Каталог на компетенции

Грижа за здравето на животните

Специфична

Описание

Извършва професионално целенасочени грижи за здравето на животните като осъществява прецизно основните манипулации - маркиране, теглене, телесни измервания, даване на лекарства през устата, почистване, подрязване и привързване на копитата на животните. Демонстрира адекватна реакция в рискови ситуации като правилно преценява нуждата от ветеринарен лекар при трудни раждания, уведомява ръководителя на фермата, оказва помощ, полага грижи за съживяване на задушени при раждането или застрашени от смърт новородени животни.

Бизнес процеси

  • Производство

Длъжности, в които компетенцията се изисква