Описания на длъжности

Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

Дърводелци и дограмаджии

7115

Алтернативни наименования на длъжността

Основни задачи

Извършва подготвителни дейности при вземане на заявка за изработка дограма, вкл: уточняване на размери, вида на материала по договорената заявка, цвят и т.н.

Изработва профили на врати и прозорци по зададен проект, като: подбира и настройва различни дърводелски машини и инструменти, изрязва и разкроява материали, обработва дървесина с ръчни инструменти (шлифова, китва); изработва профили на фреза; реже сглобки на плоскости и детайли под наклон; пробива отвори; изрязване форми под шаблон; сглобява дограма по чертеж от готови детайли, извършва финална обработка на изделието с лакови покрития;

Извършва монтаж/демонтаж на врати, прозорци и конструкции от алуминиеви, PVC, дървени и стоманени профили, както и аксесоари, мрежи, уплътнители и др. на обекта по заявка на клиента. Вкл. извършва подготвителни и спомагателни и довършителни работа при монтажа на дограма и конструкции от алуминиеви, PVC, дървени и стоманени профили и стъклопоставя;

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор      
 • Срочен трудов договор - сезона заетост  
 • Трудов договор за стаж

Продължителност на раб. време

 • Пълно

Режим на работа

 • Дневен
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Сертификат за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа

  Камара на строителите в България, „Строителна квалификация ЕАД“, гр. София кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6, тел.+3592 806 29 22 http://www.ksb.bg/

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Конструкцията на различни видове врати и прозорци;

 • Основни математически изчисления (основни аритметични операции, мерни единици, тригонометрия и др.).

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава видовете основни и спомагателни материали използвани в производството на дограма (дървени материали, специфицирани по БДС, фурнир, шперплат, ПВД, ПДЧ, МДФ, ОСБ, лепила, шкурки, лакове, китове и т.н.), техните свойства (технологичните и физико – маханичните), начина им на съхранение и приложение;

 • Познава видовете сглобки, обкови, допълнителни аксесоари, с които работи;

 • Познава мерните единици за оразмеряване на използваните материали;

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава основните видове ръчни и електрически машини и инструменти за изработка и монтаж на дограма (измервателни, режещи, заточващи, шлосерски, дървообработващи и т.н.), както и тяхното предназначение;

 • Познава устройството, техническите характеристики и режима на работа на различните машини, съоражения и инструменти за дървообработване (електрически и ръчни);

 • Познава инструкциите на фирмите производители за правилна експлоатация, поддръжка, ремонт на инструменти и машини за дървообработка;

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните видове технологични процеси и последователността на технологичните операции при изработване и сглобяване на различни по конструкция врати и прозорци;

 • Познава в детайли цялостната технология, етапите и последователността на работа при монтаж на различни по конструкция врати, прозорци и аксесоари;

 • Познава правилата за осигуряване на качество на изделията, както и начините за установяване на качеството на материали и изделия;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна охрана, нормативни актове по опазване на околната среда вкл. правила и инструкции за безопасна работа на работното място и опазване на живота и здравето – своя и на околните, оказване на долекарска помощ на пострадали;

 • Познава нормативните документи и стандарти за изработка на дограми;

 • Познава процедурите за контрол на качеството на произвежданите изделия, както и стандартите за качество на самите изделия;

 • Познава видове техническа и технологична документация, условните означения в технологичните документи.

Знания относно взаимодействие и управление на хора

 • Познава основните принципи на общуването с вътрешни и външни клиенти;

Умения

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката и монтажа на дограми и да изпълнява дори и рутинни и повтарящи се задачи с търпение и внимание;

 • Оптимално да разчита времето за изработка и монтаж на дограми спрямо изискванията и спазва поставените срокове;

 • Извършва текущ самоконтрол на техническите показатели на изделието и при необходимост да нанася корекции;

 • Умее да поддържа добър самоконтрол, като извършва прецизни и координирани движения с ръцете и пръстите си, хваща и манипулира предмети с различни размери;

 • Умее да проявява устойчивост в стресови ситуации, като държи ръцете си стабилни при движения или в статична поза (без да треперят или да се отклоняват).

Социални умения

 • Умее да работи в екип;

 • Умее да осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност с вътрешни и външни клиенти;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Подбира подходящите (вид, количество и качество) за изработката на съответната дограма основни и спомагателни материали, в зависимост от изискванията на заявката и тяхното предназначение;

 • Подготвя материалите за работа, като ги подрежда, измерва, оразмерява и обработва според изискванията и спецификите им;

 • Целесъобразно употребява съответните материали;

 • Умее да сортира, почиства, сглобява елементите, планките, детайлите преди монтирането им.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Изработва и монтира врати и прозорци, като точно, качествено и последователно извършва всяка операция според изискванията на съответната технология;

 • Изпълнява точно технологичните операции за механична обработка, сглобяване (вкл. и по чертеж) и подбира правилно и извършва повърхностната обработка на изделието;

 • Умее да разчита техническа и технологична документация и да изработва врати и прозорци по чертежи, скици, макети и прототипи.

 • Умее да работи спрямо правилата за здравословни и безопасни условия на труд, вкл. основните правила и инструкции за техническа безопасност при изработка и монтаж на дограма, както и да използва лични предпазни средства по предназначение;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Преценява и подбира какви инструменти и машини е необходимо да използва за изработката/монтажа на съответната дограма;

 • Борави целесъобразно с различни инструменти, съоръжения и машини за изработка и монтаж на дограми, вкл. електрически и ръчни съобразно техническите им характеристики и режим на работа;

 • Обработва детайлите с ръчни и електрически инструменти, вкл да извършва ръчно шлифоване и китване на дървесина, пробива отвори на многовретенна пробивна машина с и без шаблон и реже сглобки на плоскости и детайли под наклон;

 • Умее да разкроява материали по дължина за лицеви детайли на банциг, кръгов и махов трион, както и да изработва профили на фреза;

Компетенции

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Работа в екип

Преносима

Сътрудничи ефективно с другите членове на екипа като поддържа конструктивни взаимоотношения с оглед постигане на общите цели. Активно допринася за постигането на общите  резултати, проявява колегиалност и ангажираност с изпълнението на екипните задачи.

Бизнес процеси

 • Маркетинг
 • Настаняване
 • Предоставяне на допълнителни услуги
 • Продажби
 • Туроператорска дейност
 • Управленски процеси
 • Хранене

Изработка на дограма

Специфична

Използва целесъобразно подходящи материали за изработката на дограми и врати, като съобразява обработката им спрямо конкретното изделие и характеристиките на съответния материал. Изработва профили за врати и прозорци по задание като бързо и точно подготвя и обработва материали, елементи, детайли, включително измерва, разкроява и изрязва форми, пресова, реже сглобки на плоскости, пробива отвори, слепва ламели, шлифова, китосва, сглобява рамки за крила на врати и прозорци и други необходими действия според технологията, стандартите, изискванията. Извършва коректно повърхностна обработка на изделието, като нанася ръчно защитно декоративни покрития съобразно предназначението им.

Бизнес процеси

 • Строителство

Методичност при изпълнение на технологията

Специфична

Спазва стриктно технологичната дисциплина и последователно изпълнява технологичните операции при изработката и монтажа на врати и дограми. Използва инструменти и материали в съответствие с последователността на технологичните операции. Следва стриктно получените указания, съществуващите в компанията политики и процедури касаещи изработката и монтажа на дограми и врати.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Монтаж на дограма и аксесоари

Специфична

Извършва прецизен монтаж/демонтаж на врати, прозорци и конструкции от алуминиеви, PVC, дървени и стоманени профили, стъклопоставяне, както и аксесоари, мрежи, уплътнители и др. на обекта, като спазва всички стандарти за качество и детайли спрямо конкретната заявка на клиента. Извършва ефективни подготвителни и спомагателни и довършителни работа при монтажа на дограма и конструкции от алуминиеви, PVC, дървени и стоманени профили, като ги съобразява спрямо спецификите на изделието и изискванията на клиента. Монтира дограми и врати в определения срок, като организира оптимално работата си, преценява точно необходимото за монтаж време вземайки предвид особеностите на съответния тип изделие.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Прецизност в дърводелски и дограмаджийски дейности

Специфична

Прецизно и точно извършва задачите, заедно с всичките детайли и аспекти съобразно проекта, заданието. Проявява търпение и успешно фокусира вниманието си за продължителен период от време при изработката на съответното изделие, вкл. извършва прецизни, координирани и стабилни движения с ръцете и пръстите си (без да треперят или да се отклоняват). Демонстрира сръчност и умелост в изработката и на най – дребните детайли. Спазва внимателно изискванията в различните етапи на работа. Проследява работата си в различните етапи и отстранява възникнали грешки и дефекти.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с дограмаджийски инструменти и машини

Специфична

При изработката и монтажа на дограми и врати ефективно борави с различни електрически и ръчни инструменти и машини съобразно техните технически характеристики и режим на работа. Преценява и подбира какви инструменти и оборудване е необходимо да използва за изработката/монтажа. Спазва стриктно правилата и процедурите за безопасност и съхранение на уредите, с които работи.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство

Работа с документация за изработка и монтаж на дограми

Специфична

Успешно разчита техническа и технологична документация и и изработва врати и прозорци по чертеж. Подготвя необходимите детайли за работа, като спазва точно параметрите по техническата документация.

Бизнес процеси

 • Ремонт и поддръжка
 • Строителство