Описания на длъжности

Водопроводчик (Термичен/Термален монтажник)

Водопроводчици и тръбопроводчици

7126

Алтернативни наименования на длъжността

 • Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) [НКПД 71262001]
 • Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) [НКПД 71262002]

Основни задачи

Изгражда, ремонтира, експлоатира и поддържа вътрешни и външни водопроводни и канализационни инсталации/мрежи, дренажи и пречиствателни станции съобразно техническите задания, вкл: полагане, монтиране, регулиране, изпитване и демонтиране на всички видове водопроводни тръби (фасонни и арматурни, части от всички диаметри),, кранове, канали, санитарни прибори (душове, съдомиялни машини, перални, мивки, казанчета, тоалетни седалки и чинии и т.н), апарати и други водопроводни елементи и съоръжения; Монтира хидрофорни уредби – пълен комплект; Изработва фасонни парчета по детайли; Извършва профилактични прегледи, проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните инсталации/мрежи/съоръжения, открива и установява наличните повреди. Отстранява аварии на вътрешни и външни водопроводни и канализационни инсталации/мрежи и пречиствателни станции и отводнява наводнени съоръжения. Поддържа, ремонтира и възстановява всякакъв вид вътрешни и външни водопроводни и канализационни инсталации и съоръжения, вкл: извършва ремонт и подменя амортизирани части и детайли от водопроводните инсталации (канализационни тръби, кранове, елементи и санитарна арматура). Изготвя протоколи за използваните материали и резервни части при извършване на ремонтните работи и профилактика. Почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените места.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • Друго

Работно място

 • На открито
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.

  Камара на строителите в България, „Строителна квалификация ЕАД“, гр. София кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6, тел.+3592 806 29 22 http://www.ksb.bg/

 • Свидетелство за заваряване на ПЕ тръби
  http://www.gastecbg.com/cources.php?id=32
 • Сертификат за ВиК специалисти („Backflow”)
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/    
 • Сертификат за водопроводчик – „зелени технологии“
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/
 • Сертификат за водопроводчик - ниво калфа
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/
 • Сертификат за вътрешни помни с ограничен обем
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/
 • Сертификат за водопроводчик, ниво майстор
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/
 • Сертификат за помпи и напояване
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/
 • Сертификат за специалисти на жилищни ВиК ремонти
  http://www.plumbingschool.training/plumbing-schools-romania-pa/
 • Сертификат за водопроводчик
  Министерството на образованието и от Националния квалификационен орган - SC MIPP PROFESIONAL EDUCATION SRL Sediu Social: Str. Diditel, nr. 3, sector 4, Bucuresti.

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава вредата върху околната среда от небрежното съхраняване и използване на строителните материали, инструменти и машини;

 • Познава основните елементи на сградите, тяхната конструкция и изпълнение;

 • Количество и качество на източниците на водоснабдяване; Вариация и норми в потреблението на вода;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава основните видове водопроводни, канализационни и строителни материали и части за ВиК мрежи (тръби, фитинги, арматури, санитарни уреди, прибори и аксесоари), техните качества, предназначение и правилата за транспорта и съхранението им;

 • Познава и различава видовете мрежи и техните специфики, вкл: водопроводни и канализационни отклонения, сградна и етажна водопроводна мрежа за тола и студена вода, водомерен възел и дворна шахта, връзки, водопроводна мрежа за противопожарна вода, канализационни мрежи и шахти, помпени станции и санитарноохраняеми зони (СОЗ) и др;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава различните видове общи и специализирани машини, инструменти и помощен инвентар (средства за измерване и сигнализационни и указателни средства) за извършване на водопроводни работи, както и тяхното предназначение;

 • Познава устройството, техническите характеристики и режима на работа на различните машини и инструменти използвани за изграждане, поддръжка и ремонт на вътрешни и външни водопроводни и канализационни инсталации (електрически и ръчни);

 • Познава инструкциите на фирмите производители за правилна експлоатация, поддръжка на инструменти и машини;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните процеси и технологичната последователност на отделните операции по изграждане, ремонт и поддръжка на вътрешни и външни водопроводни и канализационни инсталации/мрежи и пречиствателни станции;

 • Познава методите и начините за откриване на повредите в сложни санитарни възли, уредби и водопроводни инсталации/мрежи и начините за отводняване на водопроводните инсталации;

 • Познава правилата за монтаж/демонтаж всички видове санитарни прибори, арматури и апаратури тръби, кранове и канали /метални и пластмасови/ на вътрешни водопроводни инсталации, както за изпитване и регулация на тръби и плътността на връзките;

 • Познава технологията за направата на всички видове тръби и начините за направа на всички видове нарези, конзоли, заварки, огъване на тръби и начина за маркиране размерите на отворите, улеите, осите;

 • Познава технологическия процес в пречиствателните станции за питейни води; 

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда, екологичните норми, вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава действащите закони, наредби, нормативните документи и инструкции отнасящи се до работа в строителството и експлоатацията на ВиК мрежи;

 • Познава основната проектно-строителната (техническа и технологична) документация за изпълнението на вътрешни и външни водопроводни и канализационни инсталации - планове, стандарти, чертежи, проекти и монтажни планове за ВиК мрежи и отклонения (мрежа за студена и мрежа за топла вода; водомерен възел и шахта; връзки при недостатъчен напор на водата; противопожарна вода; помпени станции; СОЗ и др.), схеми за спиране и пускане на водата във водопроводната мрежа;

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава основните принципи на ефективната комуникация с вътрешни и външни клиенти;

   

Знания относно бизнес, продукти и услуги, пазар, клиенти и партньори

 • Познава основните принципи на обслужване на клиенти;

Умения

Познавателни умения

 • Прилага и спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Умее да спазва установени правила и срокове за извършване на дадена работа и да работи самостоятелно;

 • Умее да следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на ремонтни работи и профилактика;

 • Умее да поддържа добър самоконтрол, като извършва прецизни и координирани движения с ръцете и пръстите си, хваща и манипулира предмети с различни размери;

Социални умения

 • Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност с вътрешни и външни клиенти;

 • Проявява толерантност и демонстрира професионално и коректно отношение към клиентите;

 • Умее да планира и организира дейностите, които предстоят за извършване;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Разпознава различните видове материали и части(елементи) използвани в монтажа/поддръжката на ВиК инсталации и мрежи и подбира подходящите (вид, количество и качество) в зависимост от тяхното предназначение, качества и специфики на конкретния обект;

 • Умее целесъобразно да употребява съответните материали и да сортира, почиства, сглобява елементите, планките, детайлите преди монтирането им.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изпълнява дейностите по изграждане, монтаж, поддържане и ремонт на вътрешни и външни ВиК мрежи и отклонения, мрежа за студена и мрежа за топла вода, водомерен възел и шахта; тръбни връзки при недостатъчно налягане на водата; тръбни връзки за противопожарна вода; помпени станции; санитарни охраняеми зони в технологична последователност, спрямо конкретната специфика на обекта, нормите и техническите параметри за налягане на отделни уреди;

 • Работи с и извлича необходимата информация от проекти и планове за ВиК мрежата, схеми за спиране и пускане на водата във водопроводната мрежа, следва точно различните планове и чертежи и др, както и изготвя отчети, сметки и др. документи свързани с дейността си;

 • Прилага действащите правила за измервания, контролиращи техническите параметри по време на изграждане и ремонт на ВиК мрежи и елементи;

 • Прилага в технологичен ред дейностите за полагане в изкоп, монтаж и демонтаж на уреди, нови фитинги и тръби, за откриване на нови и закриване на стари водопроводни отклонения;

 • Умее да изпълнява технологична последователност и дейностите за отстраняване на спешно възникнали аварии във ВиК мрежи;

 • Умее да работи спрямо правилата за здравословни и безопасни условия на труд, вкл. основните правила и инструкции за техническа безопасност при монтаж, ремонт, поддръжка и отстраняване на аварии при ВиК инсталации и мрежи, както и да използва лични предпазни средства по предназначение;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Борави целесъобразно с различни инструменти, оборудване и машини за монтажа, демонтажа и поддръжката на ВиК инсталации и мрежи вкл. електрически и ръчни съобразно техническите им характеристики и режим на работа;

 • Подбира подходящите за конкретната работа (монтаж/демонтаж на ВиК инсталации) инструменти и машини (шлосерски и монтажни, за измерване на технологични величини и т.н.;

 • Умее да проверяване налягането в отделни връзки с манометър;

 • Поддържа и почиства инструментите и оборудването на работното място, както и ги прибира след приключване на работата;

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Надеждност

Преносима

Изпълнява работните задачи съвестно и отговорно като спазва всички срокове, технически и технологични параметри и изисквания за качество. Изпълнява всички работни задължения ефективно като се ангажира с постигането на крайния резултат в полага всички необходими усилия. Следи напредъка си по извършване на строителните дейности като се старае своевременно да предотврати, отстрани и/или информира за евентуални проблеми и затруднения. Участва във всички строителни дейности на екипа като се включва активно, оказва съдействие и подпомага колегите си, когато е необходимо. 

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Ориентация към клиента

Преносима

Проучва нуждите на клиента и се стреми да удовлетвори и надмине очакванията му, проявявайки професионално и коректно отношение. Предоставя качествено и навременно обслужване като демонстрира ангажираност и посреща нуждите на клиента. Съобразява се с различните навици и особености на клиентите (индивидуални, културни, религиозни и т.н.) и приспособява обслужването си към тях.

Бизнес процеси

 • Маркетинг и продажби
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Диагностика на ВиК мрежи

Специфична

Диагностицира точно и своевременно открива и отстранява възникнали непредвидени проблеми във ВиК инсталации, мрежи, станции, съоръжения и елементи, като спазва технологичните изисквания за изпробване на съоръженията и прилага на практика познанията си за спецификите на видовете мрежи или елементи. Анализира внимателно резултатите от извършени монтажни и демонтажни дейности при нормални и аварийни ситуации и измерва точно основни технически параметри, за да открие възможни отклонения.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Изграждане на ВиК инсталации

Специфична

Изгражда прецизно нови вътрешни и външни ВиК инсталации и мрежи, помпени станции и СОЗ, монтира/демонтира различни ВиК елементи като спазва стриктно изискванията за качество, заложените срокове, действащите нормативи и технологичните изисквания, чертежите касаещи работата на конкретния обект. Извършва правилен монтаж на елементи и използва целесъобразно необходимите материали, като спазва последователността на технологичните операции, съобразява и съпоставя размерите по диаметри и налягане, обхват, брой отвори и т.н.

Бизнес процеси

 • Строителство

Отстраняване на аварии

Специфична

Отстранява спешно възникнали аварии във ВиК мрежи в и извън работно време. Проявява бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности, особено при опасност от аварии на ВиК инсталации. Демонстрира бърза и точна преценка и съобразителност спрямо съответната ситуация, като анализира коректно информацията и взема предвид всички особености на обекта.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Поддръжка на ВиК инсталации и отводнителни съоръжения

Специфична

Извършва периодична планирана техническа поддръжка и ремонт на ВиК инсталации, мрежи, помпени станции и съоръжения като спазва стриктно изискванията за качество, заложените срокове, нормативите, действащите правила и технологичните изисквания. Избира дейностите за поддържане на експлоатационните параметри на съоръженията във ВиК мрежи в норма според действащите нормативни документи.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа с водопроводни инструменти и машини

Специфична

Самостоятелно избира подходящите инструменти и машини за изграждане, монтаж, демонтаж или поддръжка на ВиК инсталации и елементи, като отчита естеството на съответната дейност и конкретния обект. Бързо и коректно борави със съответните водопроводни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с технологична и отчетна документация за водопроводни дейности

Специфична

Работи точно и професионално по и с необходимата информация от проекти, планове, скици и чертежи при изработката, монтажа и поддръжката на ВиК инсталации. Изготвя периодично отчети за извършената работа и вложените материали, количествени сметки за извършени услуги и др. документи свързани с дейността си, както и документи за узаконяване на водомери като спазва нормативните изисквания.

Бизнес процеси

 • Производство