Описания на длъжности

Електротехник в строителството

Строителни електротехници и сродни на тях

7411

Алтернативни наименования на длъжността

 • Електротехник, поддръжка на сгради [НКПД 74112004]
 • Електротехник, промишлено предприятие [НКПД 74112003]
 • Електротехник, строителен [НКПД 74112005]

Основни задачи

Монтира, демонтира, диагностицира, ремонтира и изпитва различно електротехническо оборудване, електрически инсталации и табла в новостроящи сгради или вече построени; идентифицира нефункциониращи системи, апарати и компоненти чрез използване на тестващо оборудване и ръчни инструменти за локализиране на причината за аварията и ремонт и замяна на окабеляване и електрическо оборудване; инсталира, поддържа и ремонтира електрически кабелни системи и свързаното с тях оборудване в различни сгради и съоръжения, въз основа на спецификациите за работа; планира, полага и инсталира електрически кабели, оборудване и устройства съгласно технически спецификации и стандарти чрез подготвяне, разчитане и следване на скици, чертежи и спецификации; поставя изолационни тръби в определени прегради, стени или други скрити зони и изтегля изолирани проводници или кабели през тръбите с цел затваряне на веригата между кутиите; свързва проводници и кабели в тръбите; монтира заземителни и мълниеводни инсталации; изпълнява площадкови НН мрежи до трафопост; осигурява електро-безопасното състояние на оборудването и инсталациите.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • На открито
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Средно образование. Общо образование/ІІІ степен на професионална квалификация:

  Трета степен професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност до 1000 V (България)
  Електраконсулт България, гр. София, бул. България 7, тел: 0878-203-823, 0889-203-823,0888-711-317; http://www.elektrakonsult.com/
 • Сертификат от Националния енергиен регулаторен орган (ANRE) в Румъния (Румъния)
  http://www.anre.ro/ro/informatii-de-interes-public/info-electricieni/cursuri-de-pregatire-electricieni
 • Курс за оказване на първа долекарска помощ
  Български Червен Кръст, гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 76, тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777. http://www.redcross.bg/

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава същността на различните електрически величини, зависимости и закони в електротехниката.

 • Познава основните електромагнитни явления и приложението им в електротехническите съоражения, както и видовете електрически вериги и изчисляването им.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете електротехнически материали, техните свойства и приложение.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава устройството на електрическите машини и апарати, класификации, схеми и технически параметри.

 • Познава действието на различни ръчни и електрически инструменти, служещи за монтиране, тестване, поддръжка и ремонт на електрически инсталации и системи, както и на различни електрически машини и апарати.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава, разбира различните принципи на работа при изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на електротехническо оборудване, електрически инсталации и табла в новостроящи сгради или вече построени такива.

 • Познава изискванията за дефектация на оборудването.

 • Познава основната технология на проектиране на различните видове електрически инсталации и механизми, както и слабо- и силнотокови електроинсталации, в т.ч. начините за сглобяване на ел. табла.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава техническата документация и стандарти, графичните означения в електрическите схеми. Знае как да съставя електрически схеми и чертежи, спазвайки стандартните изисквания.

 • Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм, видовете защитни приспособления, средства за сигнализация и маркировка.

 • Познава основни нормативни документи, свързани с естеството на работата: закони, нормативни и поднормативни актове, правилници.

Умения

Познавателни умения

 • Разчита и начертава схеми на електрически инсталации и табла, както и схеми за силово електрозахранване.

Социални умения

 • Общува, като се изразява ясно и недвусмислено.

 • Сътрудничи със своите колеги за постигане на общите цели.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Използва подходящи материали и компоненти, съобразявайки се с конкретните условия на работа и особеностите на материалите.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Монтира, ремонтира и извършва техническо обслужване на електротехническите съоръжения, както в електрическите инсталации на сгради, така и по различните видове подстанции и трансформаторни постове и конструктивните им елементи.

 • Монтира и свързва силови консуматори, заземителна уредба, пускова и защитна апаратура спрямо технологичните изисквания. Работи с различни електрически, заземителни и мълниезащитни инсталации и елементите им.

 • Прилага технологичната последователност на операциите по време на техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения. 

 • Диагностицира най-често срещаните повреди в електротехническите съоръжения и причините за тях.

 • Използва техническа документация (наредби, правилници, предписания, чертежи, планове и др.) с цел извършване на монтаж, демонтаж, ремонт и обслужване на електротехническо оборудване.

 • Спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Подбира, използва и съхранява правилно ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди и диагностична техника.    

Компетенции

Взаимодействие

Преносима

Общува ефективно с вътрешни и външни клиенти по общи задачи и проекти, като създава и поддържа конструктивни взаимоотношения с тях. Създава и поддържа мрежа от полезни контакти с клиенти и партньори с оглед ефективно постигане на резултати за компанията, както и лично и професионално развитие. Информира колегите си точно и своевременно за дейности и събития, които касаят работата им. Споделя активно с колегите си от други звена идеи за общи дейности и търси мнението им в тази връзка. Съдейства и подпомага на другите в екипа при съвместните дейности.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Постоянно учене и развитие

Преносима

Идентифицира и оползотворява възможности да се учи, като търси обратна връзка от колеги, информация и практически начини да се развива, да опознава добре собствените си силни страни и области за подобрение. Поддържа знанията и уменията, свързани с изпълнението на работните задължения, актуални, като проследява съвременните нормативни уредби и изисквания, периодично чете и следи новата информация в професионалната си област. Своевременно прилага новопридобити знания и умения в процеса на изпълнение на работата.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство
 • Транспорт, логистика и доставки

Измерване и изпитване

Специфична

Извършва точни измервания на параметри, на електрически и неелектрически величини с цел установяване на съответствието им с необходимите стойности. Проверява внимателно и според указанията годността и безопасността на монтираните съставни части и цялостното оборудване.

Правилно отчита електрически и неелектрически величини, както и бързо и правилно определя обхват и константа на измервателните уреди. Прави изпитвания на електротехническото оборудване, като спазва необходимите мерки по техника на безопасност

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Монтаж и демонтаж на електрически системи и инсталации

Специфична

Монтира, свързва и демонтира качествено елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване, включително силови консуматори, заземителна уредба, пускова и защитна апаратура, електрически инсталации и системи, като спазва стриктно технологичните изисквания и последователност на отделните операции, както и инструкциите за безопасност. Извършва качествен монтаж и демонтаж на съставните части на оборудването по зададени схеми. Спазва технологията за извършване на оглед, демонтаж и монтаж на електрически машини и апарати.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с електротехническа документация и информация

Специфична

Разчита без затруднения техническа документация (наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.) с цел извършване на монтаж, демонтаж, ремонт и обслужване на електротехническо оборудване, инсталации и системи, като прилага в работата си информацията, извлечена от тях.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с оборудване, инструменти и машини

Специфична

Извършва работните си задачи, като правилно подбира и си служи с необходимите ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди, оборудване и машини. Използва подходящи елементи, материали и инструменти спрямо спецификата на конкретния строителен обект. При необходимост борави с различни електрически, заземителни и мълниезащитни инсталации и елементите им. Съхранява правилно електротехнически материали, електронни елементи, ръчни и електрически инструменти, измервателни уреди.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Ремонт и профилактика на електрически инсталации, съоръжения и мрежи и уреди

Специфична

Извършва профилактични прегледи на електрическото оборудване по отношение на това дали работят в нормален режим и норма, като периодично извършва замервания и проверки. Осъществява прецизен и своевременен ремонт, спазвайки технологичните предписания. Своевременно и ефективно диагностицира повредите и причините за тях в електротехническо оборудване, електрическите инсталации и табла в новостроящи сгради или вече построени такива, както и по различните видове подстанции и трансформаторни постове и конструктивните им елементи.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство