Каталог на компетенции

Безопасно превозване на товари

Преносима

Описание

Осигурява правилното и прецизното спазване на правилата и изискванията за безопасно закрепване и транспортиране на товари. Изчислява точно полезния товар на превозното средство, общия обем и правилно да разпределя товара. Съобразява техниките на затягане и закрепване с нормативните изисквания и специфичните особености на различните товари. Периодично проверява състоянието на товара и при поява на неизправности, взема мерки за тяхното отстраняване.

Бизнес процеси

  • Производство
  • Транспорт, складиране и доставки