Описания на длъжности

Механик земеделски машини, тракторист (механик селско стопанство, водач на трактор)

Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство

8341

Алтернативни наименования на длъжността

 • Водач, селскостопански машини [НКПД 83412001]
 • Оператор, селскостопански машини [НКПД 83412004]
 • Тракторист [НКПД 83412003]
 • Водач, машини за горско стопанство [НКПД 83412002]

Основни задачи

Проверява техническото състояние на моторното превозно средство (МПС) преди привеждането му в експлоатация. Извършва демонтаж, монтаж и контрол на техническото състояние на МПС и дейности по неговото техническото обслужване и безопасна експлоатация. Монтира към трактора различни прикачени устройства и приспособления. Проверява закрепването на товарите в ремаркето. Уведомява за всяка повреда, която може да доведе до нарушаване на графика. Грижи се за техническата изправност на превозното средство, като зарежда същото с гориво, масло, антифриз, вода и следи тяхното количество по време на движение.

Управлява селскостопански машини при извършване на земеделски работи или при превоз на товари от едно място до друго  и се грижи за опазването и навременното доставяне на товара, съгласно изготвения график. Управлява превозното средство в годно за целта физическо състояние. Съобразява се с атмосферните условия, с релефа на местността, с особеностите на превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението. Носи винаги свидетелството си за управление на моторно превозно средство, свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява, документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и превозни документи.

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно  
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен  
 • На смени

Работно място

 • На открито  
 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа/втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Първа/втора степен на професионална квалификация (Средно образование)

Сертификати

 • Свидетелство за правоспособност за кат. „Твк“ Твк-З, Т-вк-Г или Твк-М. (за България)/ Свидетелство за правоспособност за кат. „Tr“ (за Румъния)
  ЦПО „АВС-Е“ ЕООД, гр. Благоевград, Адрес: ул.“Св. Димитър Солунски“ № 77А, тел: 0888 368 441 http://abc-e.net/cipo/centar-za-informaciya-i-profesionalno-orientirane/zemedelska-gorska-tehnika/kategoriya-tvk/ http://www.agromec-stefanesti.ro/scoala-de-tractoristi/  
 • Удостоверение (сертификат) за завършен курс/обучение по безопасност и здраве при работа.

  Медик Консултинг, гр. София, бул Владимир Вазов 66; https://zbut.bg/Обучение-на-орган-по-безопасност-и-здраве-index2179.html

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Притежава знания за релефа на местността и почвата, която ще обработва.

 • Разбира основни понятия в техническата механика и основни машинни елементи с общо предназначение.

 • Притежава задълбочени знания за конструктивните особености и устройството на земеделските превозни машини;

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава предназначението, устройството и действието на различните видове горивни, охладителни и мазителни системи; предназначението, устройството и действието на различните видове запалителни и пускови системи.

 • Познава изискванията към наличието и обезпечаването на задължително необходимите, при осъществяване на работния процес, комплектовки на резервни части, приспособления, инструменти, материали, консумативи, средства за сигнализация,лични предпазни средства, медицински и санитарни принадлежности и пр.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава и класифицира тракторите и автомобилите. Различава основните видове двигатели с вътрешно горене (ДВГ), устройство и действие на ДВГ. Разбира характеристиките на ДВГ; динамика на трактори и автомобили; характеристиките на тракторите. Познава експлоатационните качества на тракторите и селскостопанската техника.

Знания относно технологични процеси и операции

 • Разбира от диагностика, техническо обслужване и ремонт на детайли, възли и механизми на тракторите и земеделската превозна техника.

 • Познава методите за изчисляване на полезния товар на превозното средство, общия обем и правилното разпределяне на товара

 • Знае правилата за безопастно прикачване на ремарке

 • Познава изискванията на производителя за правилна експлоатация на превозното средство

 • Знае методите за установяване на неизправност и критериите за оценка на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването на МПС

 • Познава правилната последователност, технологията и техниката на демонтаж и монтаж на възли и детайли по превозното средство

 • Познава технологията и последователността на извършване на земеделски работи, обработка със земеделски превозни средства, вкл. трактор;

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава нормативната уредба относно превоза на стоки и товари, отнасяща се до задълженията му като водач на МПС

 • Познава Закона и Правилника за движение по пътищата в Република България, вътрешнофирмените документи по безопасност на движението и безопасност на труда.

Умения

Познавателни умения

 • Разчита специфична технологична документация, графици и пътни документи;

 • Своевременно и точно разпознава знаците и средствата за регулиране на движението по пътя;

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Оптимизира разходите на гориво, масла и други консумативи използвани в експлоатацията на превозното средство;

 • Осигурява, правилно подрежда и укрепва необходимата за експлоатацията на превозното средство комплектовка и резерв от консумативи и материали;

 • Съобразява вредното въздействие на експлоатационните материали, механичните и химични отпадъци и предприема мерки за тяхното правилно съхранение и изхвърляне на разрешените за целта места;

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Управлява трактор и прилежащото селскостопанско оборудване;

 • Прилага ефективни методи за техническо обслужване (ТО). Определя вида на ТО. Ефективно съхранява и използва гориво смазочни материали ГСМ. Поддържа трактори, автомобили и селскостопанска техника.

 • Изпълнява технологична последователност при демонтаж и монтаж на основните механизми на ДВГ и системите на тракторите и автомобилите;

 • Изпълнява технологична последователност при регулиране на механизмите и системите на тракторите и автомобилите.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Разпознава и използва  по предназначение необходимите за различните операции инструменти, приспособления и съоръжения;

 • Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка;

 • Спазва правилата за безопасност при работа с инструменти, приспособления, агрегати и друга техника и оборудване;

 • Работи с измервателни инструменти и уреди. Работи със стендове, уреди, апарати и инструменти.

Компетенции

Безопасно превозване на товари

Преносима

Осигурява правилното и прецизното спазване на правилата и изискванията за безопасно закрепване и транспортиране на товари. Изчислява точно полезния товар на превозното средство, общия обем и правилно да разпределя товара. Съобразява техниките на затягане и закрепване с нормативните изисквания и специфичните особености на различните товари. Периодично проверява състоянието на товара и при поява на неизправности, взема мерки за тяхното отстраняване.

Бизнес процеси

 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Здравословни и безопасни условия на труд

Преносима

Стриктно спазва инструкциите, правилата и нормативните документи за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда,  противопожарна и аварийна безопасност при извършване на ежедневните си задължения и работа с различни материали и машини. Задължително използва работно облекло и лични предпазни средства според инструкциите и по предназначение. При необходимост участва във всички начални и периодични инструктажи. Своевременно разпознава потенциално опасни ситуации в процеса на работа и съобщава незабавно при установена нередност и /или опасност за здравето и безопасността. Предотвратява опасни ситуации като реагира съобразно предписанията. При възникнала опасна ситуация своевременно и правилно оказва долекарска помощ на пострадал при трудова злополука. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Отговорност

Преносима

Поема лична отговорност за резултатите от собствената си работа и се ангажира съвестно за извършване на поставените задачи. Търси причините и в себе си, когато резултатите не са задоволителни, а не само във външни фактори.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Грижа за техническото състояние на селскостопанското превозно средство

Специфична

Извършва ежедневен и прецизен контрол на техническото състояние на превозното средство като се грижи за неговата изправност и да ефективно функциониране. Извършва прецизна проверка на защитната конструкция срещу преобръщане за сигурно закрепване и липса на дефекти, които могат да повлияят неблагоприятно на нейната здравина, като вдлъбнатини, корозия, липсващи части, неодобрени модификации и др. Проверява внимателно предпазния колан за правилно закопчаване, задействане и откопчаване, както и за липса на разкъсвания, продупчвания и др. Правилно оценява годността и безопасността на механизмите, детайлите, агрегатите и оборудването на превозното средство. Открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните надеждни мерки за тяхното своевременно отстраняване. Извършва отговорно техническо обслужване на превозното средство, като спазва стриктно инструкциите на производителя. Извършва прецизен контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части. Извършва системно, качествено и безопасно почистване и смазване на детайли и механизми.

Бизнес процеси

 • Поддръжка на машини и съоръжения

Работа с техническа документация за селскостопански машини

Специфична

Правилно разчита чертежи и схеми на превозни средства използвани в земеделието и прилежащото им механично селскостопанско оборудване, като използва познанията си във връзка с функционирането им. Проследява, координира и осигурява наличност на материалите за поддръжка на наличните машини и съоръжения, като своевременно попълва заявки за инструменти и материали и води необходимата отчетна документация в съответствие с изискванията. Своевременно се запознава в детайли с наръчниците за безопасна експлоатация на съответния вид трактор.

Бизнес процеси

 • Поддръжка на машини и съоръжения

Рационално и безопасно управление на трактор

Специфична

Управлява преводното средство (трактора и/или съответната селскостопанска машина) безопасно и с поведение, което не застрашава здравето и живота на други хора и участници в движението, не създава затруднения и опасност за движението, не причинява имуществени вреди и опазва околната среда. Използва възможностите на превозното средство според указанията на производителя. Спазва правилата за безопасно движение и управлява превозното средство, съобразявайки се с особеностите на обработваемия терен (релеф на местността, наклон и т.н.), атмосферните условия (дъжд, кал, сняг) и с особеностите на превозвания товар. Управлява превозното средство в годно за целта физическо състояние. Предвижда и разпознава опасните ситуации, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при възникването им.

Бизнес процеси

 • Производство

Ремонтни дейности по превозното средство

Специфична

Осигурява безопасна експлоатация на превозното средство като бързо, своевременно и качествено извършва монтаж/демонтаж на различни детайли (възли, механизми и агрегати) и елементи на превозното средство. Прилага в правилна технологична последователност безопасен демонтаж и монтаж на възли, детайли, различни прикачени устройства и приспособления по превозното средство. Спазва правилата за безопасност при работа с инструменти, приспособления, агрегати и друга техника и оборудване;

Бизнес процеси

 • Поддръжка на машини и съоръжения