Описания на длъжности

Квалифициран строителен работник

Строители на жилищни сгради

7111

Алтернативни наименования на длъжността

 • Арматурист [НКПД 71142001]
 • Кофражист, бетонни отливки [НКПД 71142004]
 • Тенекеджия, довършителни работи в строителството [НКПД 71212002]
 • Строител, сгради от сглобяеми елементи [НКПД 71112002]
 • Кофражист [НКПД 71142003]
 • Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития [НКПД 71212001]
 • Строител, жилища [НКПД 71112001]
 • Бетонджия [НКПД 71142002]
 • Мозайкаджия [НКПД 71142005]
 • Бояджия, сгради [НКПД 71311001]

Основни задачи

Извършва строително-монтажни работи при груб строеж, довършителни дейности на различни етапи на строителството, ремонт и реновиране на сгради и съоръжения, както и поддръжка на сградния фонд. Изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи. Извършва и специфични трудови дейности като тенекеджийски и бояджийски работи. Участва в довършителните строителни дейности като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, изпълнява тапетни и декоративни работи. Използва универсални и специфични строителни инструменти, машини и съоръжения за работа на височина. Работи с различни строителни материали, разтвори и химикали. Използва техническа документация и спецификации. Спазва всички изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работата с материалите, техниката и съоръженията. Следи за и проверява качеството на извършените дейности и съответствието с изискванията на проекта.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени
 • Друго

Работно място

 • Производствено помещение  
 • На открито  
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора/трета степен професионална квалификация  (Средно образование)

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Втора/трета степен професионална квалификация  (Средно образование)

Сертификати

 • Удостоверение за работа с подвижни работни площадки

  ТЕХНАД "Технически надзор и сертификация" ООД, София, бул."Витоша"№15,ет.4, тел. 0888 660 360 http://www.tehnad.com

  Учебен център „Професионал“, гр. София, жк. Младост бл. 1В, тел: 088 28 44 777; http://kursove-za.com/

 • Удостоверение за работа с товароподемна техника /кран, вишки, мотокар и др./

  Учебен център „Професионал“, гр. София, жк. Младост бл. 1В, тел: 088 28 44 777

  http://kursove-za.com/

  ЦПО „Академика“, гр.Русе ,ул."Борисова"41,ет.1, тел. +359 889 872 348 ; http://www.akademika-shamo.com/

 • Удостоверение за заваряване
  • TUF NORD България ЕООД, гр. София, ул. "Николай Хайтов" №2, тел.+359 2 971 3445 https://www.tuv-nord.com/
  • Институт по заваряване, гр. София, бул. Асен Йорданов 10, 02/9790883 http://izamash.com/
  • Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро и аеродинамика при БAН, гр. София,ул. "15 ноември" 1, тел: 02/979 53 33; 02/979 52 23 http://www.bas.bg/
 • Курс за оказване на първа долекарска помощ

  Български Червен Кръст, гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 76, тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777.

  http://www.redcross.bg/

 • Pre-University Education Foundation – Future (Romania)
  www.calificat.ro

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Запознат е с общоприетите стандарти в областта на строително-ремонтните и монтажни дейности и изисквания за качество.

 • Познава елементите на сградите, видовете конструкции и етапите при изграждането им.

 • Разбира техническа документация, вкл. чертежи, схеми, технически спецификации и изисквания.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Запознат е с видовете материали, смеси и разтвори, начинът на работа с тях, подготовка, транспортиране и съхранение.

 • Запознат е с изискването на обработка и работа с отпадните строителни материали.

 • Запознат е с разходните норми на различните строителни материали, смески и препарати.

 • Познава качествата, свойствата и особеностите на работата с материалите, химически препарати, разтвори и лепила.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Запознат е с изискванията за правилна експлоатация, диагностика и поддръжка на машините, съоръженията и инструментите. Познава устройството и принципите на работа на различните машини.

 • Познава правилата за работа с универсални и специфични строителни инструменти.

 • Познава технологичните характеристики и изисквания за работа с машините, оборудването и инструментите, вкл. ударно-пробивна техника, товароподемна техника и др.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Запознат е с методите за диагностика на сгради и съоръжения вкл. с помощта на специализирани технически средства за безразрушаващ контрол на конструкции.

 • Знае основните технологични процеси на различните етапи на строителните, ремонтните, монтажните и довършителни дейности.

 • Познава различните начини на диагностика и отстраняване на дефекти и отклонения от изискванията за качество по време на строително-ремонтните и монтажни дейности.

 • Познава технологиите за ремонт, саниране и поддръжка на сргадите.

 • Познава технологичната последователност при извършване на подготвителните работи, изпълнението на груб строеж и довършителните строителни дейности.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Запознат е с изискванията и правилата за изготвяне на техническа документация.

 • Запознат е с изискванията и процедурите за реагиране при непредвидени, опасни и аварийни ситуации.

 • Познава основните нормативни документи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и трудова дисциплина.

Умения

Познавателни умения

 • Извършва измерване и очертаване на конструктивни елементи.

 • Измерва и изчилява ръчно или чрез специализиран софтуер размери, площи и обеми.

 • Работи със строителни чертежи, техническа документация и спецификации.

 • Спазва всички зададени параметри, размери, спецификации и указания.

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Следва стриктно и неотклонно изискванията за качествено изпълнение на строителните работи и отстранява направени пропуски и допуснати дефекти.

 • Проявява физическа издръжливост и умее да работи продължително време на крака, в изправена поза или на височина.

Социални умения

 • Работи самостоятелно или в екип като спазва всички норми и правила на трудовата дисциплина, ефективната комуникация и сътрудничество.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Избира, изчислява и подготвя необходимите материали, смеси и лепила за работа.

 • Извършва необходимата предварителна обработка на строителните материали – нарязване, смесване, накисване, очукване и др.

 • Приготвя ръчно и/или механизирано строителни смеси и разтвори по зададена технология и състав.

 • Спазва всички технологични изисквания при работа с материалите, смесите и разтворите, вкл. техните разходни норми.

 • Събира, складира, сортира и изхвърля строителните материали и отпадъци според установените процедури и нормативни изисквания.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изпълнява дейности по груб строеж – кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи и дейности по изработка и ремонт на покриви.

 • Изпълнява довършителни строителни дейности – мазилки, шпакловки, облицовки, боядисване, тапетни и декоративни работи, тенекеджийски и бояджийски работи.

 • Извършва ремонт, саниране и реновиране на стари и увредени сгради като спазва технологичните изисквания.

 • Монтира помощни съоръжения за извършване на строителни и ремонтни работи – скелета, конструкции и др. Подготвя и подравнява терена за извършване на конструктивни дейности.

 • Спазва всички процедури и изисквания за осигуряване на безопасност на работа, правилата за пожарна и аварийна безопасност, използва необходимото специално облекло и лични предпазни средства. Поддържа реда и чистотата на работното си място и обезопасява рисковите места.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Избира и подготвя необходимите инструменти, машини и механизми за работа.

 • Настройва, калибрира, укрепва и др. необходимите инструменти, машини и съоръжения.

 • Почиства, съхранява и поддържа в изправност необходимите инструменти, машини и съоръжения.

 • Спазва технологичните и експлоатационни изисквания при работа с инструментите, машините и съоръженията.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Издръжливост при физическо натоварване

Преносима

Проявява висока степен на издръжливост при работа под физическо напрежение и различни трудови условия – работа на открито, работа на височина, работа с опасни материали и др. Извършва тежка физическа работа за продължителен период от време като запазва работоспособност, концентрация и мотивация. Поддържа високо качество на изработения продукт при продължително физическо натоварване. Правилно балансира времето на труд и почивка като успява да възстанови физическите си сили и запази висока степен на работоспособност.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Надеждност

Преносима

Изпълнява работните задачи съвестно и отговорно като спазва всички срокове, технически и технологични параметри и изисквания за качество. Изпълнява всички работни задължения ефективно като се ангажира с постигането на крайния резултат в полага всички необходими усилия. Следи напредъка си по извършване на строителните дейности като се старае своевременно да предотврати, отстрани и/или информира за евентуални проблеми и затруднения. Участва във всички строителни дейности на екипа като се включва активно, оказва съдействие и подпомага колегите си, когато е необходимо. 

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Работа по довършителни строителни дейности

Специфична

Извършва прецизно и точно дейности по изграждане на различни видове зидарии – каменна, тухлена и др. Извършва прецизно и точно дейностите по довършителни строителни работи – външни и вътрешни мазилки, облицовки, тапетни и декоративни работи. Прилага съвременни технологии и използва различни техники необходими за извършването на довършителните строителни дейности като спазва всички технологични изисквания за работа с инструментите и материалите, особеностите на повърхностите и необходимото време за изпълнение. Подготвя основите за полагане на мазилки, шпакловки, поставяне на тапети, облицовки и др. Внимателно полага различни видове мазилки и замазки, снажда, слепва и съединява различни елементи като спазва всички изисквания за качество и естетически вид на готовия продукт. Своевременно отстранява допуснати дефекти и несъответствия спрямо изискванията на клиента и/или техническата спецификация.

Бизнес процеси

 • Строителство

Работа по конструктивни елементи на сгради

Специфична

Изработва армировъчни изделия в необходимата технологична последователност. Извършва необходимата подготовка на терена за полагането на конструктивните елементи. Снажда и монтира армировъчни пръти според стандартите и спазва необходимите отстояния между тях. по правилен начин, спазва Полага бетонна смес в кофража в съответствие с технологичните изисквания при бетониране на елементите. Прилага начините за зимно бетониране и спазва технологичната последователност при зимни условия. Изпълнява качествено различни видове обшивки, кофражни платна и форми.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа по ремонт, реновиране и поддръжка на сгради

Специфична

Извършва дейности по ремонт, реновиране и поддръжка на сгради като използва и работи коректно с техническата документация, чертежите и указанията по проекта за експлоатация и поддръжка на сградите. Периодично следи за състоянието на сградите визуално и/или с помощта на специализирани технически средства за безразрушаващ контрол на конструкции като магнитни дефектоскопи, ултразвукови уреди за определяне и измерване на пукнатини, разрушения и др. Планира и следи за изпълнението на дейностите по периодични и планови ремонти като извършва своевременно всички необходими разчети и задачи. Диагностицира необходимостта от извънредни и непредвидени ремонти във връзка с възникнали повреди, аварии, неизправности и др. Своевременно отстранява възникналите проблеми и извършва необходимите ремонти като действа бързо, отговорно и прецизно с цел намиране на най-ефективното решение.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка

Работа с техническа документация в строителството

Специфична

Самостоятелно и с лекота разчита технически и експлоатационни параметри на машини и съоръжения, схеми и графики на чертежи, необходими за изработване на различни видове конструкции. Разчита кофражни и армировъчни планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи, зидарии, тенекеджийски, ремонтни и др. дейности като стриктно спазва размерите по проекта. Разбира техническата документация и коректно и ефективно я използва в работата си като изпълнява всички заложени количествени и качествени параметри в съответствие с нея. Подготвя своевременно и коректно необходимата техническа документация свързана с извършената работа и конструктивни схеми като отразява всички необходими данни. 

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа със специфични материали и смеси

Специфична

Правилно подбира съответните видове стомана и спомагателни материали според вида на армировъчните изделия. Определя състава на бетона, дозиране и забъркване на бетонни смеси по зададена спецификация. Използва смесите според техните свойства и качества. Работи с различни видове дървен материал като прилага специфични методи за обелване и нарязване на греди и талпи за изработката на различни видове кофражни конструкции. Ефективно използва различни видове тенекеджийски материали и инструменти като разкроява, реже и подготвя различни видове ламарина. Прилага техники на смесване на бои, лакове и подготовка на лепила. Правилно и грижливо подготвя, използва, обработва и съхранява всички видове строителни материали и смеси според техните качества, свойства и технологични изисквания.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа със специфични машини, техника и инструменти

Специфична

Използва по предназначение ръчни механизми за изправяне, рязане и огъване на армировъчна стомана, бетониране, уплътняване и обработка на повърхност. Използва по предназначение различни видове инструменти, приспособления и механизация за монтиране на армировка. Използва по предназначение различни инструменти и машини за обработка, рязане и разкрояване на различни видове ламарина. Използва коректно машини за механично смесване и приготвяне на бои, лакове и др. Според естеството на работата си работи с различни видове товароподемна техника. Следи експлоатационните параметри на използваната техника и инструменти като отговаря те да бъдат в допустимите норми. Извършва диагностика на използваната техника и инструменти и действа в съответствие с установените процедури при наличието на дефект или проблем извън експлоатационните норми. Монтира необходимите помощни съоръжения за извършване на ремонтни дейности като скелета за работа на височина, подвижни работни площадки, работни маси и др. като следи за тяхната безопасност и стабилност на конструкцията.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Спазване на технологичната последователност

Специфична

Изпълнява всички строителни, монтажни, довършителни и ремонтни дейности като стриктно спазва технологичната последователност на задачите, разходните норми, необходимото технологично време и изисквания за качество на материалите. Проверява качеството на извършените дейности на всички етапи от работата си като идентифицира направени пропуски и допуснати несъответствия. Своевременно отстранява налични дефекти и сигнализира за нередности и проблеми.

Бизнес процеси

 • Строителство