Каталог на компетенции

Рационално и безопасно управление на трактор

Специфична

Описание

Управлява преводното средство (трактора и/или съответната селскостопанска машина) безопасно и с поведение, което не застрашава здравето и живота на други хора и участници в движението, не създава затруднения и опасност за движението, не причинява имуществени вреди и опазва околната среда. Използва възможностите на превозното средство според указанията на производителя. Спазва правилата за безопасно движение и управлява превозното средство, съобразявайки се с особеностите на обработваемия терен (релеф на местността, наклон и т.н.), атмосферните условия (дъжд, кал, сняг) и с особеностите на превозвания товар. Управлява превозното средство в годно за целта физическо състояние. Предвижда и разпознава опасните ситуации, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при възникването им.

Бизнес процеси

  • Производство