Descrierea ocupatiei

Electrician în construcții

Building and related electricians

7411

Denumiri alternative pentru ocupaţie

 • electrician de întreţinere în construcţii [COR 741102]
 • electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control [COR 741108]
 • electrician în construcţii [COR 741101]
 • electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune [COR 741107]
 • electrician în construcţii civile şi industriale [COR 741110]
 • electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune [COR 741106]
 • electrician constructor pentru probe şi încercări funcţionale [COR 741109]

Sarcini principale

Montează, demontează, diagnostichează, repară și testează diferite echipamente electrice, instalații și panouri electrice în clădiri noi sau deja construite; identifică sistemele, dispozitivele și componentele defecte prin utilizarea uneltelor de testare și a instrumentelor manuale pentru a localiza cauza avariei și pentru a repara sau înlocui echipamentele electrice și cablurile; instalează, întreține și repară sisteme de cabluri electrice și echipamentele aferente din diverse clădiri și construcții pe baza caietului de sarcini de lucru; planifică, montează și instalează cabluri electrice, echipamente şi dispozitive în conformitate cu specificațiile tehnice și standardele stabilite, pregătind, citind și urmărind planurile, desenele şi specificaţiile date; montează ţevi de izolație în anumiți pereți, garduri sau alte zone ascunse și trage conducte și cabluri izolate prin țevi pentru a închide circuitul între cutii; leagă fire și cabluri în țevi; montează sisteme de împământare și paratrăsnete; realizează rețele CA până la posturile de transformare; asigură securitatea  echipamentelor și instalațiilor electrice.

Condiții de muncă 

Categoria de muncă

 • Grupa a treia

Relația contractuală de muncă

 • Contract de muncă pe termen nedeterminat, care include și o perioadă de probă
 • Contract de muncă cu durată determinată
 • Contract de muncă - sezonier
 • Contract de muncă pentru vechime

Durata programului de muncă

 • Cu normă întreagă

Regim de muncă

 • Zilnic
 • În schimburi

Loc de muncă

 • În aer liber
 • Altul

Еducaţie

Nivel de calificare conform EQF (CEC- Cadrul european al calificărilor)

 • EQF 4: Nivel 4

Nivel de învăţământ şi formare profesională conform CNC- Cadrul național al calificărilor

 • NQF 4: Al treilea grad de calificare profesională (Studii medii)

Certificate

 • Certificat de calificare pentru siguranță electrică de până la1000 V (Bulgaria)
  „Elektrakonsult” Bulgaria, or. Sofia, bul. Bulgaria 7, Tel: 0878-203-823, 0889-203-823,0888-711-317; http://www.elektrakonsult.com/
 • Certificat eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) (România)
  http://www.anre.ro/ro/informatii-de-interes-public/info-electricieni/cursuri-de-pregatire-electricieni
 • Curs de acordare a primului ajutor medical
  Crucea Roșie Bulgară, Sofia, Bd. James Boucher 76, tel. . 02/963 20 00; 02/81 64 777. http://www.redcross.bg/

Cunoștințe

Cunoștințe teoretice de aplicare

 • Cunoaște natura diferitelor mărimi electrice, dependenţele şi legile din domeniul electrotehnicii.
 • Cunoaște fenomenele electromagnetice de bază și utilizarea lor în echipamentele electrotehnice, precum și tipurile de circuite electrice şi calculul lor.

Cunoștințe referitoare la materiale, materii prime, semifabricate și componente

 • Cunoaşte tipurile de materiale electrice, proprietăţile şi utilizarea acestora.

Cunoștințe referitoare la instrumente, aparate, tehnica și echipamente

 • Cunoaște structura maşinilor și dispozitivelor electrice - clasificări, scheme și parametri tehnici.
 • Cunoaște modul de funcționare a diferitelor instrumente manuale şi electrice ce se folosesc pentru instalarea, testarea, întreţinerea şi reparația instalaţiilor și sistemelor electrice, precum și modul de funcționare a altor mașini și aparate electrice.

Cunoștințe referitoare la procese și operațiuni tehnologice

 • Cunoaște și înțelege diferitele principii de lucru în fabricarea, instalarea, demontarea, diagnosticarea, repararea şi testarea echipamentelor electrice, cablurilor electrice și panourilor din clădirile noi sau deja construite.
 • Cunoaște cerințele în caz de defecțiune a echipamentelor.
 • Cunoaște tehnologia de bază pentru proiectarea diferitelor tipuri de instalații şi mecanisme electrice, precum şi a instalațiilor CA și DA, inclusiv modurile de asamblare a tablourilor electrice.

Cunoștințe referitoare la cerințele normativelor, regulilor și standardelor

 • Cunoaște documentația tehnică, standardele și marcajul grafic în circuitele electrice. Știe cum să facă scheme și diagrame electrice în conformitate cu cerințele standard.
 • Cunoaște normele privind sănătatea și securitatea în muncă, diferite emisii dăunătoare de producție ce afectează organismul uman, tipuri de echipamente de protecție, mijloace de semnalizare și marcaj.
 • Cunoaște documentele normative referitoare la natura muncii: legile, regulamentele și actele subnormative.

Abilități

Abilităţi cognitive

 • Citește și face schițe de diagrame de panouri și instalații electrice, precum și scheme de alimentare cu înaltă tensiune.

Abilități sociale

 • Comunică exprimându-se clar și punctual.
 • Colaborează cu colegii în scopul atingerii obiectivelor comune.

Abilități tehnice de lucru cu materiale, materii prime, semipreparate

 • Utilizează materiale și componente corespunzătoare, luând în considerare condițiile specifice de muncă şi caracteristicile materialelor.

Abilități tehnice privind procesele și operațiunile tehnologice

 • Instalează, repară şi efectuează întreţinerea tehnică a echipamentelor electrotehnice și a elementelor lor structurale, atât în instalaţiile electrice din clădiri, cât şi în diferite tipuri de stații și posturi de transformare.
 • Montează și conectează aparate de mare consum, sisteme de împământare și echipamente de protecţie conform cerinţelor tehnologice. Lucrează cu diferite instalații electrice, de împământare și paratrăsnete și cu elemente ale acestora.
 • Aplică succesiunea tehnologică a lucrărilor de întreţinere, reparare şi testare a echipamentelor electrice.
 • Identifică avariile cele mai comune în cazul echipamentelor electrice şi cauzele acestora.
 • Utilizează documentația tehnică (regulamente, norme, instrucţiuni, scheme, planuri etc.) în scopul realizării lucrărilor de montare, demontare, reparare și întreținere a echipamentelor electrice.
 • Cunoaște și respectă normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Abilități tehnice pentru operarea instrumentelor, ustensilelor, aparatelor și echipamentelor

 • Selectează, folosește și depozitează corespunzător instrumente, dispozitive de măsurare și de diagnosticare manuale și electrice.

Competențe

Condiții privind sănătatea și securitatea în muncă.

Transversal

Respectă instrucţiunile, regulile şi reglementările privind sănătatea şi securitatea în muncă, protecţia mediului, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de siguranţă atunci când își îndeplinește sarcinile de zi cu zi şi când lucrează cu diverse materiale si utilaje. Obligatoriu poartă haine de lucru și echipamentele individuale de protecție în conformitate cu instrucţiunile şi destinația utilizării lor. Dacă este cazul, participă la toate instructajele iniţiale și periodice. Recunoaşte la timp situații cu potențial periculos în procesul de lucru şi raportează imediat atunci când este detectată o neregularitate şi/sau pericol pentru sănătate și siguranță. Previne situaţiile periculoase prin atitudine conformă cu prevederile stabilite. În cazul în care apare o situaţie periculoasă, acordă fără întârziere și corect primul ajutor celor răniţi într-un accident la locul de muncă. Colectează și evacuează deșeurile, în locurile special amenajate în condițiile respectării mediului înconjurător.

Procese de afaceri

 • Activităţi administrative şi auxiliare
 • Marketing și vânzări
 • Întreținere mașini și echipamente
 • Producție
 • Transport, depozitare și livrări

Interacţiune

Transversal

Comunică eficient cu clienții interni și externi cu privire la sarcinile și proiectele comune, construind şi menținând relaţii constructive cu ei. Stabilește și menține o reţea de contacte utile cu clienţii şi partenerii în vederea obținerii unor rezultate bune în favoarea companiei, precum şi  în vederea dezvoltării personale şi profesionale. Își informează colegii corect și la timp despre activităţi şi evenimente care au legătură cu munca lor. Împărtăşeşte în mod activ cu colegii din alte unităţi idei pentru activităţi comune şi le cere sfatul în această privinţă. Colaborează și îi ajută pe ceilalți membri ai echipei la realizarea lucrărilor comune.

Procese de afaceri

 • Activităţi administrative şi auxiliare
 • Marketing
 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții
 • Transport, depozitare și livrări

Învățare și dezvoltare continuă

Transversal

Identifică și valorifică oportunități de învățare, cerând feedback de la colegi, căutând informații și modalități practice să se dezvolte, să-și cunoască mai bine punctele forte și zonele de îmbunătățit. Menține cunoștințele şi aptitudinile legate de executarea sarcinilor de serviciu actuale, urmărind normele şi reglementările actuale, periodic citește și urmărește informațiile noi din domeniul său profesional. Aplică în timp util cunoștințele și abilitățile recent dobândite pe parcursul realizării lucrărilor.

Procese de afaceri

 • Marketing
 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții
 • Transport, depozitare și livrări

Lucrul cu documentația și informația electrotehnică

Specifică

Citește fără dificultăți documentația tehnică (regulamente, norme, instrucţiuni, scheme, planuri, schițe etc.) de realizare a lucrărilor de montare, demontare, reparare și servire a echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor electrotehnice, prin punerea în practică a informaţiilor extrase din ele.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Lucrul cu echipamente, unelte si utilaje

Specifică

Își îndeplinește sarcinile în mod corespunzător,  selectând corect și folosind adecvat instrumentele manuale și uneltele electrice, dispozitivele de măsurare, echipamentele şi maşinile. Utilizează elementele, materialele şi instrumentele adecvate specificului şantierului concret. Dacă este necesar, lucrează cu diferite instalații electrice, de împământare și paratrăsnete și cu elemente ale acestora. Depozitează în mod corespunzător materialele electrice, componentele electronice, instrumentele manuale şi electrice, instrumentele de măsurare etc.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Măsurare şi testare

Specifică

Măsoară cu precizie parametrii și valorile electrice și non-electrice pentru a stabili conformitatea lor cu valorile prevăzute. Verifică atent și conform instrucțiunilor rezistența și siguranța componentelor montate și a întregului echipament.

Măsoară în mod corespunzător valorile electrice şi non-electrice şi stabilește rapid şi corect domeniul de aplicare şi constanța mijloacelor de măsurare. Face teste cu ajutorul echipamentelor electrice, respectând măsurile și tehnicile necesare de siguranță.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Montarea si demontarea instalațiilor și sistemelor electrice

Specifică

Montează, conectează şi demontează respectând standardele de calitate articole, ansambluri şi echipamente electrice complete, inclusiv aparate cu consum mare de energie, sisteme de împământare, aparate de protecție și starteri, instalații și sisteme electrice, respectând, totodată, cerințele tehnologice și succesiunea fiecărei operațiuni, precum şi instrucţiunile de siguranţă. Efectuează montarea și demontarea calitativă a pieselor componente ale echipamentului după schemele date. Respectă tehnologia pentru efectuarea inspecţiilor, demontează şi montează înapoi mașinile și aparatura electrică.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții

Reparația şi întreţinerea instalaţiilor, echipamentelor, reţelelor şi dispozitivelor electrice

Specifică

Efectuează controale profilactice privind echipamentele electrice în ceea ce priveşte funcţionarea lor normală şi conformă normei, efectuând periodic măsurători şi verificări. Efectuează reparații precise și la timp în conformitate cu cerinţele tehnologice. Identifică eficient și la timp avariile și cauzele acestora apărute în cadrul echipamentelor electrotehnice, al instalațiilor și tablourilor electrice din clădiri noi sau deja construite, precum şi din diferite tipuri de substații, posturi de transformare şi elementele constructive.

Procese de afaceri

 • Reparaţii şi întreţinere
 • Construcții