Descrierea ocupatiei

Muncitor necalificat în construcţii

Civil engineering labourers

9312

Denumiri alternative pentru ocupaţie

 • îngrijitor spaţii verzi [COR 931202]
 • muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii [COR 931302]
 • muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet [COR 931301]
 • săpător manual [COR 931204]

Sarcini principale

Activitatea muncitorului necalificat în domeniul construcțiilor constă în realizarea unor activități de rutină ce reprezintă un efort fizic mare, fie manual, fie cu ajutorul celor mai simple instrumente și mecanisme. Realizează mai ales operaţii manuale: aprovizionează cu materiale, încarcă, descarcă şi mută materiale de construcţii, inventar, instrumente şi echipamente pe raza șantierului şi în afara acestuia; lubrifiază  și curăță utilaje; participă la săpături, acoperiri cu pământ, nivelări și lucrări de drenare și trasare a terenului, face și rupe beton, pietre și alte materiale; pregătește soluții și amestecuri de construcție; toarnă betonul și îl monitorizează după turnare; menţine ordinea şi curăţă șantierul; participă la construirea pavajelor şi a trotuarelor. Colaborează cu colegii cu calificare mai mare şi ia parte la executarea lucrărilor de construcție principale și de finisare a clădirilor și construcțiilor; colaborează la construirea, întreținerea şi repararea terenului şi drumurilor, sistemelor de drenaj ale drumurilor şi ale căilor ferate, la ridicarea, montarea și demontarea schelelor și a altor structuri de construcții, la realizarea, montarea și demontarea diferitelor tipuri de cofraje, la montarea marcajelor orizontale și verticale de semnalizare, la desfăşurarea activităţilor de fabricare şi menţinere a accesoriilor și mobilierului de lângă drum etc.

Condiții de muncă 

Categoria de muncă

 • Grupa a treia

Relația contractuală de muncă

 • Contract de muncă pe termen nedeterminat, care include și o perioadă de probă
 • Contract de muncă cu durată determinată
 • Contract de muncă - sezonier

Durata programului de muncă

 • Cu normă întreagă
 • Cu timp parțial

Regim de muncă

 • Zilnic
 • În schimburi

Loc de muncă

 • În aer liber
 • Altul

Еducaţie

Nivel de calificare conform EQF (CEC- Cadrul european al calificărilor)

 • EQF 1: Nivel 1
 • EQF 2: Nivel 2

Nivel de învăţământ şi formare profesională conform CNC- Cadrul național al calificărilor

 • NQF 0:

  Fără calificare sau primul grad de calificare

Certificate

 • Nu sunt necesare
  Nu sunt necesare

Cunoștințe

Cunoștințe teoretice de aplicare

 • Posedă cunoștințe de bază și factologice cu privire la executarea lucrărilor de construcție și finisare.
 • Are cunoștințe generale, de bază, privind principalele caracteristici, elementele clădirilor și structurile lor, precum şi ale drumului și straturilor de uzură ale drumului.

Cunoștințe referitoare la materiale, materii prime, semifabricate și componente

 • Cunoaște principalele tipuri de materiale de construcții, produse chimice, detergenți, adezivi, soluții și amestecuri; cunoaște calităţile şi proprietăţile acestora, modul de execuție, normele de cheltuieli, cerințele de preparare, aplicare, depozitare şi transport.

Cunoștințe referitoare la instrumente, aparate, tehnica și echipamente

 • Cunoaște tipurile, destinația, regulile de exploatare și întreţinere a instrumentelor principale mecanice și manuale, a mecanismelor și a echipamentelor cu care se realizează lucrări de construcție și de finisare.
 • Posedă cunoştinţe de bază privind structura și elementele diferitelor mecanisme și utilaje de pe șantier, pe care le întreține, curăță și lubrifiază.

Cunoștințe referitoare la procese și operațiuni tehnologice

 • Știe succesiunea etapelor în realizarea lucrărilor de construcție și de întreţinere.
 • Cunoaște cerinţele de bază ale prelucrării manuale a încărcăturilor și greutăților.
 • Cunoaște cerințele tehnologice pentru realizarea săpăturilor, turnarea, găurirea și producerea betonului, construcția drumurilor și trotuarelor.
 • Cunoaște cerinţele de bază pentru curățarea şantierului, mutarea şi stocarea materialelor reziduale de construcţii și protecţia mediului.

Cunoștințe referitoare la cerințele normativelor, regulilor și standardelor

 • Cunoaște regulile despre sănătatea și securitatea în muncă și normele de prevenire și stingere a incendiilor.
 • Cunoaște regulamentul intern.

Cunoştinţe despre interacţiunea şi managementul oamenilor

 • Cunoaşte şi înțelege principiile de bază ale lucrului în echipă.

Abilități

Abilități sociale

 • Comunică şi lucrează în echipă.

Abilități tehnice de lucru cu materiale, materii prime, semipreparate

 • Descarcă, mută, taie, măsoară, strânge, întinde, aranjează și aprovizionează șantierul cu materialele necesare pentru realizarea lucrărilor de construcţie şi de finisare în zonele stabilite pe șantier.
 • Pregăteşte şi livrează soluţii și amestecuri de construcţie în conformitate cu tehnologia stabilită.

Abilități tehnice privind procesele și operațiunile tehnologice

 • Realizează lucrările de prelucrare manuală a greutăţilor şi încărcăturilor.
 • Sapă, acoperă cu pământ și întărește canale, diguri, gropi și realizează terasamente.
 • Rupe, găurește și mută beton, roci, cărămizi și alte materiale.
 • Toarnă amestecuri din beton și le monitorizează după turnare.
 • Curăță și menține ordinea necesară pe șantier.
 • Construiește drumuri și trotuare.
 • Asistă muncitorii calificaţi şi specialiştii în construcţii la realizarea lucrărilor respective de construcție și de finisare a clădirilor, instalațiilor și drumurilor.

Abilități tehnice pentru operarea instrumentelor, ustensilelor, aparatelor și echipamentelor

 • Selectează, prepară, asigură instrumentele, inventarul și echipamentul necesar pentru realizarea lucrărilor de construcție și de finisare.
 • Curăţă, lubrifiază, depozitează şi se îngrijește de bunăstarea instrumentelor, mașinilor și echipamentelor necesare.
 • Respectă cerinţele tehnologice şi operaţionale atunci când lucrează cu instrumente și mecanisme.

Competențe

Condiții privind sănătatea și securitatea în muncă.

Transversal

Respectă instrucţiunile, regulile şi reglementările privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de siguranţă atunci când își îndeplinește sarcinile de zi cu zi şi când lucrează cu diverse materiale si utilaje. Obligatoriu poartă haine de lucru și echipamentele individuale de protecție în conformitate cu instrucţiunile şi destinația utilizării lor. Dacă este cazul, participă la toate instructajele iniţiale și periodice. Recunoaşte la timp situații cu potențial periculos în procesul de lucru şi raportează imediat atunci când este detectată o neregularitate şi/sau pericol pentru sănătate și siguranță. Previne situaţiile periculoase prin atitudine conformă cu prevederile stabilite. În cazul în care apare o situaţie periculoasă, acordă fără întârziere și corect primul ajutor celor răniţi într-un accident la locul de muncă. Colectează și evacuează deșeurile, în locurile special amenajate în condițiile respectării mediului înconjurător.

Procese de afaceri

 • Activităţi administrative şi auxiliare
 • Marketing și vânzări
 • Întreținere mașini și echipamente
 • Producție
 • Transport, depozitare și livrări

Rezistență de efort fizic

Transversal

Dă dovadă de un nivel ridicat de rezistență la efort fizic și în diferite condiții de muncă – lucru în aer liber, muncă la înălțime, lucru cu materiale periculoase ș.a. Efectuează muncă fizică grea pe o durată lungă de timp, menținându-și capacitatea de muncă, concentrarea și motivația. Menține un nivel ridicat de calitate al produsului fabricat în condiții de efort fizic prelungit.  Dă dovadă de echilibru între timpul de muncă și cel de odihnă, reușind să-și refacă forțele  fizice și să respecte nivelul  ridicat al capacității de muncă.

Procese de afaceri

 • Servicii administrative
 • Marketing
 • Servicii de tip service
 • Expediție, logistică și transport

Cooperarea în timpul lucrărilor de construcție și de finisare

Specifică

Respectând instrucţiunile date şi cerinţele și termenele tehnologice, efectuează corect și cu acurateţe diferite lucrări cu caracter general și pentru sprijinul lucrărilor de construcție și de finisare, inclusiv lucrări de excavare, găurire și rupere, tăiere a materialelor, montare și demontare a schelelor și cofrajelor, preparare de amestecuri, turnare a betonului, construire a drumurilor și trotuarelor etc.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Grija pentru șantier

Specifică

Efectuează cu precizie și responsabilitate lucrările legate de curățenie, de eliminarea materialelor reziduale în locuri special amenajate în acest scop și de siguranța pe șantier. Respectă strict normele și regulile pentru amplasarea și ordonarea materialelor de construcții, construcțiilor, mecanismelor și instrumentelor necesare pentru realizarea lucrărilor de construcție și de finisare.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Lucrul cu instrumente, echipamente și mecanisme de construcții

Specifică

În funcţie de natura lucrării sale, selectează corect, folosește în mod corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile de exploatare o varietate de unelte manuale, mașini și utilaje pentru descărcare, mutare, ciocănire, găurire, săpare, nivelare, dimensionare, croire, tăiere, îndoire, întindere, uscare, montaj. Are grijă de depozitarea lor corespunzătoare, monitorizează cu strictețe starea acestora și, în caz de probleme, acționează în conformitate cu regulile și procedurile de pe șantier.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Lucrul cu materiale și compozite specifice

Specifică

Pregătește, utilizează, livrează, prelucrează şi depozitează corect şi cu atenţie toate tipurile de materiale și compozite de construcţii în funcţie de calităţile, proprietăţile şi cerinţele lor tehnologice.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Prelucrarea greutăților și încărcărilor

Specifică

Efectuează lucrări de încărcare/descărcare și mutare, îndeplinind cu strictețe cerințele de siguranță pentru manipularea cu sarcini şi încărcături, regulile de exploatare a echipamentului de lucru şi a echipamentului individual de protecție, cerințele la ridicare, lăsare corectă; respectă distanţele necesare şi ordinea încărcăturilor, semnalizarea corespunzătoare şi marcarea  acestora. Ia măsuri eficiente pentru verificarea stabilității și corectitudinii la prindere sau suspendare a încărcăturii, precum și pentru minimizarea riscurilor de daune, deteriorare, deformare în timpul procesului de încărcare și descărcare.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții