Описания на длъжности

Шофьор на тежко товарен автомобил - 12 и повече тона

Водачи на тежкотоварни автомобили

8332

Алтернативни наименования на длъжността

 • Шофьор, тежкотоварен автомобил [НКПД 83322009]
 • Шофьор, товарен автомобил (международни превози) [НКПД 83322006]
 • Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона [НКПД 83322005]

Основни задачи

Осъществява превози на стоки и товари в рамките на страната и чужбина. Работи с технологична, митническа и отчетна документация. Грижи се за правилната експлоатация на МПС, опазването и навременното доставяне на товара, съгласно изготвения график. Извършва демонтаж, монтаж и контрол на техническото състояние на МПС и дейности по неговото техническото обслужване и безопасна експлоатация. Преди излизане на път извършва преглед на МПС. На товарния пункт изисква необходимата документация и следи за правилното натоварване и укрепване на товара. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва правилата за безопасност на движението, както и изпълнява утвърдения график. През време на престоите проверява изправността и закрепването на ресорите, щангите и съединенията на кормилната уредба. При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на товара и автомобила и при поява на неизправности или повреди взема мерки за тяхното отстраняване. На разтоварния пункт изисква от товарополучателя да отрази в документацията състоянието на товара и редовното приключване на транспортните и митнически процедури.  

Условия на труд 

Категория труд

 • Втора

Трудово правно взаимоотношение

 • Постоянен трудов договор, вкл. със срок на изпитване
 • Срочен трудов договор

Продължителност на раб. време

 • Пълно (в рамките на законоустановената продължителност)  

Режим на работа

 • Дневен
 • Нощен

Работно място

 • Друго

Образование

Образователна и квалификационна степен по НКР

 • Общо образование - основно образование / I степен на професионална квалификация:

  Първа степен на професионална квалификация (средно образование)

Сертификати

 • Свидетелство за управление на моторни превозни средства Категория „С“, „CE“ „D“

  Упълномощена институция

 • Сертификат за владеене на чужд език – ниво В.2 или C.1

  Лицензиран доставчик

   

 • Сертификат за преминат тест за оценка на психологическата годност на шофьора за управление на МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия (т.нар. „психотест“)
  Лицензиран доставчик

Знания

Теоретико-приложни знания

 • Познава теорията свързана с управлението и експлоатациятана товарен автомобил, ремарке

 • Притежава задълбочени знания за конструктивните особености и устройството на автомобилите, ремаркетата

 • Познава същността и принципите на логистиката на товарните услуги

Знания относно материали, суровини, заготовки и компоненти

 • Познава различните видове, свойствата и качествата на автомобилните горива и изискванията към оптимална консумация на гориво

 • Познава маслата и течностите, използвани при експлоатация на товарните автомобили

 • Познава конструкцията и маркировката на автомобилните гуми

 • Познава изискванията към наличието и обезпечаването на задължително необходимите, при осъществяване на транспортния процес, комплектовки на резервни части, приспособления, инструменти, материали, консумативи, средства за сигнализация,лични предпазни средства, медицински и санитарни принадлежности и пр.

 • Познава типовете опаковки и палети за транспортиране на стоки и товари

Знания относно инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Познава предназначението и особеностите на необходимите за експлоатацията на МПС инструменти и приспособления

 • Познава особеностите и предназначението на уредите, приборите и индикаторите свързани с управлението, движението и техническото състояние на МПС

 • Знае характеристиките на предавателната система, криви свързани с въртящият момент и специфичната консумация на двигателя

 • Познава областите на оборотомера за оптимално използване и диаграмите на отношението на предавателната кутия

 • Познава специфичните характеристики на схемата на хидравличната, вакуумна сервоспирачка и границите на използване на спирачки и забавители

 • Познава особеностите и начините на работа с електронни системи за навигация

 • Познава изискванията при работа с тахограф и/или дигитално устройство

 • Познава изискванията за работа със средства за противопожарна безопастност

Знания относно технологични процеси и операции

 • Познава основните категории стоки, които се нуждаят от закрепване и техниките за затягане и закрепване

 • Познава методите за изчисляване на полезния товар на превозното средство, общия обем и правилното разпределяне на товара

 • Знае правилата за безопастно прикачване на ремарке

 • Познава изискванията на производителя за правилна експлоатация на превозното средство

 • Знае методите за установяване на неизправност и критериите за оценка на годността и безопастността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването на МПС

 • Познава правилната последователност, технологията и техниката на демонтаж и монтаж на възли и детайли по автомобила

 • Познава реда и процедурите за приемане и предаване на превозното средство

 • Познава необходимите технологични, отчетни и митнически документи и процедури свързани с приемането и предаването на товари и осъществяване на транспортния процес

 • Познава типовете рискове и произшествия в транспортния сектор

 • Познава изискванията и процедурите за действие при възникнали аварии и пътно-транспортни произшествия

 • Познава принципите и изискванията при оказване на първа долекарска помащ

 • Познава факторите, които оказват влияние, симптомите и ефектите на умора и стрес, познава ергономичните принципи, познава позите и движенията, които представляват опастност или влияят на работоспособността

Знания относно нормативни изисквания, правила и стандарти

 • Познава нормативната уредба относно превоза на стоки и товари, отнасяща се

  до задълженията му като водач на МПС

 • Познава Закона и Правилника за движение по пътищата в Република България, вътрешнофирмените документи по безопасност на движението и безопастност на труда, както и съответните законови уредби в страните, през които преминава.

 • Познава митническите изисквания в Република България и тези на държавите, през които преминава, по отношение на превозното средство, товара и придружаващите го

  документи и указанията на работодателя в тази връзка

 • Познава изискванията на международните конвенции за превози на товари по шосе /TIR, CMR, АDR, АТА

 • Познава транспортните лицензии за експлоатация, международни транспортни разрешения, задълженията по стандартните договори за превоз на товари

 • Познава нормите във връзка с теглото и размерите на управлявания товарен автомобил и ремарке

 • Познава правилата относно времето за управление, за почивка на водача и използването на тахографа

 • Познава вътрешнофирмените заповеди и разпоредби, свързани с изпълнението и отчета на превозите

 • Познава нормативните изисквания и експлоатационните срокове за провеждане на сервизно обслужване и технически прегледи за годността на МПС

 • Познава изискванията свързани с превоза, товаренето, разтоварването и обработването на опасни товари

 • Познава нормативните изисквания и условията по договори свързани със застраховането на превозното средство и товарите

 • Познава нормативните изисквания и правилата за безопастност и опазване на здравето при труд

 • Познава изискванията за работа с тахограф и/ или други дигитални устройства

Умения

Познавателни умения

 • Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да чете, разбира и комуникира ефективно в работна ситуация

 • Общува ефективно, умее да формулира проблеми, установява и поддържа делови отношения, преодолява конфликтни ситуации и спазва принципите на професионалната етика

 • Намира необходимата информация в стандарти, каталожна и справочна литература

 • Разчита специфична технологична документация, графици и пътни документи

 • Своевременно и точно разпознава знаците и средствата за регулиране на движението по пътя

 • Ориентира се в пътни карти и избира оптимален маршрут на пътуване и режим на труд и почивка

 • Работи с компютър, ползва на интернет, осъществява електронна комуникация и работаи с документи в електронен формат

Умения за лична ефективност, самоконтрол и саморегулиране

 • Реагира своевременно и адекватно в случай на произшествие по време на път (пътно-транспортно произшествие, изтичане на гориво, масло и пр.)

Технически умения за работа с материали, суровини, заготовки

 • Оптимизира разходите на гориво, масла и други консумативи използвани в експлоатацията на превозното средство

 • Осигурява, правилно подрежда и укрепва необходимата за експлоатацията на превозното средство комплектовка и резерв от консумативи и материали

 • Съобразява вредното въздействие на експлоатационните материали, механичните и химични отпадъци и предприема мерки за тяхното правилно съхранение и изхвърляне на разрешените за целта места

Технически умения за изпълнение на технологични процеси и операции

 • Следи за техническото състояние на повереното превозно средство, открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните мерки

 • Участва в техническо обслужване и извършва контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части

 • Прилага в правилна последователност технологията и техниката за демонтаж и монтаж на възли и детайли по автомобила, почистване, смазване, регулиране

 • Изчислява полезния товар на превозното средство, общия обем и може правилно да разпредели товара

 • Предвижда последствията от претоварване на осите и изместване на центъра на тежестта

 • Осигурява необходимия обхват на видимост при превоз на товари

 • Предвижда и разпознава опастните ситуации в пътното движение, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при възникването им

 • Спазва правилата за безопастно движение в населено и извъннаселено място и управлява правилно и безопасно превозното средство

 • Правилно използва уредите и приборите за управление на превозното средство

 • Предвижда опастностите при преодоляване на хоризонтални криви на пътя и такива под наклон

 • Предвижда силите, които оказват въздействие на превозното средство в движение

 • Правилно използва предавателното отношение в съответствие с товара и особеностите на пътя

 • Правилно и в комбинация използва спирачки и забавители и съотношението скорост - предавка

 • Правилно използва инерцията на превозното средство и начините на забавяне и спиране по низходящ наклон на пътя

 • При възникване на повреда, авария или пътно-транспортно произшествие, спазва правилата за поведение и се придържа стриктно към изискванията на закона и инструкциите на работодателя

 • Спазва законодателството на държавите, през които преминава

 • Спазва митническите и административни нормативни и фирмени изисквания, комплектова и изрядно попълва и приключва съответната технологична и отчетна документацияпрецизно изпълнява необходимите административни процедури свързани с приемане на превозното средство, товарене, превоз, митнически контрол, предаване на товара и др.

 • Спазва установените правила за безопастност и здраве при работа, противопожарна безопастност и опазване на околната среда

Технически умения за работа с инструменти, прибори, техника и оборудване

 • Разпознава и използва  по предназначение необходимите за различните операции инструменти, приспособления и съоръжения

 • Ползва по предназначение лични предпазни средства и специална работна екипировка

 • Правилно използва устройствата за манипулиране, закрепващите ленти, колани, скоби и механизми при товарене и разтоварне, съобразява техниките на затягане и закрепване с нормативните изисквания и специфичните особености на стоките и товарите

 • При възникнала необходимост използва правилно противопожарни уреди и системи, приспособления за пътна сигнализация и други елементи от транспортното оборудване

 • Спазва правилата за безопастност при работа с инструменти, приспособления, агрегати и друга техника и оборудване

Компетенции

Лоялност

Преносима

Точно и добросъвестно, коректно и отговорно изпълнение на трудовите задължения, произтичащи от договора с работодателя, нормативните изисквания и професионалните стандарти. Отнася се добронамерено, честно и почтено към предприятието и не злоупотребява с доверието на работодателя.  Стреми се с действията и с поведението си да не накърнява неговите интереси,  да не допуска загуби и разхищения и да не използва предоставените му фирмени и други ресурси за неправомерно облагодетелстване.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Справяне с проблеми

Преносима

Анализира проблеми и затруднения, като определя кои са важните аспекти, намира причините за възникването им и предлага подходящи варианти за справяне с тях.Прогнозира потенциалните рискове и проблемни ситуации, своевременно предприема изпреварващи и ефективни мерки за тяхното избягване, преодоляване или минимизиране. Оценява алтернативите и избира работещите и подходящи от гледна точка на целите и ресурсите решения при разрешаване на проблеми.

Бизнес процеси

 • Административно обслужване
 • Маркетинг
 • Сервизно обслужване
 • Спедиция, логистика и транспорт

Грижа за техническото състояние на превозното средство

Специфична

Извършва системен и прецизен контрол на техническото състояние на превозното средство с грижата на добър стопанин. Правилно оценява годността и  безопасността на механизмите, детайлите, агрегатите и оборудването на МПС. Открива технически неизправности, които създават риск за безопасното движение и предприема съответните надеждни мерки за тяхното отстраняване. Участва отговорно и с повишено внимание в техническо обслужване на превозното средство и извършва прецизен контрол на качеството по извършените ремонтни операции, изписването и влагането на предписаните за ремонта резервни части. Извършва системно, качествено и безопасно почистване и смазване на детайли и механизми, прилага в правилна технологична последователност безопасен демонтаж и монтаж на възли и детайли по превозното средство.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа с техническа, технологична и отчетна документация

Специфична

Правилно разчита,комплектова, поддържа, съхранява и използва по предназначение (чете, разбира, попълва, прилага в работата си, своевременно отчита) изискваната техническа, технологична и отчетна документация, касаеща техническата пригодност на превозното средство, разрешителните за дейността, превозните и митническите документи за съответния вид стоки и товари. Прецизно води дневници, CMR – товарителници и фишове, съставя оптимални графици.Изисква, проврява съответствието и контролира коректното и точно вписване на данни в документацията от служебните лица, с които взаимодейства при товаренето, транспорта и получаването на стоките и товарите. Ползва чужд език на ниво, позволяващо му да чете, разбира и комуникира ефективно в работна ситуация.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Работа със специфична нормативна уредба и стандарти

Специфична

Осигурява ефективното и стриктно прилагане на изискванията на нормативната уредба свързана с превоза на стоки и товари, митническия контрол, закона за движение по пътищата, правилата за безопастност и здраве при работа. Спазва законодателството на страните, през които преминава, международните конвенции и стандарти, както и вътрешнофирмените изисквания и разпоредби свързани с превоза на стоки и товари. Актуализира и поддържа познанията си, като проактивно се информира за настъпилите изменения и допълнения в нормативната уредба и в стандартите за изпълнение на професионалните му задължения. Намира с вещина и лекота необходимата информация в специализирани стандарти, справочна и каталожна литература. Извършва действия изцяло в рамките на предоставените му пълномощия, делегирани права и отговорности и договорните условия с клиентите.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Рационално и безопасно управление на превозното средство

Специфична

Управлява преводното средство безопасно и с поведение, което не застрашава здравето и живота на участниците в движението, не съдава затруднения и опастност за движението, не причинява имушествени вреди и опазва околната среда. Спазва правилата за безопастно движение и управлява превозното средство, съобразявайки се с особеностите на пътя и изискванията за оптимален разход на гориво. Предвижда и разпознава опастните ситуации в пътното движение, преценява тяхната сериозност и реагира адекватно при възникването им.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт

Създаване на условия за безопасно превозване на товари

Специфична

Осигурява правилното и прецизното спазване на правилата и изискванията за безопасно закрепване и транспортиране на стоки и товари. Изчислява точно полезния товар на превозното средство, общия обем и правилно да разпределя товара. Внимателно съобразява последствията от претоварване на осите и изместване на центъра на тежестта и предприема необходимите мерки.Осигурява необходимия обхват на видимост. Съобразява техниките на затягане и закрепване с нормативните изисквания и специфичните особености на различните стоки и товари. При продължително пътуване периодически спира и внимателно проверява състоянието на товара и при поява на неизправности, взема мерки за тяхното отстраняване.

Бизнес процеси

 • Спедиция, логистика и транспорт