Каталог на компетенции

Създаване на условия за безопасно превозване на товари

Специфична

Описание

Осигурява правилното и прецизното спазване на правилата и изискванията за безопасно закрепване и транспортиране на стоки и товари. Изчислява точно полезния товар на превозното средство, общия обем и правилно да разпределя товара. Внимателно съобразява последствията от претоварване на осите и изместване на центъра на тежестта и предприема необходимите мерки.Осигурява необходимия обхват на видимост. Съобразява техниките на затягане и закрепване с нормативните изисквания и специфичните особености на различните стоки и товари. При продължително пътуване периодически спира и внимателно проверява състоянието на товара и при поява на неизправности, взема мерки за тяхното отстраняване.

Бизнес процеси

  • Спедиция, логистика и транспорт

Длъжности, в които компетенцията се изисква