Каталог на компетенции

Работа с техническа, технологична и отчетна документация

Специфична

Описание

Правилно разчита,комплектова, поддържа, съхранява и използва по предназначение (чете, разбира, попълва, прилага в работата си, своевременно отчита) изискваната техническа, технологична и отчетна документация, касаеща техническата пригодност на превозното средство, разрешителните за дейността, превозните и митническите документи за съответния вид стоки и товари. Прецизно води дневници, CMR – товарителници и фишове, съставя оптимални графици.Изисква, проврява съответствието и контролира коректното и точно вписване на данни в документацията от служебните лица, с които взаимодейства при товаренето, транспорта и получаването на стоките и товарите. Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да чете, разбира и комуникира ефективно в работна ситуация.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква