Описания на длъжности

Шофьор на автобус

Водачи на автобуси и ватмани

8331

Алтернативни наименования на длъжността

 • Шофьор, съчленен автобус [НКПД 83312003]
 • Шофьор, автобус [НКПД 83312002]

Основни задачи

Осъществява превози на пътници в рамките на населеното място, страната и чужбина. Работи с технологична, гранична и отчетна документация. Грижи се за правилната експлоатация на МПС и безопасния превоз на пътници. Преди излизане на път извършва прецизен преглед на МПС (горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието на работа на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, предния и заден мост, работата на арматурното табло, действието на контролните уреди, действието на вратите, климатичната система, чистотата и безопасността на вътрешното обзавеждане, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите). По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва изготвения график и пътен маршрут. При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на автобуса и при поява на неизправности и повреди взима мерки за тяхното отстраняване. След завръщане в гаража зарежда автобуса с гориво, почиства и измива и измива превозното средство и го предава, съобразно установените вътрешни правила. При необходимост шофьорът на автобуса допълнително продава билети на пътниците по съответната линия.

Условия на труд 

Категория труд

 • Втора: а/ за шофьори на автобуси от вътрешноградския транспорт работещи по график в градовете с население над 300 хил. души, с над 40 места в превозното средство; б/  шофьори на автобуси и тролейбуси (извън тези посочени по-горе) от вътрешноградския транспорт, работещи по график, с над 60 места в превозното средство.
 • Трета: всички останали
 • Срочен трудов договор

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване

Продължителност на раб. време

 • Пълно (в рамките на законоустановената продължителност)  

Режим на работа

 • На смени (вкл. празнични и почивни дни)

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Свидетелство за управление на моторни превозни средства Категория „D“ „DE“

  Упълномощена институция

 • Сертификат за владеене на чужд език – ниво В.2 или C.1 (за международен превоз)

  Лицензиран доставчик

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава общото устройство и конструкциите на автобусите, както и ефективното използване на трансмисиите, чрез добро познаване на характеристиките им;

 • Познава основните дейности за техническа поддръжка и обслужване на автобус;

 • Познава спецификата на транспортното обслужване при организиране на туристически пътувания с автобус;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава различните видове, свойствата и качествата на автомобилните горива и изискванията към оптимална консумация на гориво;

 • Познава маслата и течностите, използвани при експлоатация на автобуси;

 • Познава конструкцията и маркировката на автомобилните гуми;

 • Познава изискванията към наличието и обезпечаването на задължително необходимите, при осъществяване на транспортния процес, комплектовки на резервни части, приспособления, инструменти, материали, консумативи, средства за сигнализация, лични предпазни средства, медицински и санитарни принадлежности и пр.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава предназначението и особеностите на необходимите за експлоатацията на МПС инструменти и приспособления

 • Познава особеностите и предназначението на уредите, приборите и индикаторите свързани с управлението, движението и техническото състояние на МПС

 • Знае характеристиките на предавателната система, криви свързани с въртящият момент и специфичната консумация на двигателя

 • Познава областите на оборотомера за оптимално използване и диаграмите на отношението на предавателната кутия

 • Познава специфичните характеристики на схемата на хидравличната, вакуумна сервоспирачка и границите на използване на спирачки и забавители

 • Познава особеностите и начините на работа с електронни системи за навигация

 • Познава изискванията при работа с дигитално устройство

 • Познава изискванията за работа със средства за противопожарна безопасност

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава изискванията на производителя за правилна експлоатация на превозното средство;

 • Знае методите за установяване на неизправност и критериите за оценка на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването на МПС;

 • Познава правилната последователност, технологията и техниката на демонтаж и монтаж на възли и детайли по автобуса;

 • Познава реда и процедурите за приемане и предаване на превозното средство;

 • Познава изискванията и начина на водене на документация свързана с превоза на пътници;

 • Познава и тълкува правилно пътните знаци и системите за пътна сигнализация и регулиране на трафика;

 • Познава особеностите на движението в населени места, интензивност, местна транспортна топография, горещи точки за трафик и алтернативни маршрути за достигане на съответната дестинация;

 • Познава правилата и изискванията за контрол на функционалността на транспортното средство, ускорение, дистанция, спирачен път, странична стабилност, особености при маневриране;

 • Познава типовете рискове и произшествия в транспортния сектор;

 • Познава изискванията и процедурите за действие при възникнали аварии и пътно-транспортни произшествия;

 • Познава принципите и изискванията при оказване на първа долекарска помащ;

 • Познава факторите, които оказват влияние, симптомите и ефектите на умора и стрес, познава ергономичните принципи, познава позите и движенията, които представляват опастност или влияят на работоспособността;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава нормативната уредба, международните конвенции и регламенти, правила, норми и стандарти за превоза на пътници;

 • Познава Закона и Правилника за движение по пътищата в Република България, вътрешнофирмените документи по безопасност, както и съответните законови уредби в страните, през които преминава;

 • Познава специфичните национални и европейски нормативни документи, отнасящи се до упражняване на професията;

 • Познава нормативните изисквания и условията по договори свързани със застраховането на превозното средство и пътниците;

 • Познава граничните изисквания, транспортните лицензии и разрешения за превоз на пътници, задълженията по стандартните договори за трансфер на пътници;

 • Познава нормите във връзка с броя пътници, теглото и размерите на управлявания автобус;

 • Познава изискванията за осигуряване на оборудване за хора с увреждания и специални потребности в транспортното средство;

 • Познава правилата относно времето за управление, за почивка на водача;

 • Познава вътрешнофирмените заповеди, графици и разпоредби, свързани с изпълнението и отчета на превозите;

 • Познава нормативните изисквания и експлоатационните срокове за провеждане на сервизно обслужване и технически прегледи за годността на МПС;

 • Познава изискванията и правилата за безопасност и опазване на здравето при труд, противопажарна безопасност и опазване на околната среда;

Умения

Познавателни умения

 • Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да чете, разбира и комуникира ефективно в работна ситуация (международни превози)

 • Общува ефективно, умее да формулира проблеми, установява и поддържа делови отношения, преодолява конфликтни ситуации и спазва принципите на професионалната етика;

 • Намира необходимата информация в стандарти, каталожна и справочна литература;

 • Разчита специфична технологична документация, графици, разписания  и др. пътни документи;

 • Поддържа в изправност, използва правилно и целесъобразно устройствата за комуникация с пътниците инсталирани в превозното средство;

 • Предоставя на пътниците правилна и коректна информация, по учтив и съобразен с изискванията на професионалната етика и бизнес етикет начин;

 • Проявява толерантност, разбиране и подпомага пътниците с увреждания;

 • Оказва съдействие и контролира безопасното разполагане, подреждане и укрепване на пътническия багаж;

 • Ориентира се в пътни карти и избира оптимален маршрут на пътуване и режим на труд и почивка;

 • Работи с компютър, ползва на интернет, осъществява електронна комуникация и работи с документи в електронен формат;

 • При авария и злополука подкрепя правилната евакуацията на пътниците и предприема адекватни и законосъобразни мерки за преодоляване на паниката и напрежението (ако са възникнали).

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Оптимизира разходите на гориво, масла и други консумативи използвани в експлоатацията на превозното средство;

 • Осигурява, правилно подрежда и укрепва необходимата за експлоатацията на превозното средство комплектовка и резерв от консумативи и материали;

 • Извършва проверка и подготовка на превозното средство за транспортния курс, включително осигурява необходимите документи за транспортния процес.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Съобразява вредното въздействие на експлоатационните материали, механичните и химични отпадъци и предприема мерки за тяхното правилно съхранение и изхвърляне на разрешените за целта места;

 • Следи за техническото състояние на повереното превозно средство, открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните мерки ;

 • Участва в техническо обслужване и извършва контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части;

 • Прилага в правилна последователност технологията и техниката за демонтаж и монтаж на възли и детайли по автомобила, почистване, смазване, регулиране;

 • Предвижда и разпознава опастните ситуации в пътното движение, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при възникването им;

 • Остава концентриран без да се разсейва в продължение на дълъг период от време, и умее прави правилни преценки и да взема бързо  подходящи решения;

 • Остава фокусиран и бдителен по всяко време и реагира бързо в случай на неочаквани събития;

 • Спазва правилата за безопасно движение в населено и извън населено място и управлява правилно и безопасно превозното средство;

 • Спазва правилата за безопасно движение в населено и извън населено място и управлява правилно и безопасно превозното средство;

 • Правилно използва уредите и приборите за управление на превозното средство;

 • Предвижда опастностите при преодоляване на хоризонтални криви на пътя и такива под наклон;

 • Предвижда силите, които оказват въздействие на превозното средство в движение;

 • Правилно използва предавателното отношение в съответствие с тежестта на превозното средство и особеностите на пътя;

 • Правилно и в комбинация използва спирачки и забавители и съотношението скорост – предавка;

 • Правилно използва инерцията на превозното средство и начините на забавяне и спиране по низходящ наклон на пътя;

 • При възникване на повреда, авария или пътно-транспортно произшествие, спазва правилата за поведение и се придържа стриктно към изискванията на закона и инструкциите на работодателя.

 • При престои и почивка, паркира на места, които не застрашават безопасността на пътниците;

 • Спазва законодателството на държавите, през които преминава;

 • Спазва изискванията, комплектова и изрядно попълва и приключва съответната технологична и отчетна документация, прецизно изпълнява необходимите административни и технологични процедури свързани с приемане на превозното средство, качване, настаняване и слизане на пътници, граничен контрол (международни превози), предаване на автобуса и др.

 • Спазва установените правила за безопасност и здраве при работа, противопожарна безопасност и опазване на околната среда;

 • Проявява търпение и издържа на продължително стоене в седнало положение; поддържа подходяща и ергономична поза при сядане;

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Разпознава и използва  по предназначение необходимите за различните операции инструменти, приспособления и съоръжения;

 • Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка;

 • При възникнала необходимост използва правилно противопожарни уреди и системи, приспособления за пътна сигнализация и други елементи от транспортното оборудване;

 • Спазва правилата за безопасност при работа с инструменти, приспособления, агрегати и друга техника и оборудване;

 • Правилно и своевременно използва спасителното оборудване при повреди, течове, аварийни ситуации,възникване на пожар, пътно транспортно произшествие и пр.

Компетенции

Гъвкавост и приспособимост

Преносима

Адаптира своите знания, умения и начина си на работа към променящи се работни ситуации. Адаптира съществуващи процеси и практики на работа към нови условия. Запазва спокойствие и действа ефективно при внезапно възникнали промени или предизвикателства. Прогнозира потенциалните рискове и проблемни ситуации, своевременно предприема изпреварващи и ефективни мерки за тяхното избягване, преодоляване или минимизиране. Бързо оценява алтернативите и своевременно избира работещите и подходящи от гледна точка на ситуацията и ресурсите решения при справяне с проблеми.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Лоялност

Преносима

Точно и добросъвестно, коректно и отговорно изпълнение на трудовите задължения, произтичащи от договора с работодателя, нормативните изисквания и професионалните стандарти. Отнася се добронамерено, честно и почтено към предприятието и не злоупотребява с доверието на работодателя.  Стреми се с действията и с поведението си да не накърнява неговите интереси,  да не допуска загуби и разхищения и да не използва предоставените му фирмени и други ресурси за неправомерно облагодетелстване.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Грижа за пътниците

Специфична

Разбира и приема безопасността и комфорта на пътниците за основен приоритет. Следва стриктно установените в предприятието стандарти за качествено обслужване на пътниците. Своевременно предоставя на пътниците правилна и коректна информация, по учтив и съобразен с изискванията на професионалната етика и бизнес етикет начин. Оказва съдействие и контролира безопасното разполагане, подреждане и укрепване на пътническия багаж. Проявява внимание, толерантност, разбиране и подпомага пътниците със специални потребности и увреждания

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Грижа за техническото състояние на автобуса

Специфична

Извършва системен и прецизен контрол на техническото състояние на превозното средство с грижата на добър стопанин. Правилно оценява годността и безопасността на механизмите, детайлите, агрегатите и оборудването на МПС. Открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните надеждни мерки за тяхното отстраняване. Участва отговорно и с повишено внимание в техническо обслужване на превозното средство и извършва прецизен контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части. Извършва системно, качествено и безопасно почистване и смазване на детайли и механизми, прилага в правилна технологична последователност безопасен демонтаж и монтаж на възли и детайли по превозното средство.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа с техническа, технологична и отчетна документация в автобусния превоз

Специфична

Правилно разчита, комплектова, поддържа, съхранява и използва по предназначение (чете, разбира, попълва, прилага в работата си, своевременно отчита) изискваната техническа, технологична и отчетна документация, касаеща техническата пригодност на превозното средство, пътните листове, разписанията, финансово-отчетни и др. документи. Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да чете, разбира и комуникира ефективно в работна ситуация (международни превози).

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти в автобусния превоз

Специфична

Осигурява ефективното и стриктно прилагане на изискванията на нормативната уредба свързана с превоза на пътници, граничен контрол (международни превози), закона за движение по пътищата, правилата за безопасност и здраве при работа. Спазва законодателството на страните, през които преминава, международните конвенции и стандарти, както и вътрешнофирмените изисквания и разпоредби свързани с превоза на пътници. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба и в стандартите за изпълнение на професионалните му задължения. Намира с вещина и лекота необходимата информация в специализирани стандарти, справочна и каталожна литература. Извършва действия изцяло в рамките на предоставените му пълномощия, делегирани права и отговорности и договорните условия с клиентите.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Рационално и безопасно управление на автобуса

Специфична

Управлява преводното средство безопасно и с поведение, което не застрашава здравето и живота на пътниците, другите участници в движението, не създава затруднения и опасност за движението, не причинява имуществени вреди и опазва околната среда. Спазва правилата за безопасно движение и управлява превозното средство, съобразявайки се с особеностите на пътя и изискванията за оптимален разход на гориво. Остава концентриран, фокусиран и бдителен през цялото време и реагира бързо и правилно в случай на неочаквани събития.  Предвижда и разпознава опасните ситуации в пътното движение, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при тяхното преодоляване.  

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт