Каталог на компетенции

Работа с торове, препарати и подобрители

Специфична

Описание

Използва ефективно различни видове торове и препарати, служещи за подхранване или борба с вредители и болести по зърнените култури, като следва изрично предписания за безопасна работа с тях. Задължително носи предпазно облекло и други предпазни средства, докато борави с тях с цел лична безопасност. Своевременно съобщава на по-висшестоящ колега в случай на инцидент, застрашаващ продукцията, почвата, напоителните системи или хората.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква