава характеристиките и изскванията за работа със съоръженията и машините за подготовка, замесване, ферментиране и обработка на тестата, хлебните и сладкарски изделия;

 • Познава видовете, приложението и начина на работа с различните инструменти използвани при подготовка и обработка на хлебните и сладкарски изделия;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава подходящите параметри на съоръженията за ферментация на тестото (температура, влажност, време и др.;

 • Познава технологията на различните видове термична обработка на тесто – изпичане, пържене, варене, сушене;

 • Познава тенхологията за производство на различни видове хлебни изделия;

 • Познава технологията на производство на сладкарски изделия и полуфабрикати;

 • Познава технологията на производство на украси, кремове и др. за декорация на сладкарски изделия;

 • Познава технологичната инструкция за показатели за температура и влажност на тестото, време на замесване и други показатели за замесване на тесто;

 • Умение свързано с автоматизирано управление на процеси в поточни линии за производство на хлебни изделия.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава стандартите и изискванията за качество в производството на хлебни, сладкарски и тестени изделия и изискванията за обслужване на машини, апарати и поточни линии;

 • Познава общата технологична документация, рецептурници, справочници и правилници;

 • Познава специфичната технологична документация за различните изделия;

 • Познава наредбите за контрол на качеството и безопасността на храните;

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Запознат е с изискванията и установените правила за спазване на трудовата дисциплина, работа е екип и сътрудничество.

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Умее да фокусира вниманието си за продължителен период от време и изпълнява рутинни и повтарящи се задачи с търпение и внимание;

 • Разчита оптимално времето за изработка на изделията и спазва поставените срокове и разходни норми;

 • Извършва текущ контрол на техническите показатели на изделието и отстранява допуснати дефекти и несъответствия;

Социални умения

 • Общува ефективно в работата с колегите си, оказва съдействие и сътрудничество при работа в екип.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Класифицира основните суровини и материали според техните свойства, качества и спецификата на изделията; Оценява пригодността и възможностите им за употреба;

 • Съхранява, подбира, дозира и подготвя суровини, материали и полуфабрикати.

 • Съхранява и следи за безопасността на различните суровини според техните специфики и свойства.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Спазва технологичната последователност на всички етапи в от производството на изделието;

 • Работи със стандартизираната техническа и технологична документация за всяко изделие;

 • Изпълнява изискванията на системите за контрол на качеството и безопасността на храните и умее да документира текуща информация;

 • Изработва различни видове изделия, спазвайки технологичната документация за всяко от тях;

 • Декорира и оформя изделия, придавайки им добър естетически вид;

 • Етикетира, опакова, съхранява и експедира готовата продукция съобразно установения ред и правила;

 • Оценява качеството на полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с нормативните изисквания;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване, делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане

 • Използва различни специфични инструменти за оформяне и украса на хлебните и сладкарски изделия.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Общуване

Преносима

Комуникира ефективно като се изразява ясно, изслушва внимателно другата страна, задава въпроси и търси потвърждение на казаното. Обсъжда възникнали проблеми като изказва своето мнение аргументирано. Изразява се по разбираем начин и приспособява стила си на общуване като използва подходящи изразни средства към различните хора.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Замесване и обработка на тесто

Специфична

Замесва тесто, съгласно рецептурата на изделието и указаните в технологичната инструкция показатели за температура и влажност на тестото, време на замесване и други показатели. Избира и осигурява подходящи условия и време за съзряване на замесеното тесто. Преценява своевремено готовността на тестото и го изважда от тестомесачната машина. Разделя замесеното тесто на късове, като следи за точно определена маса и окръглява тестените късове. Обработва тестените късове, като им придава необходимата форма съгласно изискванията. В зависимост от вида на изделието поставя подходящи пълнежи по време на формирането. Правилно преценява готовността на ферментиралото тесто като своевременн го изважда от съоръжението. Подготвя изделия за термична обработка според технологичната спецификация, като се старае да им придаде естетически външен вид и прилага внимания към детайла -намазва повърхността с разбити яйца или други разтвори, поставя поръски, прави нарези или маркировка на изделието. Зарежда с тесто съоръженията за топлинна обработка като спазва изискванията за капацитет, вместимост и време на обработка.

Бизнес процеси

 • Производство

Изработка на полуфабрикати и кремове за сладкарство

Специфична

Внимателно и точно спазва технологичната последователност и стъпки при измесване, запарване, охлаждане, разтапяне, карамелизиране и др. Правилно темперира съставките за различните гарнировки, Изработва различни украси, като умело моделира фигури, детайли, елементи, орнаменти и нарязва и желира плодове за украса на повърхности. Избива с миксер или ръчно смесва суровините за приготвяне на различни видове кремове и сварява различни видове сиропи, спазвайки рецептурата, реда за влагане на продуктите и технологичните показатели за всеки от тях.

Бизнес процеси

 • Производство

Изработка на сладкарски изделия

Специфична

Замесва сладкарски теста, спазвайки рецептурата, реда за влагане на продуктите и технологичните параметри и показатели за всеки вид тесто. Прилага различни техники за формиране на изделието, като разстила, заглажда, разслоява, щампова, ръчно оформя. Изработва сочни сладкарски изделия, като обработва повърхностите на основата – залива, тунква, панира. Зафилва сладкарски основи, като напоява със сироп, нанася крем, пълнежи от мармалад. Изпълнява съгласно разписаните инструкции и специфичните изисквания за приготвяне на сухи сладкарски изделия. Спазва изискванията за съчетаването на продуктите, свързани с пропорции, съвместимост на вкусове, цветове, форми, последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Окачествява органолептично и физико-химично готовата продукция. Внимателно и прецизно оформя художествено и декорира повърхността на изделието, като поставя декоративни композиции от елементи и фигури върху горната или страничната повърхност на основи, стилизира растителни и животински елементи, вмъква текст във фигурални композиции и рисува и изписва с четка или корнет фигури и надписи.

Бизнес процеси

 • Производство

Качество и безопасност на храните

Специфична

Следва определените контролни критични точки на всички етaпи от производствения процес, с цел предотвратяване или редуциране до приемливи нива на определена опасност. Наблюдава и контролира контролните критични точки, като характеризира основните елементи на системите за контрол на качеството и безопасността на храните. Предприема коригиращи действия, когато наблюдението показва, че определена критична точка не е под контрол. Редовно вписва текущите показатели за контрол на качеството, безопасността и хигиената в съответната техничекса документация.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с готова продукция

Специфична

Прецизно и точно етикира и опакова сладкарските изделия и полуфабрикати в съответствие с правилата и изискванията. Стриктно изпълнява правилата за експедиране на сладкарски изделия и полуфабрикати при изпълнение на поръчки.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с машини в хлебарството и сладкарството

Специфична

Оперира с технологичното оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация. Наблюдава технологичните параметри, отчитани от измервателните уреди на машини и съоръжения и своевременно предприема действия за тяхното коригиране. . Следи за изправността на машините и съоръженията, използвани в технологичния процес и подава своевременно информация за отклонения от нормалния режим на работа на оборудването. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност при работа с уредите. Внимателно почиства уредите и машините след приключване на работа с тях като поддържа експлоатационната им годност.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с технологична и отчетна документация в хлебарството и сладкарството

Специфична

С лекота и точно работи с технологичната документация и рецептурници на различните хлебни и сладкарски изделия. Правилно разчита заложените параметри и точно прилага изискванията за съставки, последователност, време на обработка и др. при изготвянето на хлебна и сладкарска продукция. Своевременно изготвя заявки за допълване на липсващи запаси съгласно приетите нормативи за задължителен складов запас от суровини и материали. Попълва навреме и коректно цялата необходима техническа информация, свързана с работата му.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа със суровини

Специфична

Приема и съхранява суровини и полуфабрикати според изискванията. Поддържа необходимите условия за съхранение на отделните групи суровини и полуфабрикати като температура, влажност др., посочени в технологичната документация, правилниците и инструкциите. Поддържа оптимален складов ресурс, като следи срока на трайност на суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и изискванията на технологичния режим на изделието. Бързо и точно окачествява и преценява по вид и качествени показатели суровините и полуфабрикатите, като подбира най- подходящите за влагане в производството на конкретното изделие.

Бизнес процеси

 • Производство