Описания на длъжности

Животновъд

Животновъди и производители на млечни продукти

6121

Алтернативни наименования на длъжността

 • Животновъд [НКПД 61211008]
 • Фермер, развъждащ племенни животни [НКПД 61212007]
 • Фермер, животновъд [НКПД 61212002]
 • Птицевъд [НКПД 61221006]

Основни задачи

Подготвя и обработва храна за животните. Грижи се за храненето на различните категории и видове животни и птици. Пуска в действие и контролира линиите и съоръженията за хранене, вода, отопление и вентилация. Извежда и контролира животните на паша. Поддържа хигиената в помещенията за отглеждане на животните и в принадлежащите им територии. Участва във ветеринарните мероприятия, свързани с профилактиката или лекуването на животните. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения. Развъжда и запложда различните видове животни. Подпомага животните при раждането и полага първи грижи за новородените. Извършва доене, грижи за вимето и за доилните машини и съоръжения. Почиства помещенията за отглеждане на животни и за подготовка и раздаване на фуражите. Приготвя разтвори от препарати и извършва дезинфекция срещу насекоми и гризачи.

 

Условия на труд 

Категория труд

 • Трета

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване  
 • Срочен трудов договор - сезона заетост

Продължителност на раб. време

 • Пълно
 • Непълно

Режим на работа

 • Дневен  
 • На смени

Работно място

 • Производствено помещение  
 • На открито

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • ІІ степен на професионална квалификация:

  Втора степен на професионална квалификация

Сертификати

 • Удостоверение (сертификат) за завършен курс/обучение/инструктаж по безопасност и здраве при работа.

  https://zbut.bg/Обучение-на-орган-по-безопасност-и-здраве-index2179.html

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Прилага знания за биологичните особености на различните видове животни. Познава изискванията и добрите практики за хуманно отношение към животните.

 • Познава основните принципи за оказване на долекарска помощ на животните.

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Различава всички суровини, използвани за хранене на животните.

  Познава правилата за складиране, съхранение и извозване на течния и твърдия тор.

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Знае как се работи с машини за почистване на помещенията, за доене, стрижба и поене на животните, техника за транспортиране и съхраняване на продукцията.

   Притежава познания относно машините за обработка и раздаване на фуражите на

  различните видове и категории животни (фронтални товарачи, фуражораздаващи

  ремаркета, миксери за фураж и други).

Знания относно технологични процеси и операции

 • Прилага знания за развъждането и заплождането на различните видове животни.

  Притежава познания относно основните манипулации - маркиране, теглене, телесни измервания, даване на лекарства през устата, почистване, подрязване и привързване на копитата на животните.

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения. Прилага знания за правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите.

Умения

Познавателни умения

 • Подготвя и обработва храна за животните. Изчислява нормите за хранене и хранителната стойност на фуражите при съставяне на хранителни дажби и смески за различните видове животни. Избира подходящи фуражи и определя техните количества в дажбите за млади животни на различна възраст и с различна жива маса.

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Приготвя разтвори - за противопаразитно къпане или обливане на животните, за потапяне на копитата, и препарати за дезинфекция, дезинсекция или дератизация на отделни помещения, площи или съоръжения, съгласно инструкциите за употреба на различните препарати и указанията на техник-животновъда, на ръководителя на фермата, на ветеринарния лекар или зооинженер.

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Участва във ветеринарните мероприятия, свързани с профилактиката или лекуването на животните. Дава предписаните лекарствени препарати под формата на капсули, болуси, дражета и други твърди лекарствени форми през устата.

 • Регистрира (на хартиен или електронен носител) данните за заплождането и раждането, броя и теглото на новородените, за развитието на младите животни и други показатели.

 • Извършва основните манипулации на животните във фермата - маркиране, теглене, телесни измервания, даване на лекарства през устата, почистване, подрязване и привързване на копитата на животните.

 • Подпомага животните при раждането и полага първи грижи за новородените.

 • Извършва доене, грижи за вимето и за доилните машини и съоръжения.

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Използва различни видове машини за почистване на помещенията, за доене, стрижба, хранене и поене на животните, техника за транспортиране и съхраняване на продукцията.

 • Поддържа и съхранява машините, използвани в животновъдството. Проверява  устройството  и  действието  на  машините  и съоръженията, използвани за почистване, доене и др. в животновъдството.

Компетенции

Гъвкавост

Преносима

Адаптира своите знания, умения и начина си на работа към променящите се работни ситуации, като следи новостите в областта на работа. Проактивно търси и намира актуална информация, свързана с прилагането на нови технологии, препарати, машини и инструменти в животновъдството.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Организираност

Преносима

Организира работата си като обмисля и планира предварително своите задачи, така че да осигури постигането на желаните резултати.

Бизнес процеси

 • Административни и спомагателни дейности
 • Маркетинг и продажби
 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство
 • Транспорт, складиране и доставки

Грижа за здравето на животните

Специфична

Извършва професионално целенасочени грижи за здравето на животните като осъществява прецизно основните манипулации - маркиране, теглене, телесни измервания, даване на лекарства през устата, почистване, подрязване и привързване на копитата на животните. Демонстрира адекватна реакция в рискови ситуации като правилно преценява нуждата от ветеринарен лекар при трудни раждания, уведомява ръководителя на фермата, оказва помощ, полага грижи за съживяване на задушени при раждането или застрашени от смърт новородени животни.

Бизнес процеси

 • Производство

Грижа за хигиената и дезинфекцията

Специфична

Ежедневно се грижи за хигиената на култивационните и складовите помещения като ги почиства и дезинфекцира. Приготвя разтвори от различни препарати за дезинфекция и използва ефективни средства за борба с насекоми и гризачи, като спазва указанията на производителя и нормите за безопасност, така, че да предпази животните от отравяне. Прецизно, внимателно и последователно борави с различните препарати и обгазители.

Бизнес процеси

 • Производство

Грижа за храненето на животните

Специфична

Преценява и подготвя старателно фуражите за хранене на животни и птици като изчислява нормите за хранене и хранителната стойност на фуражите при съставяне на хранителни дажби и смески за различните видове животни. Разпределя равномерно фуража в яслите или местата за хранене като използва по предназначение фуражораздаващо ремарке или фуражен миксер. Подбира внимателно подходящи фуражи и определя техните количества в дажбите за млади животни на различна възраст и с различна жива маса. При отбиване на младите животни се съобразява с особеностите на хранене през преходния период от млечна към суха храна.

Бизнес процеси

 • Производство

Осигуряване на развъждане и заплождане

Специфична

Прилага усърдно методите на развъждане като преценява животните по произход и потомство и извършва изкуствен отбор и подбор. Съобразява схемата за хранене на женските животни и мъжките разплодници преди заплождане като взема предвид специфичните им нужди от храна. Правилно определя признаците за разгоненост на животните и предприема методите за извършването на осеменяване.

Бизнес процеси

 • Производство

Работа с доилни машини и съоръжения

Специфична

Използва професионално доилните машини и съоръжения.  Грижи се за хигиената им като ги поддържа чисти според санитарно-хигиенните изисквания. Обслужва старателно доилните машини и съоръжения. Следи за изправността на доилната инсталация като открива основните повреди в нея, прилага методите за отстраняването им и търси помощ при нужда.

Бизнес процеси

 • Поддръжка на машини и съоръжения
 • Производство