Каталог на компетенции

Надеждност

Преносима

Описание

Изпълнява работните задачи съвестно и отговорно като спазва всички срокове, технически и технологични параметри и изисквания за качество. Изпълнява всички работни задължения ефективно като се ангажира с постигането на крайния резултат в полага всички необходими усилия. Следи напредъка си по извършване на строителните дейности като се старае своевременно да предотврати, отстрани и/или информира за евентуални проблеми и затруднения. Участва във всички строителни дейности на екипа като се включва активно, оказва съдействие и подпомага колегите си, когато е необходимо. 

Бизнес процеси

  • Административни и спомагателни дейности
  • Маркетинг
  • Ремонт и поддръжка
  • Строителство
  • Транспорт, логистика и доставки