Описания на длъжности

Неквалифициран работник в строителството

Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения

9312

Алтернативни наименования на длъжността

Основни задачи

Дейността на неквалифицираният работник в строителството се състои в извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие. Изпълнява предимно ръчни операции по: зареждане на материали, товарене, разтоварване и пренасяне на строителни материали, инвентар, инструменти и оборудване на територията на обекта и извън него; смазване и почистване на съоръжения; изкопаване, зариване, подравняване и отводняване на строителни насипи и изкопи; разбиване и къртене на бетон, камъни и други материали; подготовка на строителни разтвори и смеси; полагане на бетонови смеси и грижи за бетона след полагането му; поддържане на ред и почистване на строителната площадка; изграждане на пътни ивици и тротоарни настилки. Работи съвместно с по-висококвалифицирани колеги и ги подпомага в извършването на основни и довършителни строителни дейности по сгради и съоръжения; в изграждането, поддържането и ремонта на земно легло и пътни настилки, на отводнителни съоръжения към пътища и жп линии; в издигането, сглобяването и разглобяването на скелета и други строителни конструкции; в изработването, монтажа, демонтажа и укрепването на различни видове кофражи, в полагането на хоризонтална маркировка и монтиране на вертикална сигнализация; в извършване на дейности за създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане и др.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • На открито
 • Друго

Образование

Квалификационно ниво по ЕКР

 • ЕКР 1:

  1 ниво

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование – начален етап на основното образование:

  Без квалификация или първа квалификационна степен

Сертификати

 • Не се изискват

  Не се изискват

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Притежава базови, фактологични знания относно изпълнението на строителните и довършителните работи.

 • Притежава общи, базови познания за основните характеристики, елементи на сградите и техните конструкции, както и на пътя и пътните настилки.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава основните видове строителни материали, химикали, препарати, лепила, разтвори и смеси, техните качества и свойства, начинът на работа с тях, разходните норми, изискванията към към тяхната подготовка, полагане, съхранение и транспортиране.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава видовете, предназначението, изискванията към експлоатацията и поддържането на основните ръчни и механични инструменти, механизми и съоръжения, с които се извършват строителни и довършителни работи.

 • Притежава базови познания за устройството и елементите на различните механизми и съоръжения на обекта, които поддържа, почиства и смазва.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава последователността в извършването на дейностите по строителство и поддръжка.

 • Познава основните изисквания при осъществяване на ръчно обработване на тежести и товари

 • Познава технологичните изисквания при осъществяване на изкопни дейности, полагане на бетон, разбиване и къртене, изграждане на пътни ивици и тротоарни настилки.

 • Познава основните изисквания за почистване на строителната площадка, пренасяне и съхраняване на строителни отпадъци и опазване на околната среда.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

 • Познава правилата за вътрешния трудов ред.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава и осмисля основните принципи на работа в екип

Умения

Социални умения

 • Общува и работи в екип

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Разтоварва, пренася, реже, оразмерява, навива, разстила, подрежда и зарежда необходимите материали за извършване на строителни и довършителни работи в съответните участъци на обекта

 • Подготвя и доставя строителни разтвори и смеси по зададена технология

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изпълнява дейностите по ръчно обработване на тежести и товари

 • Копае, зарива, подравнява, укрепва, отводнява изкопи, канали, ями, насипи

 • Разбива, кърти, пренася бетон, камъни, тухли и други материали

 • Полага бетонови смеси и се грижи за бетона след полагането му

 • Почиства и поддържа необходимия ред на строителната площадка

 • Изгражда пътни ивици и тротоарни настилки

 • Съдейства на квалифицираните работници и специалисти при изпълнението на съответните строителни и довършителни работи по сгради, съоръжения и пътища

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Избира, подготвя, осигурява необходимите инструменти, инвентар и оборудване за извършване на строителните и довършителните работи.

 • Почиства, смазва, съхранява и следи за в изправността на необходимите инструменти, машини и съоръжения

 • Спазва технологичните и експлоатационни изисквания при работа с инструментите и механизмите.

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Издръжливост при физическо натоварване

Преносима

Проявява висока степен на издръжливост при работа под физическо напрежение и различни трудови условия – работа на открито, работа на височина, работа с опасни материали и др. Извършва тежка физическа работа за продължителен период от време като запазва работоспособност, концентрация и мотивация. Поддържа високо качество на изработения продукт при продължително физическо натоварване. Правилно балансира времето на труд и почивка като успява да възстанови физическите си сили и запази висока степен на работоспособност.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Грижа за строителната площадка

Специфична

Извършва прецизно и отговорно дейностите свързани с почистване, изнасяне на отпадъци на определените за целта места и обезопасяване на строителната площадка. Стриктно спазва установения ред и изисквания за разположение и подреждане на строителни материали, конструкции, инструменти и механизми, необходими за осъществяване на строителните и довършителните дейности на обекта.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Общува и работи в екип

Специфична

Извършва товаро-разтоварни и преносими дейности, като спазва стриктно изискванията за безопасност при манипулиране с тежести и товари, правилната експлоатация на работното оборудване и лични предпазни средства, правилното вземане, поставяне, спазване на необходимите разстояния и подреждане на товарите, правилната сигнализация и обозначаване на товарите. Предприема ефективни мерки за проверка на устойчивостта и правилността на захващане или окачване на товарите, както и за минимизиране на рисковете от нанасяне на щети, повреди, деформации по време на товаро-разтоварния процес.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Подпомагане на строителните и довършителните дейности

Специфична

Спазвайки дадените указания и технологични изисквания и срокове, извършва коректно и прецизно различни дейности от общ характер и подпомагане на строителните и довършителните процеси на обекта, включващи: изкопни работи; пробиване и къртене; разкрояване на материали; монтаж и демонтаж на скелети и кофраж; подготовка на смеси; полагане на бетон; изграждане на пътни ивици и тротоарни настилки и др.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа със специфични материали

Специфична

Правилно и грижливо подготвя, използва, доставя, обработва и съхранява всички видове строителни материали, разтвори, лепила, бои, лакове и смеси според техните качества, свойства и технологични изисквания.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа със строителни инструменти, техника и механизми

Специфична

Според естеството на работата си, подбира правилно, използва по предназначение и в съответствие с инструкциите за експлоатация различни ръчни инструменти, техника и механизми за разтоварване, пренасяне, разбиване, пробиване, копаене, изравяне, подравняване, изправяне, оразмеряване, рязане, разкрояване, огъване, разстилане, навиване, монтаж. Грижи се за правилно им съхранение, стриктно следи за тяхната изправност и при възникнали проблеми, действа според установените правила и процедури на обекта.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство